1GKKRTKD6GJ1…

Gmc

Acadia

1GKKRTKD6GJ171375 | 1GKKRTKD6GJ118854 | 1GKKRTKD6GJ120684; 1GKKRTKD6GJ190329; 1GKKRTKD6GJ182344 | 1GKKRTKD6GJ134200; 1GKKRTKD6GJ101567; 1GKKRTKD6GJ106798 | 1GKKRTKD6GJ105196 | 1GKKRTKD6GJ186295 | 1GKKRTKD6GJ135489 | 1GKKRTKD6GJ118708 | 1GKKRTKD6GJ137713; 1GKKRTKD6GJ177810

1GKKRTKD6GJ101830 | 1GKKRTKD6GJ162420; 1GKKRTKD6GJ156715 | 1GKKRTKD6GJ130731 | 1GKKRTKD6GJ125075; 1GKKRTKD6GJ173949; 1GKKRTKD6GJ137629 | 1GKKRTKD6GJ169240 | 1GKKRTKD6GJ106168 | 1GKKRTKD6GJ147125 | 1GKKRTKD6GJ190833; 1GKKRTKD6GJ162031 | 1GKKRTKD6GJ173708 | 1GKKRTKD6GJ145648 | 1GKKRTKD6GJ145875; 1GKKRTKD6GJ164877 | 1GKKRTKD6GJ126761 | 1GKKRTKD6GJ184580; 1GKKRTKD6GJ100323

1GKKRTKD6GJ169710; 1GKKRTKD6GJ104307; 1GKKRTKD6GJ196454; 1GKKRTKD6GJ154687 | 1GKKRTKD6GJ127411; 1GKKRTKD6GJ192520 | 1GKKRTKD6GJ142393 | 1GKKRTKD6GJ164944 | 1GKKRTKD6GJ191805 | 1GKKRTKD6GJ107286 | 1GKKRTKD6GJ173837 | 1GKKRTKD6GJ185597

1GKKRTKD6GJ131975 | 1GKKRTKD6GJ172915 | 1GKKRTKD6GJ154575

1GKKRTKD6GJ164717 | 1GKKRTKD6GJ161218; 1GKKRTKD6GJ181999; 1GKKRTKD6GJ186572 | 1GKKRTKD6GJ153930; 1GKKRTKD6GJ178729 | 1GKKRTKD6GJ161171 | 1GKKRTKD6GJ100659 | 1GKKRTKD6GJ140160; 1GKKRTKD6GJ189438 | 1GKKRTKD6GJ104467 | 1GKKRTKD6GJ160960; 1GKKRTKD6GJ199774 | 1GKKRTKD6GJ115873 | 1GKKRTKD6GJ198740; 1GKKRTKD6GJ175975

1GKKRTKD6GJ132429; 1GKKRTKD6GJ188595 | 1GKKRTKD6GJ108616; 1GKKRTKD6GJ161655

1GKKRTKD6GJ161882; 1GKKRTKD6GJ132396; 1GKKRTKD6GJ147240

1GKKRTKD6GJ197474 | 1GKKRTKD6GJ168931 | 1GKKRTKD6GJ109782 | 1GKKRTKD6GJ164071 | 1GKKRTKD6GJ122838 | 1GKKRTKD6GJ136819 | 1GKKRTKD6GJ174843 | 1GKKRTKD6GJ189083 | 1GKKRTKD6GJ182179; 1GKKRTKD6GJ183235; 1GKKRTKD6GJ135640 | 1GKKRTKD6GJ184272 | 1GKKRTKD6GJ110916; 1GKKRTKD6GJ145679 | 1GKKRTKD6GJ158769; 1GKKRTKD6GJ122550 | 1GKKRTKD6GJ198964; 1GKKRTKD6GJ124928 | 1GKKRTKD6GJ176253 | 1GKKRTKD6GJ181341; 1GKKRTKD6GJ173207 | 1GKKRTKD6GJ165415 | 1GKKRTKD6GJ128929

1GKKRTKD6GJ153846 | 1GKKRTKD6GJ192341 | 1GKKRTKD6GJ103934; 1GKKRTKD6GJ105148 | 1GKKRTKD6GJ177421 | 1GKKRTKD6GJ117302; 1GKKRTKD6GJ171523 | 1GKKRTKD6GJ106364; 1GKKRTKD6GJ124217; 1GKKRTKD6GJ129773 | 1GKKRTKD6GJ141051 | 1GKKRTKD6GJ161798 | 1GKKRTKD6GJ185261 | 1GKKRTKD6GJ180822 | 1GKKRTKD6GJ153684 | 1GKKRTKD6GJ165057 | 1GKKRTKD6GJ160666; 1GKKRTKD6GJ123097; 1GKKRTKD6GJ180433; 1GKKRTKD6GJ188094

1GKKRTKD6GJ127330; 1GKKRTKD6GJ119664; 1GKKRTKD6GJ104081 | 1GKKRTKD6GJ140871 | 1GKKRTKD6GJ153894; 1GKKRTKD6GJ110642; 1GKKRTKD6GJ108891 | 1GKKRTKD6GJ115470 | 1GKKRTKD6GJ185809 | 1GKKRTKD6GJ145472 | 1GKKRTKD6GJ155404 | 1GKKRTKD6GJ183607; 1GKKRTKD6GJ129725; 1GKKRTKD6GJ117719; 1GKKRTKD6GJ101066 | 1GKKRTKD6GJ196826; 1GKKRTKD6GJ151160 | 1GKKRTKD6GJ108437; 1GKKRTKD6GJ130129 | 1GKKRTKD6GJ104341 | 1GKKRTKD6GJ177712; 1GKKRTKD6GJ127182

1GKKRTKD6GJ157377 | 1GKKRTKD6GJ123553

1GKKRTKD6GJ171750 | 1GKKRTKD6GJ137646 | 1GKKRTKD6GJ134956; 1GKKRTKD6GJ153071

1GKKRTKD6GJ195756; 1GKKRTKD6GJ190962 | 1GKKRTKD6GJ170789 | 1GKKRTKD6GJ181565 | 1GKKRTKD6GJ139705 | 1GKKRTKD6GJ175734 | 1GKKRTKD6GJ196311

1GKKRTKD6GJ180786 | 1GKKRTKD6GJ179735 | 1GKKRTKD6GJ197149 | 1GKKRTKD6GJ100502 | 1GKKRTKD6GJ126484; 1GKKRTKD6GJ119213 | 1GKKRTKD6GJ106686; 1GKKRTKD6GJ189181 | 1GKKRTKD6GJ163857 | 1GKKRTKD6GJ148579 | 1GKKRTKD6GJ102959 | 1GKKRTKD6GJ195787

1GKKRTKD6GJ140109 | 1GKKRTKD6GJ167763 | 1GKKRTKD6GJ139994; 1GKKRTKD6GJ138263

1GKKRTKD6GJ146122 | 1GKKRTKD6GJ104520 | 1GKKRTKD6GJ199547

1GKKRTKD6GJ160506; 1GKKRTKD6GJ177192 | 1GKKRTKD6GJ140479; 1GKKRTKD6GJ196163; 1GKKRTKD6GJ161946 | 1GKKRTKD6GJ172199 | 1GKKRTKD6GJ125156 | 1GKKRTKD6GJ107417 | 1GKKRTKD6GJ181551; 1GKKRTKD6GJ196759 | 1GKKRTKD6GJ171666 | 1GKKRTKD6GJ194722

1GKKRTKD6GJ133421 | 1GKKRTKD6GJ147397; 1GKKRTKD6GJ141485 | 1GKKRTKD6GJ142782; 1GKKRTKD6GJ165625 | 1GKKRTKD6GJ193098 | 1GKKRTKD6GJ173806; 1GKKRTKD6GJ116036 | 1GKKRTKD6GJ192839

1GKKRTKD6GJ162790 | 1GKKRTKD6GJ131605 | 1GKKRTKD6GJ195451; 1GKKRTKD6GJ124055 | 1GKKRTKD6GJ171831; 1GKKRTKD6GJ119745 | 1GKKRTKD6GJ120930 | 1GKKRTKD6GJ173000 | 1GKKRTKD6GJ102895 | 1GKKRTKD6GJ127358 | 1GKKRTKD6GJ112942 | 1GKKRTKD6GJ140983 | 1GKKRTKD6GJ176320 | 1GKKRTKD6GJ155080

1GKKRTKD6GJ199516 | 1GKKRTKD6GJ105540 | 1GKKRTKD6GJ145133 | 1GKKRTKD6GJ144841; 1GKKRTKD6GJ112326 | 1GKKRTKD6GJ174924 | 1GKKRTKD6GJ121317 | 1GKKRTKD6GJ150980 | 1GKKRTKD6GJ145035; 1GKKRTKD6GJ151689; 1GKKRTKD6GJ111841; 1GKKRTKD6GJ111614 | 1GKKRTKD6GJ195255 | 1GKKRTKD6GJ127005; 1GKKRTKD6GJ197104; 1GKKRTKD6GJ135427 | 1GKKRTKD6GJ151983; 1GKKRTKD6GJ172879

1GKKRTKD6GJ131359 | 1GKKRTKD6GJ123200 | 1GKKRTKD6GJ112035 | 1GKKRTKD6GJ131538; 1GKKRTKD6GJ139171; 1GKKRTKD6GJ133435; 1GKKRTKD6GJ105988

1GKKRTKD6GJ132348 | 1GKKRTKD6GJ155385 | 1GKKRTKD6GJ168492; 1GKKRTKD6GJ148923

1GKKRTKD6GJ117526 | 1GKKRTKD6GJ160361 | 1GKKRTKD6GJ190234 | 1GKKRTKD6GJ161252 | 1GKKRTKD6GJ172784; 1GKKRTKD6GJ128185; 1GKKRTKD6GJ147903; 1GKKRTKD6GJ158013 | 1GKKRTKD6GJ110964 | 1GKKRTKD6GJ186751 | 1GKKRTKD6GJ196602 | 1GKKRTKD6GJ153300 | 1GKKRTKD6GJ175376; 1GKKRTKD6GJ118952 | 1GKKRTKD6GJ175684; 1GKKRTKD6GJ173756; 1GKKRTKD6GJ151711; 1GKKRTKD6GJ121365; 1GKKRTKD6GJ179749 | 1GKKRTKD6GJ112603; 1GKKRTKD6GJ176396 | 1GKKRTKD6GJ122337 | 1GKKRTKD6GJ129000 | 1GKKRTKD6GJ198043; 1GKKRTKD6GJ157203; 1GKKRTKD6GJ158867 | 1GKKRTKD6GJ172686; 1GKKRTKD6GJ100497 | 1GKKRTKD6GJ177452 | 1GKKRTKD6GJ141437; 1GKKRTKD6GJ188807; 1GKKRTKD6GJ120572 | 1GKKRTKD6GJ159811 | 1GKKRTKD6GJ189956 | 1GKKRTKD6GJ188404 | 1GKKRTKD6GJ139901 | 1GKKRTKD6GJ117638 | 1GKKRTKD6GJ125092 | 1GKKRTKD6GJ156407 | 1GKKRTKD6GJ136223 | 1GKKRTKD6GJ138991 | 1GKKRTKD6GJ139557 | 1GKKRTKD6GJ148193 | 1GKKRTKD6GJ121897 | 1GKKRTKD6GJ186409 | 1GKKRTKD6GJ171134 | 1GKKRTKD6GJ116814; 1GKKRTKD6GJ128316; 1GKKRTKD6GJ193442; 1GKKRTKD6GJ140157; 1GKKRTKD6GJ120622; 1GKKRTKD6GJ178973; 1GKKRTKD6GJ121155; 1GKKRTKD6GJ192209 | 1GKKRTKD6GJ198088; 1GKKRTKD6GJ131880 | 1GKKRTKD6GJ132592

1GKKRTKD6GJ188385; 1GKKRTKD6GJ103528 | 1GKKRTKD6GJ140515; 1GKKRTKD6GJ153118 | 1GKKRTKD6GJ115713; 1GKKRTKD6GJ195093; 1GKKRTKD6GJ184367 | 1GKKRTKD6GJ158206 | 1GKKRTKD6GJ194641 | 1GKKRTKD6GJ149585 | 1GKKRTKD6GJ111452

1GKKRTKD6GJ147433; 1GKKRTKD6GJ144886 | 1GKKRTKD6GJ188578 | 1GKKRTKD6GJ140580 | 1GKKRTKD6GJ196597; 1GKKRTKD6GJ141213; 1GKKRTKD6GJ150266 | 1GKKRTKD6GJ170887 | 1GKKRTKD6GJ181176 | 1GKKRTKD6GJ192338 | 1GKKRTKD6GJ179945 | 1GKKRTKD6GJ172655

1GKKRTKD6GJ189164

1GKKRTKD6GJ121270; 1GKKRTKD6GJ108793; 1GKKRTKD6GJ179234; 1GKKRTKD6GJ118661 | 1GKKRTKD6GJ177144; 1GKKRTKD6GJ130213; 1GKKRTKD6GJ136867 | 1GKKRTKD6GJ167262; 1GKKRTKD6GJ113945; 1GKKRTKD6GJ116327 | 1GKKRTKD6GJ141597; 1GKKRTKD6GJ130289 | 1GKKRTKD6GJ111659 | 1GKKRTKD6GJ109328; 1GKKRTKD6GJ175278 | 1GKKRTKD6GJ143690 | 1GKKRTKD6GJ119695 | 1GKKRTKD6GJ146881; 1GKKRTKD6GJ132642

1GKKRTKD6GJ147416 | 1GKKRTKD6GJ124606; 1GKKRTKD6GJ109300 | 1GKKRTKD6GJ120961 | 1GKKRTKD6GJ167617; 1GKKRTKD6GJ165320

1GKKRTKD6GJ126839; 1GKKRTKD6GJ164894; 1GKKRTKD6GJ103075 | 1GKKRTKD6GJ187138 | 1GKKRTKD6GJ172574 | 1GKKRTKD6GJ166905 | 1GKKRTKD6GJ176348 | 1GKKRTKD6GJ148663 | 1GKKRTKD6GJ194235 | 1GKKRTKD6GJ152163 | 1GKKRTKD6GJ154589 | 1GKKRTKD6GJ184403; 1GKKRTKD6GJ178438 | 1GKKRTKD6GJ109166 | 1GKKRTKD6GJ133306 | 1GKKRTKD6GJ119406; 1GKKRTKD6GJ180884; 1GKKRTKD6GJ151126 | 1GKKRTKD6GJ100046 | 1GKKRTKD6GJ171148 | 1GKKRTKD6GJ162577 | 1GKKRTKD6GJ192811 | 1GKKRTKD6GJ187706; 1GKKRTKD6GJ167889 | 1GKKRTKD6GJ194042 | 1GKKRTKD6GJ162336; 1GKKRTKD6GJ175152; 1GKKRTKD6GJ186569 | 1GKKRTKD6GJ191870 | 1GKKRTKD6GJ127280 | 1GKKRTKD6GJ180772 | 1GKKRTKD6GJ133063 | 1GKKRTKD6GJ128543 | 1GKKRTKD6GJ109054

1GKKRTKD6GJ187463 | 1GKKRTKD6GJ158030 | 1GKKRTKD6GJ176401 | 1GKKRTKD6GJ139476

1GKKRTKD6GJ150171 | 1GKKRTKD6GJ134472 | 1GKKRTKD6GJ163681; 1GKKRTKD6GJ173160; 1GKKRTKD6GJ147917; 1GKKRTKD6GJ134360; 1GKKRTKD6GJ154530; 1GKKRTKD6GJ161901

1GKKRTKD6GJ184241 | 1GKKRTKD6GJ193781 | 1GKKRTKD6GJ120958 | 1GKKRTKD6GJ131667; 1GKKRTKD6GJ124508 | 1GKKRTKD6GJ111869 | 1GKKRTKD6GJ102119; 1GKKRTKD6GJ176625 | 1GKKRTKD6GJ107868 | 1GKKRTKD6GJ179489 | 1GKKRTKD6GJ184451 | 1GKKRTKD6GJ167746 | 1GKKRTKD6GJ142765

1GKKRTKD6GJ157671; 1GKKRTKD6GJ112097 | 1GKKRTKD6GJ134505; 1GKKRTKD6GJ187978 | 1GKKRTKD6GJ175880 | 1GKKRTKD6GJ103433 | 1GKKRTKD6GJ143057 | 1GKKRTKD6GJ165379 | 1GKKRTKD6GJ179668 | 1GKKRTKD6GJ107157 | 1GKKRTKD6GJ114075; 1GKKRTKD6GJ158271 | 1GKKRTKD6GJ184062 | 1GKKRTKD6GJ155922; 1GKKRTKD6GJ113735 | 1GKKRTKD6GJ159338; 1GKKRTKD6GJ101858; 1GKKRTKD6GJ114612 | 1GKKRTKD6GJ104145 | 1GKKRTKD6GJ187902; 1GKKRTKD6GJ167133 | 1GKKRTKD6GJ192954 | 1GKKRTKD6GJ127568

1GKKRTKD6GJ135606 | 1GKKRTKD6GJ181162 | 1GKKRTKD6GJ143608; 1GKKRTKD6GJ119048 | 1GKKRTKD6GJ169027

1GKKRTKD6GJ126002 | 1GKKRTKD6GJ166189 | 1GKKRTKD6GJ179024 | 1GKKRTKD6GJ143401; 1GKKRTKD6GJ129871 | 1GKKRTKD6GJ123777 | 1GKKRTKD6GJ145276; 1GKKRTKD6GJ180318 | 1GKKRTKD6GJ123830 | 1GKKRTKD6GJ105974 | 1GKKRTKD6GJ111984 | 1GKKRTKD6GJ135878 | 1GKKRTKD6GJ180500 | 1GKKRTKD6GJ151613 | 1GKKRTKD6GJ168735 | 1GKKRTKD6GJ123617; 1GKKRTKD6GJ142734; 1GKKRTKD6GJ172977 | 1GKKRTKD6GJ114707; 1GKKRTKD6GJ102833 | 1GKKRTKD6GJ123164; 1GKKRTKD6GJ123567 | 1GKKRTKD6GJ190654 | 1GKKRTKD6GJ160411 | 1GKKRTKD6GJ120975; 1GKKRTKD6GJ130115; 1GKKRTKD6GJ103500 | 1GKKRTKD6GJ173689 | 1GKKRTKD6GJ158092 | 1GKKRTKD6GJ194610 | 1GKKRTKD6GJ147688; 1GKKRTKD6GJ141552 | 1GKKRTKD6GJ148792 | 1GKKRTKD6GJ145066 | 1GKKRTKD6GJ116960 | 1GKKRTKD6GJ126680; 1GKKRTKD6GJ146671; 1GKKRTKD6GJ138120; 1GKKRTKD6GJ191982 | 1GKKRTKD6GJ136075 | 1GKKRTKD6GJ129644; 1GKKRTKD6GJ166029; 1GKKRTKD6GJ126629; 1GKKRTKD6GJ136139 | 1GKKRTKD6GJ126842 | 1GKKRTKD6GJ161266 | 1GKKRTKD6GJ194431 | 1GKKRTKD6GJ135749; 1GKKRTKD6GJ105487 | 1GKKRTKD6GJ105246; 1GKKRTKD6GJ159114 | 1GKKRTKD6GJ135105 | 1GKKRTKD6GJ150140 | 1GKKRTKD6GJ185146 | 1GKKRTKD6GJ101181; 1GKKRTKD6GJ124721 | 1GKKRTKD6GJ129255 | 1GKKRTKD6GJ172154 | 1GKKRTKD6GJ157590; 1GKKRTKD6GJ156312; 1GKKRTKD6GJ171280 | 1GKKRTKD6GJ178293 | 1GKKRTKD6GJ151501; 1GKKRTKD6GJ120040 | 1GKKRTKD6GJ128932; 1GKKRTKD6GJ133385; 1GKKRTKD6GJ177516; 1GKKRTKD6GJ152146 | 1GKKRTKD6GJ136478; 1GKKRTKD6GJ153166 | 1GKKRTKD6GJ152566 | 1GKKRTKD6GJ140613 | 1GKKRTKD6GJ159131 | 1GKKRTKD6GJ123665 | 1GKKRTKD6GJ164202 | 1GKKRTKD6GJ158304; 1GKKRTKD6GJ191366; 1GKKRTKD6GJ107675 | 1GKKRTKD6GJ127439

1GKKRTKD6GJ126498; 1GKKRTKD6GJ171442

1GKKRTKD6GJ105313 | 1GKKRTKD6GJ102332 | 1GKKRTKD6GJ133239 | 1GKKRTKD6GJ181355 | 1GKKRTKD6GJ150770 | 1GKKRTKD6GJ187365; 1GKKRTKD6GJ132480 | 1GKKRTKD6GJ156083; 1GKKRTKD6GJ163714 | 1GKKRTKD6GJ173661; 1GKKRTKD6GJ137792; 1GKKRTKD6GJ100239 | 1GKKRTKD6GJ181596 | 1GKKRTKD6GJ112293 | 1GKKRTKD6GJ188838

1GKKRTKD6GJ118966 | 1GKKRTKD6GJ102752; 1GKKRTKD6GJ115985 | 1GKKRTKD6GJ191559; 1GKKRTKD6GJ143415 | 1GKKRTKD6GJ115422 | 1GKKRTKD6GJ142426 | 1GKKRTKD6GJ172221 | 1GKKRTKD6GJ128672; 1GKKRTKD6GJ196437 | 1GKKRTKD6GJ186104 | 1GKKRTKD6GJ171733 | 1GKKRTKD6GJ164040 | 1GKKRTKD6GJ155614; 1GKKRTKD6GJ193599; 1GKKRTKD6GJ147495 | 1GKKRTKD6GJ171909 | 1GKKRTKD6GJ116683 | 1GKKRTKD6GJ122175

1GKKRTKD6GJ188001 | 1GKKRTKD6GJ136710 | 1GKKRTKD6GJ169321 | 1GKKRTKD6GJ117901 | 1GKKRTKD6GJ196289 | 1GKKRTKD6GJ183526 | 1GKKRTKD6GJ100998 | 1GKKRTKD6GJ172638

1GKKRTKD6GJ128784

1GKKRTKD6GJ121639; 1GKKRTKD6GJ114190 | 1GKKRTKD6GJ153040; 1GKKRTKD6GJ145889 | 1GKKRTKD6GJ179038; 1GKKRTKD6GJ192842 | 1GKKRTKD6GJ157427 | 1GKKRTKD6GJ169416 | 1GKKRTKD6GJ122497

1GKKRTKD6GJ186507 | 1GKKRTKD6GJ163311; 1GKKRTKD6GJ160098; 1GKKRTKD6GJ132219 | 1GKKRTKD6GJ106607; 1GKKRTKD6GJ193585 | 1GKKRTKD6GJ197023 | 1GKKRTKD6GJ177368; 1GKKRTKD6GJ139980; 1GKKRTKD6GJ106316 | 1GKKRTKD6GJ156522 | 1GKKRTKD6GJ108065; 1GKKRTKD6GJ174972 | 1GKKRTKD6GJ121768

1GKKRTKD6GJ187740; 1GKKRTKD6GJ160053 | 1GKKRTKD6GJ112505; 1GKKRTKD6GJ196857 | 1GKKRTKD6GJ117655; 1GKKRTKD6GJ132446 | 1GKKRTKD6GJ168525; 1GKKRTKD6GJ179363; 1GKKRTKD6GJ128526 | 1GKKRTKD6GJ131409 | 1GKKRTKD6GJ160652 | 1GKKRTKD6GJ192517 | 1GKKRTKD6GJ147755; 1GKKRTKD6GJ114710 | 1GKKRTKD6GJ143723; 1GKKRTKD6GJ124394 | 1GKKRTKD6GJ122841 | 1GKKRTKD6GJ143110

1GKKRTKD6GJ125805

1GKKRTKD6GJ126517 | 1GKKRTKD6GJ187480 | 1GKKRTKD6GJ140868; 1GKKRTKD6GJ193456; 1GKKRTKD6GJ125545; 1GKKRTKD6GJ117218 | 1GKKRTKD6GJ153734 | 1GKKRTKD6GJ137727 | 1GKKRTKD6GJ126968; 1GKKRTKD6GJ185194; 1GKKRTKD6GJ110303 | 1GKKRTKD6GJ166497; 1GKKRTKD6GJ155189 | 1GKKRTKD6GJ172283; 1GKKRTKD6GJ171425; 1GKKRTKD6GJ121334 | 1GKKRTKD6GJ126095; 1GKKRTKD6GJ100077; 1GKKRTKD6GJ122113 | 1GKKRTKD6GJ198074 | 1GKKRTKD6GJ163602; 1GKKRTKD6GJ167391; 1GKKRTKD6GJ100578 | 1GKKRTKD6GJ150431; 1GKKRTKD6GJ142748 | 1GKKRTKD6GJ146797 | 1GKKRTKD6GJ135167 | 1GKKRTKD6GJ116490 | 1GKKRTKD6GJ194123 | 1GKKRTKD6GJ155306 | 1GKKRTKD6GJ152793 | 1GKKRTKD6GJ150297 | 1GKKRTKD6GJ167035

1GKKRTKD6GJ188709 | 1GKKRTKD6GJ127232; 1GKKRTKD6GJ189259; 1GKKRTKD6GJ168377 | 1GKKRTKD6GJ166483; 1GKKRTKD6GJ188273; 1GKKRTKD6GJ139512; 1GKKRTKD6GJ156746 | 1GKKRTKD6GJ192758; 1GKKRTKD6GJ179248; 1GKKRTKD6GJ153250 | 1GKKRTKD6GJ141177; 1GKKRTKD6GJ110513; 1GKKRTKD6GJ172803 | 1GKKRTKD6GJ104579; 1GKKRTKD6GJ187933

1GKKRTKD6GJ162370; 1GKKRTKD6GJ183493; 1GKKRTKD6GJ175653; 1GKKRTKD6GJ141566 | 1GKKRTKD6GJ154219 | 1GKKRTKD6GJ199399 | 1GKKRTKD6GJ108132 | 1GKKRTKD6GJ169738; 1GKKRTKD6GJ119843; 1GKKRTKD6GJ145701; 1GKKRTKD6GJ125996 | 1GKKRTKD6GJ107854; 1GKKRTKD6GJ161154 | 1GKKRTKD6GJ161199 | 1GKKRTKD6GJ173109 | 1GKKRTKD6GJ133855

1GKKRTKD6GJ184045

1GKKRTKD6GJ188645 | 1GKKRTKD6GJ127277 | 1GKKRTKD6GJ150008; 1GKKRTKD6GJ149764 | 1GKKRTKD6GJ143995 | 1GKKRTKD6GJ122984; 1GKKRTKD6GJ118045 | 1GKKRTKD6GJ123519 | 1GKKRTKD6GJ140546; 1GKKRTKD6GJ184661 | 1GKKRTKD6GJ102945 | 1GKKRTKD6GJ136643 | 1GKKRTKD6GJ133077; 1GKKRTKD6GJ197958 | 1GKKRTKD6GJ124735; 1GKKRTKD6GJ159386; 1GKKRTKD6GJ135735; 1GKKRTKD6GJ158268 | 1GKKRTKD6GJ124881 | 1GKKRTKD6GJ112973 | 1GKKRTKD6GJ140482 | 1GKKRTKD6GJ188970; 1GKKRTKD6GJ105943; 1GKKRTKD6GJ124198; 1GKKRTKD6GJ185793; 1GKKRTKD6GJ131894 | 1GKKRTKD6GJ133225 | 1GKKRTKD6GJ171229; 1GKKRTKD6GJ163874 | 1GKKRTKD6GJ155340 | 1GKKRTKD6GJ163793 | 1GKKRTKD6GJ112410 | 1GKKRTKD6GJ132690; 1GKKRTKD6GJ148100; 1GKKRTKD6GJ139008 | 1GKKRTKD6GJ127053; 1GKKRTKD6GJ109961; 1GKKRTKD6GJ135637 | 1GKKRTKD6GJ149876 | 1GKKRTKD6GJ191044; 1GKKRTKD6GJ136254 | 1GKKRTKD6GJ147822; 1GKKRTKD6GJ143558; 1GKKRTKD6GJ153037 | 1GKKRTKD6GJ166435; 1GKKRTKD6GJ112438 | 1GKKRTKD6GJ173272 | 1GKKRTKD6GJ178536; 1GKKRTKD6GJ131586 | 1GKKRTKD6GJ122273 | 1GKKRTKD6GJ116098; 1GKKRTKD6GJ177354 | 1GKKRTKD6GJ123598 | 1GKKRTKD6GJ116067 | 1GKKRTKD6GJ122242 | 1GKKRTKD6GJ119101; 1GKKRTKD6GJ172025; 1GKKRTKD6GJ118983; 1GKKRTKD6GJ178956 | 1GKKRTKD6GJ131362; 1GKKRTKD6GJ101777 | 1GKKRTKD6GJ107756 | 1GKKRTKD6GJ192386 | 1GKKRTKD6GJ120135; 1GKKRTKD6GJ176088 | 1GKKRTKD6GJ127974 | 1GKKRTKD6GJ145357; 1GKKRTKD6GJ136786 | 1GKKRTKD6GJ105862 | 1GKKRTKD6GJ131099

1GKKRTKD6GJ178388 | 1GKKRTKD6GJ182067

1GKKRTKD6GJ145214 | 1GKKRTKD6GJ183459; 1GKKRTKD6GJ124640 | 1GKKRTKD6GJ102170 | 1GKKRTKD6GJ178407 | 1GKKRTKD6GJ174938 | 1GKKRTKD6GJ119826; 1GKKRTKD6GJ151790 | 1GKKRTKD6GJ185566; 1GKKRTKD6GJ143544 | 1GKKRTKD6GJ108423 | 1GKKRTKD6GJ177077; 1GKKRTKD6GJ151238 | 1GKKRTKD6GJ121513

1GKKRTKD6GJ168783 | 1GKKRTKD6GJ178696; 1GKKRTKD6GJ181016; 1GKKRTKD6GJ153698 | 1GKKRTKD6GJ199760; 1GKKRTKD6GJ124833 | 1GKKRTKD6GJ174082; 1GKKRTKD6GJ117042 | 1GKKRTKD6GJ189617 | 1GKKRTKD6GJ165821 | 1GKKRTKD6GJ163275; 1GKKRTKD6GJ182845 | 1GKKRTKD6GJ104565 | 1GKKRTKD6GJ146654

1GKKRTKD6GJ199452; 1GKKRTKD6GJ137887 | 1GKKRTKD6GJ132060 | 1GKKRTKD6GJ144872 | 1GKKRTKD6GJ105389 | 1GKKRTKD6GJ106218; 1GKKRTKD6GJ150798 | 1GKKRTKD6GJ142412 | 1GKKRTKD6GJ137095; 1GKKRTKD6GJ131684; 1GKKRTKD6GJ164409 | 1GKKRTKD6GJ133676; 1GKKRTKD6GJ137730; 1GKKRTKD6GJ190265 | 1GKKRTKD6GJ180061; 1GKKRTKD6GJ151708 | 1GKKRTKD6GJ158299 | 1GKKRTKD6GJ173840 | 1GKKRTKD6GJ164779; 1GKKRTKD6GJ115002; 1GKKRTKD6GJ125657 | 1GKKRTKD6GJ172607

1GKKRTKD6GJ134875 | 1GKKRTKD6GJ144810 | 1GKKRTKD6GJ163325 | 1GKKRTKD6GJ186989 | 1GKKRTKD6GJ144211; 1GKKRTKD6GJ144015 | 1GKKRTKD6GJ183039 | 1GKKRTKD6GJ186927 | 1GKKRTKD6GJ120670; 1GKKRTKD6GJ125786; 1GKKRTKD6GJ156973; 1GKKRTKD6GJ101715

1GKKRTKD6GJ127344

1GKKRTKD6GJ149103 | 1GKKRTKD6GJ139767 | 1GKKRTKD6GJ112066 | 1GKKRTKD6GJ156679

1GKKRTKD6GJ133418 | 1GKKRTKD6GJ190816 | 1GKKRTKD6GJ191836 | 1GKKRTKD6GJ107918 | 1GKKRTKD6GJ144466; 1GKKRTKD6GJ136772; 1GKKRTKD6GJ108602 | 1GKKRTKD6GJ133046

1GKKRTKD6GJ166662 | 1GKKRTKD6GJ131197 | 1GKKRTKD6GJ175040 | 1GKKRTKD6GJ144239 | 1GKKRTKD6GJ193537 | 1GKKRTKD6GJ102217 | 1GKKRTKD6GJ106865 | 1GKKRTKD6GJ133984 | 1GKKRTKD6GJ166273 | 1GKKRTKD6GJ189780; 1GKKRTKD6GJ122919 | 1GKKRTKD6GJ141194 | 1GKKRTKD6GJ173031; 1GKKRTKD6GJ193893 | 1GKKRTKD6GJ187639 | 1GKKRTKD6GJ184093 | 1GKKRTKD6GJ195921 | 1GKKRTKD6GJ109765 | 1GKKRTKD6GJ199175

1GKKRTKD6GJ125481; 1GKKRTKD6GJ164345; 1GKKRTKD6GJ117543 | 1GKKRTKD6GJ116330 | 1GKKRTKD6GJ183848 | 1GKKRTKD6GJ167018 | 1GKKRTKD6GJ146458 | 1GKKRTKD6GJ179816; 1GKKRTKD6GJ118515; 1GKKRTKD6GJ165866; 1GKKRTKD6GJ142555; 1GKKRTKD6GJ119244; 1GKKRTKD6GJ117820 | 1GKKRTKD6GJ134925; 1GKKRTKD6GJ156455 | 1GKKRTKD6GJ177502 | 1GKKRTKD6GJ139722; 1GKKRTKD6GJ130941 | 1GKKRTKD6GJ119809 | 1GKKRTKD6GJ164037; 1GKKRTKD6GJ147769; 1GKKRTKD6GJ131331; 1GKKRTKD6GJ156097 | 1GKKRTKD6GJ132253 | 1GKKRTKD6GJ171277 | 1GKKRTKD6GJ172316 | 1GKKRTKD6GJ181923; 1GKKRTKD6GJ115520

1GKKRTKD6GJ107787 | 1GKKRTKD6GJ102539; 1GKKRTKD6GJ171070 | 1GKKRTKD6GJ169500; 1GKKRTKD6GJ170792 | 1GKKRTKD6GJ114674 | 1GKKRTKD6GJ149926 | 1GKKRTKD6GJ144869; 1GKKRTKD6GJ171005

1GKKRTKD6GJ106400 | 1GKKRTKD6GJ173997 | 1GKKRTKD6GJ126209 | 1GKKRTKD6GJ116196 | 1GKKRTKD6GJ116019 | 1GKKRTKD6GJ131488 | 1GKKRTKD6GJ114822; 1GKKRTKD6GJ109278 | 1GKKRTKD6GJ189391; 1GKKRTKD6GJ187320 | 1GKKRTKD6GJ184420; 1GKKRTKD6GJ174759 | 1GKKRTKD6GJ161932 | 1GKKRTKD6GJ198687; 1GKKRTKD6GJ103268; 1GKKRTKD6GJ135671

1GKKRTKD6GJ170002; 1GKKRTKD6GJ171036 | 1GKKRTKD6GJ104730 | 1GKKRTKD6GJ109488 | 1GKKRTKD6GJ113010 | 1GKKRTKD6GJ104050; 1GKKRTKD6GJ161753 | 1GKKRTKD6GJ147920 | 1GKKRTKD6GJ103562 | 1GKKRTKD6GJ179721; 1GKKRTKD6GJ175488; 1GKKRTKD6GJ194266 | 1GKKRTKD6GJ162210 | 1GKKRTKD6GJ163826 | 1GKKRTKD6GJ117123 | 1GKKRTKD6GJ111970 | 1GKKRTKD6GJ143009 | 1GKKRTKD6GJ133581 | 1GKKRTKD6GJ139025 | 1GKKRTKD6GJ162403; 1GKKRTKD6GJ128915; 1GKKRTKD6GJ166533 | 1GKKRTKD6GJ192288; 1GKKRTKD6GJ110981 | 1GKKRTKD6GJ174549 | 1GKKRTKD6GJ153443; 1GKKRTKD6GJ115730 | 1GKKRTKD6GJ101584; 1GKKRTKD6GJ145603 | 1GKKRTKD6GJ173711 | 1GKKRTKD6GJ166015; 1GKKRTKD6GJ152406 | 1GKKRTKD6GJ132155; 1GKKRTKD6GJ141941 | 1GKKRTKD6GJ143866 | 1GKKRTKD6GJ165267; 1GKKRTKD6GJ127022 | 1GKKRTKD6GJ117106 | 1GKKRTKD6GJ148386; 1GKKRTKD6GJ137176 | 1GKKRTKD6GJ113296 | 1GKKRTKD6GJ116151

1GKKRTKD6GJ121995 | 1GKKRTKD6GJ110253; 1GKKRTKD6GJ183395 | 1GKKRTKD6GJ194350

1GKKRTKD6GJ125190 | 1GKKRTKD6GJ101701 | 1GKKRTKD6GJ133287; 1GKKRTKD6GJ140238 | 1GKKRTKD6GJ164054 | 1GKKRTKD6GJ164085 | 1GKKRTKD6GJ173580; 1GKKRTKD6GJ158674 | 1GKKRTKD6GJ130082 | 1GKKRTKD6GJ142135 | 1GKKRTKD6GJ109331 | 1GKKRTKD6GJ121480 | 1GKKRTKD6GJ122371 | 1GKKRTKD6GJ160991 | 1GKKRTKD6GJ122791 | 1GKKRTKD6GJ172087 | 1GKKRTKD6GJ181680 | 1GKKRTKD6GJ130017 | 1GKKRTKD6GJ163261 | 1GKKRTKD6GJ114948; 1GKKRTKD6GJ190119; 1GKKRTKD6GJ113802 | 1GKKRTKD6GJ144063 | 1GKKRTKD6GJ189116 | 1GKKRTKD6GJ102413 | 1GKKRTKD6GJ134908

1GKKRTKD6GJ172042; 1GKKRTKD6GJ107238; 1GKKRTKD6GJ182196; 1GKKRTKD6GJ163227; 1GKKRTKD6GJ194607 | 1GKKRTKD6GJ147139 | 1GKKRTKD6GJ170825 | 1GKKRTKD6GJ121558; 1GKKRTKD6GJ134150 | 1GKKRTKD6GJ143561; 1GKKRTKD6GJ188368 | 1GKKRTKD6GJ103254 | 1GKKRTKD6GJ157511 | 1GKKRTKD6GJ118076; 1GKKRTKD6GJ158321; 1GKKRTKD6GJ144905 | 1GKKRTKD6GJ111533; 1GKKRTKD6GJ116439; 1GKKRTKD6GJ161414 | 1GKKRTKD6GJ184255; 1GKKRTKD6GJ111192 | 1GKKRTKD6GJ135783 | 1GKKRTKD6GJ179718

1GKKRTKD6GJ120619 | 1GKKRTKD6GJ147965 | 1GKKRTKD6GJ196082 | 1GKKRTKD6GJ110771; 1GKKRTKD6GJ157508 | 1GKKRTKD6GJ171912; 1GKKRTKD6GJ182103; 1GKKRTKD6GJ120703 | 1GKKRTKD6GJ181873 | 1GKKRTKD6GJ136688 | 1GKKRTKD6GJ161493 | 1GKKRTKD6GJ143978 | 1GKKRTKD6GJ143043 | 1GKKRTKD6GJ182957

1GKKRTKD6GJ196342 | 1GKKRTKD6GJ107563 | 1GKKRTKD6GJ175054 | 1GKKRTKD6GJ148176 | 1GKKRTKD6GJ182554; 1GKKRTKD6GJ162515 | 1GKKRTKD6GJ103660 | 1GKKRTKD6GJ106462 | 1GKKRTKD6GJ178794; 1GKKRTKD6GJ174034 | 1GKKRTKD6GJ168976 | 1GKKRTKD6GJ134424 | 1GKKRTKD6GJ170159 | 1GKKRTKD6GJ113881 | 1GKKRTKD6GJ165740; 1GKKRTKD6GJ134780; 1GKKRTKD6GJ187169; 1GKKRTKD6GJ196115 | 1GKKRTKD6GJ141499 | 1GKKRTKD6GJ114657; 1GKKRTKD6GJ169223 | 1GKKRTKD6GJ173983; 1GKKRTKD6GJ129742 | 1GKKRTKD6GJ110124 | 1GKKRTKD6GJ189150; 1GKKRTKD6GJ154088 | 1GKKRTKD6GJ114724

1GKKRTKD6GJ188774 | 1GKKRTKD6GJ119762 | 1GKKRTKD6GJ105117 | 1GKKRTKD6GJ142796 | 1GKKRTKD6GJ110317; 1GKKRTKD6GJ117753; 1GKKRTKD6GJ186538; 1GKKRTKD6GJ139381 | 1GKKRTKD6GJ124511; 1GKKRTKD6GJ195885 | 1GKKRTKD6GJ181064 | 1GKKRTKD6GJ190735 | 1GKKRTKD6GJ129952 | 1GKKRTKD6GJ163163; 1GKKRTKD6GJ140661; 1GKKRTKD6GJ162837 | 1GKKRTKD6GJ132673 | 1GKKRTKD6GJ176723

1GKKRTKD6GJ170565 | 1GKKRTKD6GJ171084; 1GKKRTKD6GJ164538 | 1GKKRTKD6GJ154852 | 1GKKRTKD6GJ158898 | 1GKKRTKD6GJ158075; 1GKKRTKD6GJ163177 | 1GKKRTKD6GJ119485; 1GKKRTKD6GJ104677; 1GKKRTKD6GJ111130 | 1GKKRTKD6GJ101780; 1GKKRTKD6GJ171165; 1GKKRTKD6GJ187351 | 1GKKRTKD6GJ113623; 1GKKRTKD6GJ188600 | 1GKKRTKD6GJ142118 | 1GKKRTKD6GJ107627; 1GKKRTKD6GJ195563; 1GKKRTKD6GJ198799 | 1GKKRTKD6GJ148937 | 1GKKRTKD6GJ149280; 1GKKRTKD6GJ151952; 1GKKRTKD6GJ132768

1GKKRTKD6GJ159128 | 1GKKRTKD6GJ165737; 1GKKRTKD6GJ189245 | 1GKKRTKD6GJ164278 | 1GKKRTKD6GJ192663

1GKKRTKD6GJ170811; 1GKKRTKD6GJ125450 | 1GKKRTKD6GJ151076

1GKKRTKD6GJ143950 | 1GKKRTKD6GJ179623 | 1GKKRTKD6GJ140658 | 1GKKRTKD6GJ152437

1GKKRTKD6GJ129367; 1GKKRTKD6GJ197619 | 1GKKRTKD6GJ131135; 1GKKRTKD6GJ138392; 1GKKRTKD6GJ132804; 1GKKRTKD6GJ103657; 1GKKRTKD6GJ101455

1GKKRTKD6GJ107143; 1GKKRTKD6GJ149506; 1GKKRTKD6GJ105960 | 1GKKRTKD6GJ100242 | 1GKKRTKD6GJ102296; 1GKKRTKD6GJ164166 | 1GKKRTKD6GJ152356; 1GKKRTKD6GJ191707; 1GKKRTKD6GJ171487; 1GKKRTKD6GJ118899; 1GKKRTKD6GJ172073 | 1GKKRTKD6GJ113699 | 1GKKRTKD6GJ132494 | 1GKKRTKD6GJ198334; 1GKKRTKD6GJ107353 | 1GKKRTKD6GJ164023 | 1GKKRTKD6GJ108874

1GKKRTKD6GJ120653 | 1GKKRTKD6GJ194137

1GKKRTKD6GJ166628 | 1GKKRTKD6GJ182568; 1GKKRTKD6GJ109359; 1GKKRTKD6GJ132981

1GKKRTKD6GJ183879 | 1GKKRTKD6GJ151353; 1GKKRTKD6GJ104808 | 1GKKRTKD6GJ149814 | 1GKKRTKD6GJ189052; 1GKKRTKD6GJ168833 | 1GKKRTKD6GJ133659; 1GKKRTKD6GJ188399 | 1GKKRTKD6GJ188418 | 1GKKRTKD6GJ148128 | 1GKKRTKD6GJ164412 | 1GKKRTKD6GJ123990 | 1GKKRTKD6GJ106302; 1GKKRTKD6GJ125884; 1GKKRTKD6GJ102136 | 1GKKRTKD6GJ125755; 1GKKRTKD6GJ150235 | 1GKKRTKD6GJ126999; 1GKKRTKD6GJ114495; 1GKKRTKD6GJ124556 | 1GKKRTKD6GJ176026 | 1GKKRTKD6GJ145486; 1GKKRTKD6GJ116912 | 1GKKRTKD6GJ118935

1GKKRTKD6GJ182859 | 1GKKRTKD6GJ162000 | 1GKKRTKD6GJ109524

1GKKRTKD6GJ151336 | 1GKKRTKD6GJ114089; 1GKKRTKD6GJ152244 | 1GKKRTKD6GJ191819; 1GKKRTKD6GJ105764 | 1GKKRTKD6GJ180593; 1GKKRTKD6GJ125349 | 1GKKRTKD6GJ120359 | 1GKKRTKD6GJ195644; 1GKKRTKD6GJ194770 | 1GKKRTKD6GJ159291 | 1GKKRTKD6GJ154866; 1GKKRTKD6GJ121141 | 1GKKRTKD6GJ103383; 1GKKRTKD6GJ191660 | 1GKKRTKD6GJ184658 | 1GKKRTKD6GJ116652 | 1GKKRTKD6GJ117087 | 1GKKRTKD6GJ143432; 1GKKRTKD6GJ157654 | 1GKKRTKD6GJ153295; 1GKKRTKD6GJ194459 | 1GKKRTKD6GJ152972 | 1GKKRTKD6GJ178469 | 1GKKRTKD6GJ187530; 1GKKRTKD6GJ178276; 1GKKRTKD6GJ165673; 1GKKRTKD6GJ119907

1GKKRTKD6GJ102489; 1GKKRTKD6GJ182263; 1GKKRTKD6GJ103223 | 1GKKRTKD6GJ144693 | 1GKKRTKD6GJ111497 | 1GKKRTKD6GJ178049 | 1GKKRTKD6GJ118384 | 1GKKRTKD6GJ117705 | 1GKKRTKD6GJ184935; 1GKKRTKD6GJ191688 | 1GKKRTKD6GJ133404; 1GKKRTKD6GJ158741

1GKKRTKD6GJ176818

1GKKRTKD6GJ148422 | 1GKKRTKD6GJ132978 | 1GKKRTKD6GJ141003; 1GKKRTKD6GJ137002; 1GKKRTKD6GJ168265 | 1GKKRTKD6GJ197409 | 1GKKRTKD6GJ197782 | 1GKKRTKD6GJ176303; 1GKKRTKD6GJ158920 | 1GKKRTKD6GJ134231

1GKKRTKD6GJ167651 | 1GKKRTKD6GJ165284 | 1GKKRTKD6GJ138151 | 1GKKRTKD6GJ185437 | 1GKKRTKD6GJ100676; 1GKKRTKD6GJ173188 | 1GKKRTKD6GJ132317; 1GKKRTKD6GJ151028; 1GKKRTKD6GJ135623; 1GKKRTKD6GJ145682 | 1GKKRTKD6GJ116957 | 1GKKRTKD6GJ166984 | 1GKKRTKD6GJ131832 | 1GKKRTKD6GJ122967 | 1GKKRTKD6GJ119146 | 1GKKRTKD6GJ192680 | 1GKKRTKD6GJ126579 | 1GKKRTKD6GJ152759 | 1GKKRTKD6GJ112083 | 1GKKRTKD6GJ114058 | 1GKKRTKD6GJ102699 | 1GKKRTKD6GJ142071; 1GKKRTKD6GJ157234 | 1GKKRTKD6GJ193117 | 1GKKRTKD6GJ197829; 1GKKRTKD6GJ113458 | 1GKKRTKD6GJ124864; 1GKKRTKD6GJ162482; 1GKKRTKD6GJ138389

1GKKRTKD6GJ166208 | 1GKKRTKD6GJ101942; 1GKKRTKD6GJ134729 | 1GKKRTKD6GJ144080; 1GKKRTKD6GJ102962 | 1GKKRTKD6GJ164765 | 1GKKRTKD6GJ189276 | 1GKKRTKD6GJ149702; 1GKKRTKD6GJ145942

1GKKRTKD6GJ148212; 1GKKRTKD6GJ184353 | 1GKKRTKD6GJ120524 | 1GKKRTKD6GJ194655; 1GKKRTKD6GJ121592 | 1GKKRTKD6GJ161574 | 1GKKRTKD6GJ157539; 1GKKRTKD6GJ150168

1GKKRTKD6GJ107126 | 1GKKRTKD6GJ170727 | 1GKKRTKD6GJ157010 | 1GKKRTKD6GJ142197 | 1GKKRTKD6GJ104680 | 1GKKRTKD6GJ139042; 1GKKRTKD6GJ110088 | 1GKKRTKD6GJ130924 | 1GKKRTKD6GJ185941 | 1GKKRTKD6GJ122998; 1GKKRTKD6GJ152096 | 1GKKRTKD6GJ191447 | 1GKKRTKD6GJ177483 | 1GKKRTKD6GJ128090; 1GKKRTKD6GJ179637 | 1GKKRTKD6GJ109006 | 1GKKRTKD6GJ106431 | 1GKKRTKD6GJ184448 | 1GKKRTKD6GJ171781 | 1GKKRTKD6GJ161817 | 1GKKRTKD6GJ154379 | 1GKKRTKD6GJ165947

1GKKRTKD6GJ174051 | 1GKKRTKD6GJ162434 | 1GKKRTKD6GJ130051

1GKKRTKD6GJ168542; 1GKKRTKD6GJ134987 | 1GKKRTKD6GJ119017; 1GKKRTKD6GJ145777; 1GKKRTKD6GJ106557 | 1GKKRTKD6GJ155970; 1GKKRTKD6GJ182649 | 1GKKRTKD6GJ132589 | 1GKKRTKD6GJ108924; 1GKKRTKD6GJ124136 | 1GKKRTKD6GJ105621; 1GKKRTKD6GJ176768; 1GKKRTKD6GJ197510 | 1GKKRTKD6GJ119812 | 1GKKRTKD6GJ151966; 1GKKRTKD6GJ107403 | 1GKKRTKD6GJ120166 | 1GKKRTKD6GJ164006; 1GKKRTKD6GJ108504 | 1GKKRTKD6GJ108535 | 1GKKRTKD6GJ147402; 1GKKRTKD6GJ114562 | 1GKKRTKD6GJ133516; 1GKKRTKD6GJ126923; 1GKKRTKD6GJ190556 | 1GKKRTKD6GJ116604 | 1GKKRTKD6GJ192937; 1GKKRTKD6GJ179427; 1GKKRTKD6GJ150686; 1GKKRTKD6GJ166032 | 1GKKRTKD6GJ181825 | 1GKKRTKD6GJ119616 | 1GKKRTKD6GJ186863 | 1GKKRTKD6GJ100452 | 1GKKRTKD6GJ186782 | 1GKKRTKD6GJ117509 | 1GKKRTKD6GJ156830 | 1GKKRTKD6GJ106705

1GKKRTKD6GJ168105 | 1GKKRTKD6GJ124766; 1GKKRTKD6GJ169397 | 1GKKRTKD6GJ143169; 1GKKRTKD6GJ116229 | 1GKKRTKD6GJ147383; 1GKKRTKD6GJ106526; 1GKKRTKD6GJ194784; 1GKKRTKD6GJ127571 | 1GKKRTKD6GJ199919; 1GKKRTKD6GJ113167 | 1GKKRTKD6GJ158108 | 1GKKRTKD6GJ143124 | 1GKKRTKD6GJ130616; 1GKKRTKD6GJ162787 | 1GKKRTKD6GJ117283 | 1GKKRTKD6GJ110866; 1GKKRTKD6GJ112715; 1GKKRTKD6GJ137744

1GKKRTKD6GJ167603; 1GKKRTKD6GJ146444; 1GKKRTKD6GJ132012; 1GKKRTKD6GJ117204 | 1GKKRTKD6GJ122600 | 1GKKRTKD6GJ156682

1GKKRTKD6GJ120782; 1GKKRTKD6GJ175572; 1GKKRTKD6GJ141843; 1GKKRTKD6GJ150428 | 1GKKRTKD6GJ143074 | 1GKKRTKD6GJ121012 | 1GKKRTKD6GJ162160 | 1GKKRTKD6GJ146332 | 1GKKRTKD6GJ140904

1GKKRTKD6GJ101522; 1GKKRTKD6GJ113962; 1GKKRTKD6GJ135590 | 1GKKRTKD6GJ160215; 1GKKRTKD6GJ127554 | 1GKKRTKD6GJ199712 | 1GKKRTKD6GJ108583; 1GKKRTKD6GJ188788; 1GKKRTKD6GJ166323; 1GKKRTKD6GJ153765; 1GKKRTKD6GJ176656

1GKKRTKD6GJ122970

1GKKRTKD6GJ124525; 1GKKRTKD6GJ116232 | 1GKKRTKD6GJ131636 | 1GKKRTKD6GJ164247 | 1GKKRTKD6GJ181078 | 1GKKRTKD6GJ192503; 1GKKRTKD6GJ122662

1GKKRTKD6GJ177628; 1GKKRTKD6GJ137923

1GKKRTKD6GJ141860 | 1GKKRTKD6GJ120829; 1GKKRTKD6GJ171697 | 1GKKRTKD6GJ124010; 1GKKRTKD6GJ196616 | 1GKKRTKD6GJ103805

1GKKRTKD6GJ169562 | 1GKKRTKD6GJ166774 | 1GKKRTKD6GJ198270; 1GKKRTKD6GJ126985 | 1GKKRTKD6GJ138165 | 1GKKRTKD6GJ135122 | 1GKKRTKD6GJ112052 | 1GKKRTKD6GJ161378 | 1GKKRTKD6GJ151191; 1GKKRTKD6GJ129787; 1GKKRTKD6GJ144371 | 1GKKRTKD6GJ145388 | 1GKKRTKD6GJ121222; 1GKKRTKD6GJ103478

1GKKRTKD6GJ169612 | 1GKKRTKD6GJ126257 | 1GKKRTKD6GJ110785; 1GKKRTKD6GJ196728 | 1GKKRTKD6GJ188290

1GKKRTKD6GJ144550; 1GKKRTKD6GJ105036; 1GKKRTKD6GJ121964 | 1GKKRTKD6GJ188712

1GKKRTKD6GJ148677 | 1GKKRTKD6GJ119647 | 1GKKRTKD6GJ108244 | 1GKKRTKD6GJ131295 | 1GKKRTKD6GJ115906 | 1GKKRTKD6GJ117056; 1GKKRTKD6GJ113315 | 1GKKRTKD6GJ148873; 1GKKRTKD6GJ168203; 1GKKRTKD6GJ128042; 1GKKRTKD6GJ127845 | 1GKKRTKD6GJ165365 | 1GKKRTKD6GJ166290 | 1GKKRTKD6GJ166726 | 1GKKRTKD6GJ126212 | 1GKKRTKD6GJ192596 | 1GKKRTKD6GJ102167 | 1GKKRTKD6GJ150493; 1GKKRTKD6GJ199225 | 1GKKRTKD6GJ171392 | 1GKKRTKD6GJ111709 | 1GKKRTKD6GJ114383; 1GKKRTKD6GJ184546 | 1GKKRTKD6GJ166399; 1GKKRTKD6GJ158903 | 1GKKRTKD6GJ149408; 1GKKRTKD6GJ157430 | 1GKKRTKD6GJ150672; 1GKKRTKD6GJ100869 | 1GKKRTKD6GJ198446 | 1GKKRTKD6GJ142488 | 1GKKRTKD6GJ137341; 1GKKRTKD6GJ153958 | 1GKKRTKD6GJ139915; 1GKKRTKD6GJ178181 | 1GKKRTKD6GJ100788 | 1GKKRTKD6GJ157735; 1GKKRTKD6GJ129031 | 1GKKRTKD6GJ107076 | 1GKKRTKD6GJ129708 | 1GKKRTKD6GJ130356; 1GKKRTKD6GJ127389; 1GKKRTKD6GJ193277; 1GKKRTKD6GJ106509 | 1GKKRTKD6GJ134164 | 1GKKRTKD6GJ177872 | 1GKKRTKD6GJ159615 | 1GKKRTKD6GJ121849

1GKKRTKD6GJ137372 | 1GKKRTKD6GJ119728; 1GKKRTKD6GJ172252; 1GKKRTKD6GJ133788 | 1GKKRTKD6GJ148548 | 1GKKRTKD6GJ167648; 1GKKRTKD6GJ155550 | 1GKKRTKD6GJ145522 | 1GKKRTKD6GJ189374 | 1GKKRTKD6GJ152261; 1GKKRTKD6GJ155645; 1GKKRTKD6GJ101049 | 1GKKRTKD6GJ160277

1GKKRTKD6GJ181887 | 1GKKRTKD6GJ177113 | 1GKKRTKD6GJ141910 | 1GKKRTKD6GJ124265; 1GKKRTKD6GJ149635; 1GKKRTKD6GJ107692 | 1GKKRTKD6GJ140644; 1GKKRTKD6GJ141079; 1GKKRTKD6GJ170162 | 1GKKRTKD6GJ188113; 1GKKRTKD6GJ179105 | 1GKKRTKD6GJ114867 | 1GKKRTKD6GJ197541 | 1GKKRTKD6GJ183137 | 1GKKRTKD6GJ193201; 1GKKRTKD6GJ151269 | 1GKKRTKD6GJ199838 | 1GKKRTKD6GJ102380 | 1GKKRTKD6GJ153393 | 1GKKRTKD6GJ183302 | 1GKKRTKD6GJ128140

1GKKRTKD6GJ102993 | 1GKKRTKD6GJ169268 | 1GKKRTKD6GJ144757; 1GKKRTKD6GJ173028 | 1GKKRTKD6GJ170016; 1GKKRTKD6GJ100709 | 1GKKRTKD6GJ124492 | 1GKKRTKD6GJ199435; 1GKKRTKD6GJ148727 | 1GKKRTKD6GJ137971; 1GKKRTKD6GJ120006; 1GKKRTKD6GJ192694 | 1GKKRTKD6GJ160716 | 1GKKRTKD6GJ143138

1GKKRTKD6GJ199421; 1GKKRTKD6GJ112567; 1GKKRTKD6GJ178102

1GKKRTKD6GJ110589 | 1GKKRTKD6GJ114285 | 1GKKRTKD6GJ142331 | 1GKKRTKD6GJ149246 | 1GKKRTKD6GJ190296 | 1GKKRTKD6GJ170744 | 1GKKRTKD6GJ139574 | 1GKKRTKD6GJ103402 | 1GKKRTKD6GJ195594 | 1GKKRTKD6GJ146850; 1GKKRTKD6GJ102153; 1GKKRTKD6GJ195305; 1GKKRTKD6GJ115632 | 1GKKRTKD6GJ143267 | 1GKKRTKD6GJ148601; 1GKKRTKD6GJ178679 | 1GKKRTKD6GJ134486 | 1GKKRTKD6GJ117414 | 1GKKRTKD6GJ146282 | 1GKKRTKD6GJ184725 | 1GKKRTKD6GJ195790 | 1GKKRTKD6GJ165012 | 1GKKRTKD6GJ107045 | 1GKKRTKD6GJ189973 | 1GKKRTKD6GJ147108 | 1GKKRTKD6GJ128901 | 1GKKRTKD6GJ105814; 1GKKRTKD6GJ173210 | 1GKKRTKD6GJ181484 | 1GKKRTKD6GJ153314; 1GKKRTKD6GJ161204; 1GKKRTKD6GJ180982; 1GKKRTKD6GJ149540; 1GKKRTKD6GJ116540 | 1GKKRTKD6GJ186233 | 1GKKRTKD6GJ139493; 1GKKRTKD6GJ104856; 1GKKRTKD6GJ196146 | 1GKKRTKD6GJ130132; 1GKKRTKD6GJ123763; 1GKKRTKD6GJ158156; 1GKKRTKD6GJ133001 | 1GKKRTKD6GJ106672 | 1GKKRTKD6GJ183512 | 1GKKRTKD6GJ162109 | 1GKKRTKD6GJ156486 | 1GKKRTKD6GJ134536 | 1GKKRTKD6GJ155502 | 1GKKRTKD6GJ129790 | 1GKKRTKD6GJ125609 | 1GKKRTKD6GJ162918; 1GKKRTKD6GJ106140; 1GKKRTKD6GJ114903 | 1GKKRTKD6GJ121561 | 1GKKRTKD6GJ157136 | 1GKKRTKD6GJ154074; 1GKKRTKD6GJ179010 | 1GKKRTKD6GJ107269 | 1GKKRTKD6GJ151675; 1GKKRTKD6GJ188547; 1GKKRTKD6GJ171103 | 1GKKRTKD6GJ102847 | 1GKKRTKD6GJ108003 | 1GKKRTKD6GJ151451 | 1GKKRTKD6GJ119275; 1GKKRTKD6GJ168301 | 1GKKRTKD6GJ156648; 1GKKRTKD6GJ129904 | 1GKKRTKD6GJ123620 | 1GKKRTKD6GJ128218; 1GKKRTKD6GJ174194; 1GKKRTKD6GJ142264 | 1GKKRTKD6GJ155872 | 1GKKRTKD6GJ176978 | 1GKKRTKD6GJ167097 | 1GKKRTKD6GJ195448 | 1GKKRTKD6GJ188130 | 1GKKRTKD6GJ178682; 1GKKRTKD6GJ157850 | 1GKKRTKD6GJ185115; 1GKKRTKD6GJ118773; 1GKKRTKD6GJ103545

1GKKRTKD6GJ118353 | 1GKKRTKD6GJ175295; 1GKKRTKD6GJ135069 | 1GKKRTKD6GJ187866 | 1GKKRTKD6GJ188757; 1GKKRTKD6GJ144127 | 1GKKRTKD6GJ161509 | 1GKKRTKD6GJ199483 | 1GKKRTKD6GJ178195 | 1GKKRTKD6GJ145665; 1GKKRTKD6GJ161283

1GKKRTKD6GJ112343 | 1GKKRTKD6GJ177841 | 1GKKRTKD6GJ113184 | 1GKKRTKD6GJ168380 | 1GKKRTKD6GJ193148; 1GKKRTKD6GJ163065; 1GKKRTKD6GJ186684 | 1GKKRTKD6GJ179573; 1GKKRTKD6GJ166967; 1GKKRTKD6GJ148081 | 1GKKRTKD6GJ197894; 1GKKRTKD6GJ170517

1GKKRTKD6GJ119034 | 1GKKRTKD6GJ122578; 1GKKRTKD6GJ120068

1GKKRTKD6GJ159257 | 1GKKRTKD6GJ139185 | 1GKKRTKD6GJ117767 | 1GKKRTKD6GJ134312; 1GKKRTKD6GJ153507; 1GKKRTKD6GJ195465 | 1GKKRTKD6GJ135346 | 1GKKRTKD6GJ171246 | 1GKKRTKD6GJ106719; 1GKKRTKD6GJ127764; 1GKKRTKD6GJ144029; 1GKKRTKD6GJ137307; 1GKKRTKD6GJ161025 | 1GKKRTKD6GJ115257; 1GKKRTKD6GJ171473 | 1GKKRTKD6GJ196812; 1GKKRTKD6GJ105019 | 1GKKRTKD6GJ111564 | 1GKKRTKD6GJ180657 | 1GKKRTKD6GJ185017 | 1GKKRTKD6GJ147786 | 1GKKRTKD6GJ179251 | 1GKKRTKD6GJ184966 | 1GKKRTKD6GJ172963 | 1GKKRTKD6GJ113248; 1GKKRTKD6GJ187513; 1GKKRTKD6GJ104419 | 1GKKRTKD6GJ128557 | 1GKKRTKD6GJ148503

1GKKRTKD6GJ120183; 1GKKRTKD6GJ127392; 1GKKRTKD6GJ123214 | 1GKKRTKD6GJ110379

1GKKRTKD6GJ136707 | 1GKKRTKD6GJ192324 | 1GKKRTKD6GJ169593 | 1GKKRTKD6GJ180805; 1GKKRTKD6GJ144144 | 1GKKRTKD6GJ158965; 1GKKRTKD6GJ143382 | 1GKKRTKD6GJ145553 | 1GKKRTKD6GJ167181 | 1GKKRTKD6GJ115582 | 1GKKRTKD6GJ192906; 1GKKRTKD6GJ155810

1GKKRTKD6GJ191416 | 1GKKRTKD6GJ122287 | 1GKKRTKD6GJ185454

1GKKRTKD6GJ128154 | 1GKKRTKD6GJ180707 | 1GKKRTKD6GJ131734; 1GKKRTKD6GJ160604; 1GKKRTKD6GJ140403 | 1GKKRTKD6GJ104517; 1GKKRTKD6GJ190492; 1GKKRTKD6GJ127828 | 1GKKRTKD6GJ195904

1GKKRTKD6GJ163230; 1GKKRTKD6GJ172249; 1GKKRTKD6GJ178990; 1GKKRTKD6GJ141244 | 1GKKRTKD6GJ118823; 1GKKRTKD6GJ149117 | 1GKKRTKD6GJ163731 | 1GKKRTKD6GJ120801 | 1GKKRTKD6GJ104811 | 1GKKRTKD6GJ120779 | 1GKKRTKD6GJ185549 | 1GKKRTKD6GJ199984; 1GKKRTKD6GJ134763; 1GKKRTKD6GJ167729; 1GKKRTKD6GJ127585; 1GKKRTKD6GJ118580 | 1GKKRTKD6GJ155290 | 1GKKRTKD6GJ158190

1GKKRTKD6GJ128879; 1GKKRTKD6GJ198561 | 1GKKRTKD6GJ143642 | 1GKKRTKD6GJ145973 | 1GKKRTKD6GJ103884; 1GKKRTKD6GJ186250 | 1GKKRTKD6GJ168394 | 1GKKRTKD6GJ178987 | 1GKKRTKD6GJ131412 | 1GKKRTKD6GJ111113 | 1GKKRTKD6GJ106185 | 1GKKRTKD6GJ194669; 1GKKRTKD6GJ159520 | 1GKKRTKD6GJ170520 | 1GKKRTKD6GJ113461 | 1GKKRTKD6GJ189777; 1GKKRTKD6GJ123701 | 1GKKRTKD6GJ110270; 1GKKRTKD6GJ151918 | 1GKKRTKD6GJ193795 | 1GKKRTKD6GJ177662 | 1GKKRTKD6GJ151255 | 1GKKRTKD6GJ171716 | 1GKKRTKD6GJ186779 | 1GKKRTKD6GJ108177 | 1GKKRTKD6GJ184949 | 1GKKRTKD6GJ153054 | 1GKKRTKD6GJ124587; 1GKKRTKD6GJ171991; 1GKKRTKD6GJ193733 | 1GKKRTKD6GJ108986 | 1GKKRTKD6GJ100791 | 1GKKRTKD6GJ135170 | 1GKKRTKD6GJ128669 | 1GKKRTKD6GJ143026

1GKKRTKD6GJ115338 | 1GKKRTKD6GJ162756; 1GKKRTKD6GJ124069

1GKKRTKD6GJ189889; 1GKKRTKD6GJ115517

1GKKRTKD6GJ167441

1GKKRTKD6GJ188466 | 1GKKRTKD6GJ116568 | 1GKKRTKD6GJ128946 | 1GKKRTKD6GJ147206; 1GKKRTKD6GJ159470; 1GKKRTKD6GJ150574 | 1GKKRTKD6GJ178620; 1GKKRTKD6GJ132009 | 1GKKRTKD6GJ149456 | 1GKKRTKD6GJ121690 | 1GKKRTKD6GJ145536; 1GKKRTKD6GJ115727 | 1GKKRTKD6GJ104601 | 1GKKRTKD6GJ174244 | 1GKKRTKD6GJ148940 | 1GKKRTKD6GJ175037 | 1GKKRTKD6GJ109250; 1GKKRTKD6GJ123858; 1GKKRTKD6GJ188726 | 1GKKRTKD6GJ130972

1GKKRTKD6GJ120247

1GKKRTKD6GJ106025; 1GKKRTKD6GJ178651 | 1GKKRTKD6GJ134097; 1GKKRTKD6GJ139364; 1GKKRTKD6GJ100368; 1GKKRTKD6GJ196096 | 1GKKRTKD6GJ198916; 1GKKRTKD6GJ121950 | 1GKKRTKD6GJ186541 | 1GKKRTKD6GJ120832; 1GKKRTKD6GJ103030 | 1GKKRTKD6GJ187124; 1GKKRTKD6GJ110219 | 1GKKRTKD6GJ132771 | 1GKKRTKD6GJ161977 | 1GKKRTKD6GJ194087

1GKKRTKD6GJ100158; 1GKKRTKD6GJ195496; 1GKKRTKD6GJ144824

1GKKRTKD6GJ190475; 1GKKRTKD6GJ139655 | 1GKKRTKD6GJ134603 | 1GKKRTKD6GJ193165; 1GKKRTKD6GJ121981 | 1GKKRTKD6GJ185907 | 1GKKRTKD6GJ132852; 1GKKRTKD6GJ116800; 1GKKRTKD6GJ175877 | 1GKKRTKD6GJ199192 | 1GKKRTKD6GJ182876; 1GKKRTKD6GJ168900

1GKKRTKD6GJ176284; 1GKKRTKD6GJ119163 | 1GKKRTKD6GJ156388

1GKKRTKD6GJ102816 | 1GKKRTKD6GJ160117 | 1GKKRTKD6GJ105781; 1GKKRTKD6GJ188497 | 1GKKRTKD6GJ142684 | 1GKKRTKD6GJ183946 | 1GKKRTKD6GJ111757; 1GKKRTKD6GJ188225; 1GKKRTKD6GJ187186 | 1GKKRTKD6GJ139204 | 1GKKRTKD6GJ151417; 1GKKRTKD6GJ111306 | 1GKKRTKD6GJ119860

1GKKRTKD6GJ198348 | 1GKKRTKD6GJ152812 | 1GKKRTKD6GJ129529; 1GKKRTKD6GJ156603; 1GKKRTKD6GJ111449; 1GKKRTKD6GJ157086 | 1GKKRTKD6GJ180450; 1GKKRTKD6GJ173658 | 1GKKRTKD6GJ187026; 1GKKRTKD6GJ143818 | 1GKKRTKD6GJ157931 | 1GKKRTKD6GJ125500; 1GKKRTKD6GJ142779; 1GKKRTKD6GJ149568 | 1GKKRTKD6GJ115761; 1GKKRTKD6GJ141048; 1GKKRTKD6GJ117395; 1GKKRTKD6GJ154334 | 1GKKRTKD6GJ163213 | 1GKKRTKD6GJ173577; 1GKKRTKD6GJ115212 | 1GKKRTKD6GJ139431; 1GKKRTKD6GJ150722; 1GKKRTKD6GJ179475

1GKKRTKD6GJ120314; 1GKKRTKD6GJ141454 | 1GKKRTKD6GJ111600 | 1GKKRTKD6GJ167231; 1GKKRTKD6GJ135217 | 1GKKRTKD6GJ163728 | 1GKKRTKD6GJ140563 | 1GKKRTKD6GJ137422; 1GKKRTKD6GJ144953; 1GKKRTKD6GJ152678; 1GKKRTKD6GJ130292; 1GKKRTKD6GJ109247 | 1GKKRTKD6GJ163115 | 1GKKRTKD6GJ107384; 1GKKRTKD6GJ195112; 1GKKRTKD6GJ105828; 1GKKRTKD6GJ126131; 1GKKRTKD6GJ180044 | 1GKKRTKD6GJ168007 | 1GKKRTKD6GJ157461; 1GKKRTKD6GJ151241

1GKKRTKD6GJ105912; 1GKKRTKD6GJ113525 | 1GKKRTKD6GJ112746; 1GKKRTKD6GJ101794; 1GKKRTKD6GJ112634 | 1GKKRTKD6GJ118465 | 1GKKRTKD6GJ137582; 1GKKRTKD6GJ144032 | 1GKKRTKD6GJ165849 | 1GKKRTKD6GJ141504; 1GKKRTKD6GJ133760 | 1GKKRTKD6GJ118658 | 1GKKRTKD6GJ173479 | 1GKKRTKD6GJ163244; 1GKKRTKD6GJ109362 | 1GKKRTKD6GJ122208; 1GKKRTKD6GJ162045; 1GKKRTKD6GJ108762 | 1GKKRTKD6GJ105263 | 1GKKRTKD6GJ121205 | 1GKKRTKD6GJ118000 | 1GKKRTKD6GJ150087 | 1GKKRTKD6GJ198995 | 1GKKRTKD6GJ198558 | 1GKKRTKD6GJ169707 | 1GKKRTKD6GJ179492; 1GKKRTKD6GJ151224 | 1GKKRTKD6GJ112892; 1GKKRTKD6GJ175538; 1GKKRTKD6GJ177595 | 1GKKRTKD6GJ122144 | 1GKKRTKD6GJ165205; 1GKKRTKD6GJ169769 | 1GKKRTKD6GJ125030; 1GKKRTKD6GJ128235; 1GKKRTKD6GJ177029 | 1GKKRTKD6GJ108678 | 1GKKRTKD6GJ146461 | 1GKKRTKD6GJ136965; 1GKKRTKD6GJ170534 | 1GKKRTKD6GJ130325; 1GKKRTKD6GJ180612 | 1GKKRTKD6GJ187477; 1GKKRTKD6GJ196390; 1GKKRTKD6GJ191352 | 1GKKRTKD6GJ160182; 1GKKRTKD6GJ133502 | 1GKKRTKD6GJ195708; 1GKKRTKD6GJ173305 | 1GKKRTKD6GJ164233

1GKKRTKD6GJ101861 | 1GKKRTKD6GJ197412; 1GKKRTKD6GJ123150 | 1GKKRTKD6GJ135265 | 1GKKRTKD6GJ130308; 1GKKRTKD6GJ125710; 1GKKRTKD6GJ124296

1GKKRTKD6GJ110544 | 1GKKRTKD6GJ117669 | 1GKKRTKD6GJ140529; 1GKKRTKD6GJ135718 | 1GKKRTKD6GJ138974 | 1GKKRTKD6GJ144967; 1GKKRTKD6GJ102766 | 1GKKRTKD6GJ129823

1GKKRTKD6GJ102914 | 1GKKRTKD6GJ175328; 1GKKRTKD6GJ147500 | 1GKKRTKD6GJ143320; 1GKKRTKD6GJ197068

1GKKRTKD6GJ115887; 1GKKRTKD6GJ152969 | 1GKKRTKD6GJ119129 | 1GKKRTKD6GJ105523 | 1GKKRTKD6GJ154012; 1GKKRTKD6GJ137565; 1GKKRTKD6GJ144970 | 1GKKRTKD6GJ170467 | 1GKKRTKD6GJ132558 | 1GKKRTKD6GJ123455 | 1GKKRTKD6GJ101763 | 1GKKRTKD6GJ142989 | 1GKKRTKD6GJ103559 | 1GKKRTKD6GJ110690 | 1GKKRTKD6GJ121852; 1GKKRTKD6GJ113850 | 1GKKRTKD6GJ172364

1GKKRTKD6GJ141874; 1GKKRTKD6GJ190931 | 1GKKRTKD6GJ108406; 1GKKRTKD6GJ144922 | 1GKKRTKD6GJ177208 | 1GKKRTKD6GJ173398; 1GKKRTKD6GJ179928 | 1GKKRTKD6GJ124573 | 1GKKRTKD6GJ183106; 1GKKRTKD6GJ131118

1GKKRTKD6GJ139784; 1GKKRTKD6GJ110091

1GKKRTKD6GJ187253 | 1GKKRTKD6GJ199631; 1GKKRTKD6GJ108292; 1GKKRTKD6GJ107241 | 1GKKRTKD6GJ155421; 1GKKRTKD6GJ169688 | 1GKKRTKD6GJ131121; 1GKKRTKD6GJ178326; 1GKKRTKD6GJ124542

1GKKRTKD6GJ171389; 1GKKRTKD6GJ149084 | 1GKKRTKD6GJ105327 | 1GKKRTKD6GJ148002; 1GKKRTKD6GJ117140 | 1GKKRTKD6GJ103304 | 1GKKRTKD6GJ174616; 1GKKRTKD6GJ100693 | 1GKKRTKD6GJ185258; 1GKKRTKD6GJ149988 | 1GKKRTKD6GJ113444 | 1GKKRTKD6GJ179444 | 1GKKRTKD6GJ116358; 1GKKRTKD6GJ104193 | 1GKKRTKD6GJ158089 | 1GKKRTKD6GJ173546 | 1GKKRTKD6GJ170503 | 1GKKRTKD6GJ131782 | 1GKKRTKD6GJ118904 | 1GKKRTKD6GJ165799 | 1GKKRTKD6GJ119924 | 1GKKRTKD6GJ127442 | 1GKKRTKD6GJ182151 | 1GKKRTKD6GJ133497 | 1GKKRTKD6GJ100774 | 1GKKRTKD6GJ104033

1GKKRTKD6GJ150851 | 1GKKRTKD6GJ109216 | 1GKKRTKD6GJ152535; 1GKKRTKD6GJ151448 | 1GKKRTKD6GJ157329; 1GKKRTKD6GJ172123; 1GKKRTKD6GJ142233 | 1GKKRTKD6GJ188810 | 1GKKRTKD6GJ114254; 1GKKRTKD6GJ176995 | 1GKKRTKD6GJ125948 | 1GKKRTKD6GJ141390 | 1GKKRTKD6GJ183199; 1GKKRTKD6GJ147318; 1GKKRTKD6GJ170307 | 1GKKRTKD6GJ118112 | 1GKKRTKD6GJ140255; 1GKKRTKD6GJ147836; 1GKKRTKD6GJ168444; 1GKKRTKD6GJ177385; 1GKKRTKD6GJ185938 | 1GKKRTKD6GJ108826 | 1GKKRTKD6GJ178553

1GKKRTKD6GJ116392 | 1GKKRTKD6GJ129420 | 1GKKRTKD6GJ102976; 1GKKRTKD6GJ185843; 1GKKRTKD6GJ175474; 1GKKRTKD6GJ160280 | 1GKKRTKD6GJ125058 | 1GKKRTKD6GJ149716 | 1GKKRTKD6GJ173854; 1GKKRTKD6GJ184157 | 1GKKRTKD6GJ180030

1GKKRTKD6GJ132334 | 1GKKRTKD6GJ180545 | 1GKKRTKD6GJ142572 | 1GKKRTKD6GJ174695 | 1GKKRTKD6GJ139137; 1GKKRTKD6GJ142037 | 1GKKRTKD6GJ132527

1GKKRTKD6GJ107935 | 1GKKRTKD6GJ175992 | 1GKKRTKD6GJ151112 | 1GKKRTKD6GJ108048 | 1GKKRTKD6GJ164541; 1GKKRTKD6GJ140319; 1GKKRTKD6GJ175099; 1GKKRTKD6GJ148680; 1GKKRTKD6GJ129479; 1GKKRTKD6GJ119311; 1GKKRTKD6GJ195403; 1GKKRTKD6GJ134648; 1GKKRTKD6GJ122421 | 1GKKRTKD6GJ186913 | 1GKKRTKD6GJ188614; 1GKKRTKD6GJ150607 | 1GKKRTKD6GJ187690 | 1GKKRTKD6GJ191643; 1GKKRTKD6GJ195952 | 1GKKRTKD6GJ173238; 1GKKRTKD6GJ136173; 1GKKRTKD6GJ150848 | 1GKKRTKD6GJ129630 | 1GKKRTKD6GJ193702; 1GKKRTKD6GJ186085; 1GKKRTKD6GJ149201; 1GKKRTKD6GJ114268 | 1GKKRTKD6GJ150218 | 1GKKRTKD6GJ149148 | 1GKKRTKD6GJ191139; 1GKKRTKD6GJ193960; 1GKKRTKD6GJ167679

1GKKRTKD6GJ182120 | 1GKKRTKD6GJ148257; 1GKKRTKD6GJ190587; 1GKKRTKD6GJ143964; 1GKKRTKD6GJ179170 | 1GKKRTKD6GJ195143; 1GKKRTKD6GJ161624 | 1GKKRTKD6GJ124590

1GKKRTKD6GJ114223; 1GKKRTKD6GJ115176 | 1GKKRTKD6GJ191948; 1GKKRTKD6GJ199743 | 1GKKRTKD6GJ130888 | 1GKKRTKD6GJ146301 | 1GKKRTKD6GJ119633 | 1GKKRTKD6GJ133774; 1GKKRTKD6GJ100936 | 1GKKRTKD6GJ145696 | 1GKKRTKD6GJ101889 | 1GKKRTKD6GJ153202 | 1GKKRTKD6GJ132723 | 1GKKRTKD6GJ103738 | 1GKKRTKD6GJ133080 | 1GKKRTKD6GJ161669 | 1GKKRTKD6GJ168704 | 1GKKRTKD6GJ124699 | 1GKKRTKD6GJ162093; 1GKKRTKD6GJ190069 | 1GKKRTKD6GJ126713 | 1GKKRTKD6GJ141289; 1GKKRTKD6GJ110527; 1GKKRTKD6GJ117607 | 1GKKRTKD6GJ182523 | 1GKKRTKD6GJ108275 | 1GKKRTKD6GJ113797

1GKKRTKD6GJ125061 | 1GKKRTKD6GJ103058 | 1GKKRTKD6GJ100919 | 1GKKRTKD6GJ106980 | 1GKKRTKD6GJ163972 | 1GKKRTKD6GJ153488 | 1GKKRTKD6GJ119499 | 1GKKRTKD6GJ120913; 1GKKRTKD6GJ190928 | 1GKKRTKD6GJ113038; 1GKKRTKD6GJ152308 | 1GKKRTKD6GJ106459 | 1GKKRTKD6GJ106056 | 1GKKRTKD6GJ163549 | 1GKKRTKD6GJ150543 | 1GKKRTKD6GJ153197 | 1GKKRTKD6GJ147173 | 1GKKRTKD6GJ129613 | 1GKKRTKD6GJ107630 | 1GKKRTKD6GJ149554; 1GKKRTKD6GJ182098; 1GKKRTKD6GJ116893 | 1GKKRTKD6GJ198883 | 1GKKRTKD6GJ112360 | 1GKKRTKD6GJ179007 | 1GKKRTKD6GJ115307 | 1GKKRTKD6GJ111922 | 1GKKRTKD6GJ174776 | 1GKKRTKD6GJ136836 | 1GKKRTKD6GJ170713 | 1GKKRTKD6GJ178617 | 1GKKRTKD6GJ152082 | 1GKKRTKD6GJ172882 | 1GKKRTKD6GJ131846; 1GKKRTKD6GJ118272 | 1GKKRTKD6GJ105571 | 1GKKRTKD6GJ134682; 1GKKRTKD6GJ190525; 1GKKRTKD6GJ133998; 1GKKRTKD6GJ188922 | 1GKKRTKD6GJ156228; 1GKKRTKD6GJ104209; 1GKKRTKD6GJ152020; 1GKKRTKD6GJ181257; 1GKKRTKD6GJ138649; 1GKKRTKD6GJ138702; 1GKKRTKD6GJ148209 | 1GKKRTKD6GJ149070 | 1GKKRTKD6GJ107482 | 1GKKRTKD6GJ156844 | 1GKKRTKD6GJ182831 | 1GKKRTKD6GJ159582 | 1GKKRTKD6GJ141115 | 1GKKRTKD6GJ198267 | 1GKKRTKD6GJ133015; 1GKKRTKD6GJ130664

1GKKRTKD6GJ130096 | 1GKKRTKD6GJ136240 | 1GKKRTKD6GJ142149

1GKKRTKD6GJ135119 | 1GKKRTKD6GJ193196; 1GKKRTKD6GJ195840 | 1GKKRTKD6GJ108017 | 1GKKRTKD6GJ177659; 1GKKRTKD6GJ117364 | 1GKKRTKD6GJ180366 | 1GKKRTKD6GJ182022 | 1GKKRTKD6GJ130079 | 1GKKRTKD6GJ185356; 1GKKRTKD6GJ193876 | 1GKKRTKD6GJ166886 | 1GKKRTKD6GJ139719 | 1GKKRTKD6GJ196227 | 1GKKRTKD6GJ119597; 1GKKRTKD6GJ126369 | 1GKKRTKD6GJ119888; 1GKKRTKD6GJ169545; 1GKKRTKD6GJ109619; 1GKKRTKD6GJ119230; 1GKKRTKD6GJ158433; 1GKKRTKD6GJ146525 | 1GKKRTKD6GJ120443 | 1GKKRTKD6GJ165544 | 1GKKRTKD6GJ143480 | 1GKKRTKD6GJ194915; 1GKKRTKD6GJ139462; 1GKKRTKD6GJ145729; 1GKKRTKD6GJ197328; 1GKKRTKD6GJ104744; 1GKKRTKD6GJ177127 | 1GKKRTKD6GJ182778; 1GKKRTKD6GJ117350; 1GKKRTKD6GJ145567 | 1GKKRTKD6GJ143611

1GKKRTKD6GJ117574; 1GKKRTKD6GJ113198 | 1GKKRTKD6GJ121902 | 1GKKRTKD6GJ141261; 1GKKRTKD6GJ183252 | 1GKKRTKD6GJ135296; 1GKKRTKD6GJ153183; 1GKKRTKD6GJ174373; 1GKKRTKD6GJ122905 | 1GKKRTKD6GJ159789; 1GKKRTKD6GJ153653 | 1GKKRTKD6GJ163678 | 1GKKRTKD6GJ159307 | 1GKKRTKD6GJ199449; 1GKKRTKD6GJ144631

1GKKRTKD6GJ198317

1GKKRTKD6GJ176558 | 1GKKRTKD6GJ167195; 1GKKRTKD6GJ116733

1GKKRTKD6GJ147299; 1GKKRTKD6GJ103349; 1GKKRTKD6GJ189827; 1GKKRTKD6GJ134293 | 1GKKRTKD6GJ135363; 1GKKRTKD6GJ136058 | 1GKKRTKD6GJ165933 | 1GKKRTKD6GJ189231 | 1GKKRTKD6GJ194848 | 1GKKRTKD6GJ179976; 1GKKRTKD6GJ126338 | 1GKKRTKD6GJ197250; 1GKKRTKD6GJ142619; 1GKKRTKD6GJ109085 | 1GKKRTKD6GJ112228 | 1GKKRTKD6GJ170288 | 1GKKRTKD6GJ136903 | 1GKKRTKD6GJ129370 | 1GKKRTKD6GJ118238 | 1GKKRTKD6GJ168816 | 1GKKRTKD6GJ101987 | 1GKKRTKD6GJ174079 | 1GKKRTKD6GJ163759 | 1GKKRTKD6GJ180173; 1GKKRTKD6GJ141650 | 1GKKRTKD6GJ129966; 1GKKRTKD6GJ169920 | 1GKKRTKD6GJ113363; 1GKKRTKD6GJ153460 | 1GKKRTKD6GJ140322 | 1GKKRTKD6GJ101374; 1GKKRTKD6GJ189648; 1GKKRTKD6GJ185499; 1GKKRTKD6GJ108860 | 1GKKRTKD6GJ195076; 1GKKRTKD6GJ150137 | 1GKKRTKD6GJ177953; 1GKKRTKD6GJ110009 | 1GKKRTKD6GJ170114

1GKKRTKD6GJ137310 | 1GKKRTKD6GJ126405 | 1GKKRTKD6GJ150073 | 1GKKRTKD6GJ114206 | 1GKKRTKD6GJ146735 | 1GKKRTKD6GJ127117 | 1GKKRTKD6GJ117249 | 1GKKRTKD6GJ189486 | 1GKKRTKD6GJ125495 | 1GKKRTKD6GJ110155 | 1GKKRTKD6GJ101312 | 1GKKRTKD6GJ158514; 1GKKRTKD6GJ159825; 1GKKRTKD6GJ136321 | 1GKKRTKD6GJ120054 | 1GKKRTKD6GJ114738 | 1GKKRTKD6GJ162496 | 1GKKRTKD6GJ195773 | 1GKKRTKD6GJ124931; 1GKKRTKD6GJ127893 | 1GKKRTKD6GJ142247; 1GKKRTKD6GJ139803; 1GKKRTKD6GJ148890 | 1GKKRTKD6GJ123973 | 1GKKRTKD6GJ162028 | 1GKKRTKD6GJ175183; 1GKKRTKD6GJ169173; 1GKKRTKD6GJ185275; 1GKKRTKD6GJ186443 | 1GKKRTKD6GJ192050

1GKKRTKD6GJ176897 | 1GKKRTKD6GJ189679; 1GKKRTKD6GJ188211 | 1GKKRTKD6GJ148615; 1GKKRTKD6GJ115825 | 1GKKRTKD6GJ127165 | 1GKKRTKD6GJ154141; 1GKKRTKD6GJ198396 | 1GKKRTKD6GJ199371 | 1GKKRTKD6GJ133970 | 1GKKRTKD6GJ128560 | 1GKKRTKD6GJ113704; 1GKKRTKD6GJ108759; 1GKKRTKD6GJ145469; 1GKKRTKD6GJ119132; 1GKKRTKD6GJ147481

1GKKRTKD6GJ168251 | 1GKKRTKD6GJ100533 | 1GKKRTKD6GJ183610; 1GKKRTKD6GJ166936; 1GKKRTKD6GJ152860 | 1GKKRTKD6GJ129174 | 1GKKRTKD6GJ108714 | 1GKKRTKD6GJ118630 | 1GKKRTKD6GJ196874; 1GKKRTKD6GJ134343 | 1GKKRTKD6GJ197880 | 1GKKRTKD6GJ143981 | 1GKKRTKD6GJ132950 | 1GKKRTKD6GJ159369; 1GKKRTKD6GJ162742 | 1GKKRTKD6GJ154995 | 1GKKRTKD6GJ195126 | 1GKKRTKD6GJ122130 | 1GKKRTKD6GJ172624 | 1GKKRTKD6GJ190900 | 1GKKRTKD6GJ171344; 1GKKRTKD6GJ152311 | 1GKKRTKD6GJ184692; 1GKKRTKD6GJ116215 | 1GKKRTKD6GJ146878 | 1GKKRTKD6GJ197796

1GKKRTKD6GJ196941 | 1GKKRTKD6GJ126307

1GKKRTKD6GJ151837 | 1GKKRTKD6GJ169187 | 1GKKRTKD6GJ133628; 1GKKRTKD6GJ163583 | 1GKKRTKD6GJ115551 | 1GKKRTKD6GJ137033 | 1GKKRTKD6GJ177998 | 1GKKRTKD6GJ163566; 1GKKRTKD6GJ128459 | 1GKKRTKD6GJ175801 | 1GKKRTKD6GJ137386; 1GKKRTKD6GJ138425; 1GKKRTKD6GJ146752

1GKKRTKD6GJ171358 | 1GKKRTKD6GJ115565 | 1GKKRTKD6GJ110138; 1GKKRTKD6GJ197314 | 1GKKRTKD6GJ183025; 1GKKRTKD6GJ135881; 1GKKRTKD6GJ123407 | 1GKKRTKD6GJ131250 | 1GKKRTKD6GJ139087 | 1GKKRTKD6GJ196468 | 1GKKRTKD6GJ112181; 1GKKRTKD6GJ184983 | 1GKKRTKD6GJ106641 | 1GKKRTKD6GJ138893 | 1GKKRTKD6GJ183686 | 1GKKRTKD6GJ185034; 1GKKRTKD6GJ124847; 1GKKRTKD6GJ185485; 1GKKRTKD6GJ170291; 1GKKRTKD6GJ140935; 1GKKRTKD6GJ165916 | 1GKKRTKD6GJ158061; 1GKKRTKD6GJ163633 | 1GKKRTKD6GJ120538 | 1GKKRTKD6GJ181761; 1GKKRTKD6GJ195854 | 1GKKRTKD6GJ145150 | 1GKKRTKD6GJ170615 | 1GKKRTKD6GJ173434; 1GKKRTKD6GJ123035; 1GKKRTKD6GJ170856 | 1GKKRTKD6GJ104761; 1GKKRTKD6GJ142166; 1GKKRTKD6GJ111631 | 1GKKRTKD6GJ106090 | 1GKKRTKD6GJ108969 | 1GKKRTKD6GJ129806 | 1GKKRTKD6GJ114917

1GKKRTKD6GJ165236 | 1GKKRTKD6GJ121835

1GKKRTKD6GJ147982 | 1GKKRTKD6GJ101391; 1GKKRTKD6GJ102041 | 1GKKRTKD6GJ164961 | 1GKKRTKD6GJ181081 | 1GKKRTKD6GJ105702; 1GKKRTKD6GJ118028; 1GKKRTKD6GJ165530; 1GKKRTKD6GJ149411 | 1GKKRTKD6GJ106512 | 1GKKRTKD6GJ108907 | 1GKKRTKD6GJ119423; 1GKKRTKD6GJ188628 | 1GKKRTKD6GJ189634 | 1GKKRTKD6GJ135184; 1GKKRTKD6GJ145519 | 1GKKRTKD6GJ128008 | 1GKKRTKD6GJ132902; 1GKKRTKD6GJ152003; 1GKKRTKD6GJ157718 | 1GKKRTKD6GJ157802 | 1GKKRTKD6GJ121110

1GKKRTKD6GJ118711; 1GKKRTKD6GJ199676 | 1GKKRTKD6GJ162997 | 1GKKRTKD6GJ134181 | 1GKKRTKD6GJ149831; 1GKKRTKD6GJ189200 | 1GKKRTKD6GJ129661 | 1GKKRTKD6GJ151434 | 1GKKRTKD6GJ164605; 1GKKRTKD6GJ123780 | 1GKKRTKD6GJ151997; 1GKKRTKD6GJ144712 | 1GKKRTKD6GJ122015; 1GKKRTKD6GJ158402 | 1GKKRTKD6GJ190251; 1GKKRTKD6GJ105490 | 1GKKRTKD6GJ116862; 1GKKRTKD6GJ175894 | 1GKKRTKD6GJ111421 | 1GKKRTKD6GJ139672 | 1GKKRTKD6GJ174390 | 1GKKRTKD6GJ133144 | 1GKKRTKD6GJ150302 | 1GKKRTKD6GJ143060 | 1GKKRTKD6GJ131989; 1GKKRTKD6GJ101083 | 1GKKRTKD6GJ190766 | 1GKKRTKD6GJ101679; 1GKKRTKD6GJ130549 | 1GKKRTKD6GJ142376 | 1GKKRTKD6GJ160389; 1GKKRTKD6GJ103903; 1GKKRTKD6GJ156357 | 1GKKRTKD6GJ126663; 1GKKRTKD6GJ106963; 1GKKRTKD6GJ140708 | 1GKKRTKD6GJ163955; 1GKKRTKD6GJ140384; 1GKKRTKD6GJ122354 | 1GKKRTKD6GJ160831; 1GKKRTKD6GJ182666 | 1GKKRTKD6GJ127649 | 1GKKRTKD6GJ144662 | 1GKKRTKD6GJ161767; 1GKKRTKD6GJ181775 | 1GKKRTKD6GJ137467; 1GKKRTKD6GJ127019; 1GKKRTKD6GJ134102 | 1GKKRTKD6GJ172526; 1GKKRTKD6GJ143656 | 1GKKRTKD6GJ161400; 1GKKRTKD6GJ111595 | 1GKKRTKD6GJ164460

1GKKRTKD6GJ142569; 1GKKRTKD6GJ184675 | 1GKKRTKD6GJ173532 | 1GKKRTKD6GJ183753; 1GKKRTKD6GJ155046 | 1GKKRTKD6GJ145018 | 1GKKRTKD6GJ173787 | 1GKKRTKD6GJ197331 | 1GKKRTKD6GJ100399; 1GKKRTKD6GJ135136 | 1GKKRTKD6GJ126047 | 1GKKRTKD6GJ113556 | 1GKKRTKD6GJ162823; 1GKKRTKD6GJ124783 | 1GKKRTKD6GJ198379; 1GKKRTKD6GJ102038 | 1GKKRTKD6GJ164121 | 1GKKRTKD6GJ174566 | 1GKKRTKD6GJ172090; 1GKKRTKD6GJ148582 | 1GKKRTKD6GJ150705; 1GKKRTKD6GJ157766 | 1GKKRTKD6GJ195661

1GKKRTKD6GJ186748

1GKKRTKD6GJ190332 | 1GKKRTKD6GJ153331 | 1GKKRTKD6GJ119566 | 1GKKRTKD6GJ129756 | 1GKKRTKD6GJ145911; 1GKKRTKD6GJ182280; 1GKKRTKD6GJ167942; 1GKKRTKD6GJ100516 | 1GKKRTKD6GJ161381 | 1GKKRTKD6GJ167780

1GKKRTKD6GJ107885; 1GKKRTKD6GJ107224 | 1GKKRTKD6GJ165026 | 1GKKRTKD6GJ199306 | 1GKKRTKD6GJ146475; 1GKKRTKD6GJ159212; 1GKKRTKD6GJ195000; 1GKKRTKD6GJ116313; 1GKKRTKD6GJ191724 | 1GKKRTKD6GJ100208 | 1GKKRTKD6GJ114819; 1GKKRTKD6GJ193683 | 1GKKRTKD6GJ123326 | 1GKKRTKD6GJ111144

1GKKRTKD6GJ184806; 1GKKRTKD6GJ159209 | 1GKKRTKD6GJ111693 | 1GKKRTKD6GJ157170 | 1GKKRTKD6GJ147741

1GKKRTKD6GJ142085 | 1GKKRTKD6GJ138621 | 1GKKRTKD6GJ166337 | 1GKKRTKD6GJ191691 | 1GKKRTKD6GJ154124 | 1GKKRTKD6GJ121625 | 1GKKRTKD6GJ122239 | 1GKKRTKD6GJ116456 | 1GKKRTKD6GJ139011; 1GKKRTKD6GJ152504; 1GKKRTKD6GJ160554 | 1GKKRTKD6GJ153796 | 1GKKRTKD6GJ127621 | 1GKKRTKD6GJ104839 | 1GKKRTKD6GJ111001 | 1GKKRTKD6GJ176222 | 1GKKRTKD6GJ133886 | 1GKKRTKD6GJ158707 | 1GKKRTKD6GJ166256 | 1GKKRTKD6GJ123441 | 1GKKRTKD6GJ133337 | 1GKKRTKD6GJ125478; 1GKKRTKD6GJ194218

1GKKRTKD6GJ174440 | 1GKKRTKD6GJ106879 | 1GKKRTKD6GJ171778 | 1GKKRTKD6GJ148789 | 1GKKRTKD6GJ121706; 1GKKRTKD6GJ166838 | 1GKKRTKD6GJ177435 | 1GKKRTKD6GJ131183; 1GKKRTKD6GJ106994 | 1GKKRTKD6GJ154978 | 1GKKRTKD6GJ151773 | 1GKKRTKD6GJ162935 | 1GKKRTKD6GJ133466 | 1GKKRTKD6GJ115923; 1GKKRTKD6GJ101424 | 1GKKRTKD6GJ100127 | 1GKKRTKD6GJ194719

1GKKRTKD6GJ138697 | 1GKKRTKD6GJ162398 | 1GKKRTKD6GJ148498 | 1GKKRTKD6GJ115758 | 1GKKRTKD6GJ118918 | 1GKKRTKD6GJ145374; 1GKKRTKD6GJ114304 | 1GKKRTKD6GJ189357 | 1GKKRTKD6GJ164720 | 1GKKRTKD6GJ160828; 1GKKRTKD6GJ115579; 1GKKRTKD6GJ106008 | 1GKKRTKD6GJ199628 | 1GKKRTKD6GJ126890; 1GKKRTKD6GJ124752 | 1GKKRTKD6GJ109037 | 1GKKRTKD6GJ138831 | 1GKKRTKD6GJ165706; 1GKKRTKD6GJ180013; 1GKKRTKD6GJ139770 | 1GKKRTKD6GJ141017 | 1GKKRTKD6GJ115114 | 1GKKRTKD6GJ152289; 1GKKRTKD6GJ186328 | 1GKKRTKD6GJ152938; 1GKKRTKD6GJ164376; 1GKKRTKD6GJ101519 | 1GKKRTKD6GJ178133 | 1GKKRTKD6GJ142670 | 1GKKRTKD6GJ119261 | 1GKKRTKD6GJ184904 | 1GKKRTKD6GJ181114; 1GKKRTKD6GJ113685 | 1GKKRTKD6GJ110043; 1GKKRTKD6GJ158755; 1GKKRTKD6GJ177130 | 1GKKRTKD6GJ155452 | 1GKKRTKD6GJ147576 | 1GKKRTKD6GJ134777 | 1GKKRTKD6GJ153619 | 1GKKRTKD6GJ184076 | 1GKKRTKD6GJ104131; 1GKKRTKD6GJ170078; 1GKKRTKD6GJ164989 | 1GKKRTKD6GJ178200 | 1GKKRTKD6GJ198950 | 1GKKRTKD6GJ125402 | 1GKKRTKD6GJ187673; 1GKKRTKD6GJ123875 | 1GKKRTKD6GJ172266 | 1GKKRTKD6GJ112522 | 1GKKRTKD6GJ147092 | 1GKKRTKD6GJ193120 | 1GKKRTKD6GJ104162 | 1GKKRTKD6GJ167178

1GKKRTKD6GJ181002 | 1GKKRTKD6GJ160490

1GKKRTKD6GJ115842; 1GKKRTKD6GJ159968; 1GKKRTKD6GJ137856 | 1GKKRTKD6GJ149392; 1GKKRTKD6GJ140675 | 1GKKRTKD6GJ131748; 1GKKRTKD6GJ169464 | 1GKKRTKD6GJ140370 | 1GKKRTKD6GJ112276; 1GKKRTKD6GJ157685 | 1GKKRTKD6GJ109412 | 1GKKRTKD6GJ154768 | 1GKKRTKD6GJ153717 | 1GKKRTKD6GJ121124; 1GKKRTKD6GJ195871; 1GKKRTKD6GJ186488 | 1GKKRTKD6GJ165589; 1GKKRTKD6GJ127229; 1GKKRTKD6GJ163082 | 1GKKRTKD6GJ146721 | 1GKKRTKD6GJ152454; 1GKKRTKD6GJ122323 | 1GKKRTKD6GJ131913; 1GKKRTKD6GJ119180; 1GKKRTKD6GJ132270 | 1GKKRTKD6GJ167505 | 1GKKRTKD6GJ186359 | 1GKKRTKD6GJ109569

1GKKRTKD6GJ107871 | 1GKKRTKD6GJ130535 | 1GKKRTKD6GJ107255 | 1GKKRTKD6GJ169531; 1GKKRTKD6GJ185535 | 1GKKRTKD6GJ146153 | 1GKKRTKD6GJ147948; 1GKKRTKD6GJ167259 | 1GKKRTKD6GJ143589; 1GKKRTKD6GJ198852; 1GKKRTKD6GJ111676; 1GKKRTKD6GJ174597; 1GKKRTKD6GJ105120 | 1GKKRTKD6GJ170243; 1GKKRTKD6GJ122094 | 1GKKRTKD6GJ199659 | 1GKKRTKD6GJ172865 | 1GKKRTKD6GJ158528 | 1GKKRTKD6GJ197765 | 1GKKRTKD6GJ151143; 1GKKRTKD6GJ103724 | 1GKKRTKD6GJ176298 | 1GKKRTKD6GJ186815 | 1GKKRTKD6GJ102234 | 1GKKRTKD6GJ136237 | 1GKKRTKD6GJ198608 | 1GKKRTKD6GJ136206 | 1GKKRTKD6GJ156276; 1GKKRTKD6GJ151725; 1GKKRTKD6GJ101827 | 1GKKRTKD6GJ197488 | 1GKKRTKD6GJ121186 | 1GKKRTKD6GJ159274 | 1GKKRTKD6GJ189567; 1GKKRTKD6GJ111418

1GKKRTKD6GJ178228 | 1GKKRTKD6GJ184921; 1GKKRTKD6GJ191111; 1GKKRTKD6GJ118367 | 1GKKRTKD6GJ163289 | 1GKKRTKD6GJ142104 | 1GKKRTKD6GJ115226 | 1GKKRTKD6GJ174163; 1GKKRTKD6GJ191920 | 1GKKRTKD6GJ196325; 1GKKRTKD6GJ129918; 1GKKRTKD6GJ196972; 1GKKRTKD6GJ120331 | 1GKKRTKD6GJ157640 | 1GKKRTKD6GJ179198 | 1GKKRTKD6GJ191593 | 1GKKRTKD6GJ127781 | 1GKKRTKD6GJ191075; 1GKKRTKD6GJ190041; 1GKKRTKD6GJ181226 | 1GKKRTKD6GJ128428; 1GKKRTKD6GJ162871; 1GKKRTKD6GJ129580; 1GKKRTKD6GJ115100; 1GKKRTKD6GJ115999; 1GKKRTKD6GJ186023 | 1GKKRTKD6GJ140837 | 1GKKRTKD6GJ135461 | 1GKKRTKD6GJ121978; 1GKKRTKD6GJ164104; 1GKKRTKD6GJ140689; 1GKKRTKD6GJ186930 | 1GKKRTKD6GJ170453 | 1GKKRTKD6GJ192047 | 1GKKRTKD6GJ153281

1GKKRTKD6GJ196938 | 1GKKRTKD6GJ178777 | 1GKKRTKD6GJ155208 | 1GKKRTKD6GJ105957 | 1GKKRTKD6GJ123486 | 1GKKRTKD6GJ184496; 1GKKRTKD6GJ162904 | 1GKKRTKD6GJ170131; 1GKKRTKD6GJ194462 | 1GKKRTKD6GJ172381; 1GKKRTKD6GJ148419 | 1GKKRTKD6GJ108955 | 1GKKRTKD6GJ180402

1GKKRTKD6GJ109121

1GKKRTKD6GJ127215 | 1GKKRTKD6GJ144256 | 1GKKRTKD6GJ190671 | 1GKKRTKD6GJ146220 | 1GKKRTKD6GJ108129 | 1GKKRTKD6GJ129675 | 1GKKRTKD6GJ154558; 1GKKRTKD6GJ194994 | 1GKKRTKD6GJ113122; 1GKKRTKD6GJ148274; 1GKKRTKD6GJ112147; 1GKKRTKD6GJ184174 | 1GKKRTKD6GJ189844; 1GKKRTKD6GJ197846 | 1GKKRTKD6GJ107272 | 1GKKRTKD6GJ148713 | 1GKKRTKD6GJ160375 | 1GKKRTKD6GJ137470; 1GKKRTKD6GJ121589 | 1GKKRTKD6GJ191299 | 1GKKRTKD6GJ152034

1GKKRTKD6GJ154771; 1GKKRTKD6GJ188869; 1GKKRTKD6GJ171294 | 1GKKRTKD6GJ129837; 1GKKRTKD6GJ158495 | 1GKKRTKD6GJ140174; 1GKKRTKD6GJ120457 | 1GKKRTKD6GJ190959; 1GKKRTKD6GJ153491; 1GKKRTKD6GJ113086 | 1GKKRTKD6GJ132656 | 1GKKRTKD6GJ180397 | 1GKKRTKD6GJ136299; 1GKKRTKD6GJ192307 | 1GKKRTKD6GJ145617

1GKKRTKD6GJ125965 | 1GKKRTKD6GJ172736 | 1GKKRTKD6GJ140059 | 1GKKRTKD6GJ175149; 1GKKRTKD6GJ112391; 1GKKRTKD6GJ185521 | 1GKKRTKD6GJ138683; 1GKKRTKD6GJ117154; 1GKKRTKD6GJ183154 | 1GKKRTKD6GJ113816 | 1GKKRTKD6GJ126422; 1GKKRTKD6GJ197698; 1GKKRTKD6GJ168993; 1GKKRTKD6GJ136755 | 1GKKRTKD6GJ124914 | 1GKKRTKD6GJ174874

1GKKRTKD6GJ187916 | 1GKKRTKD6GJ105179 | 1GKKRTKD6GJ133838 | 1GKKRTKD6GJ165642 | 1GKKRTKD6GJ155094 | 1GKKRTKD6GJ142183 | 1GKKRTKD6GJ159503; 1GKKRTKD6GJ135993 | 1GKKRTKD6GJ108552

1GKKRTKD6GJ125111 | 1GKKRTKD6GJ178374 | 1GKKRTKD6GJ140577 | 1GKKRTKD6GJ196308 | 1GKKRTKD6GJ180917; 1GKKRTKD6GJ165902 | 1GKKRTKD6GJ137291; 1GKKRTKD6GJ155760 | 1GKKRTKD6GJ164507 | 1GKKRTKD6GJ132625 | 1GKKRTKD6GJ162451; 1GKKRTKD6GJ142443 | 1GKKRTKD6GJ196101; 1GKKRTKD6GJ149232; 1GKKRTKD6GJ176530; 1GKKRTKD6GJ196891

1GKKRTKD6GJ193439 | 1GKKRTKD6GJ151627 | 1GKKRTKD6GJ155774; 1GKKRTKD6GJ197930 | 1GKKRTKD6GJ152910 | 1GKKRTKD6GJ126811 | 1GKKRTKD6GJ104999; 1GKKRTKD6GJ150719 | 1GKKRTKD6GJ178052 | 1GKKRTKD6GJ188631 | 1GKKRTKD6GJ148808; 1GKKRTKD6GJ144936 | 1GKKRTKD6GJ163003; 1GKKRTKD6GJ169898; 1GKKRTKD6GJ190086; 1GKKRTKD6GJ168895; 1GKKRTKD6GJ106610; 1GKKRTKD6GJ172395 | 1GKKRTKD6GJ185731 | 1GKKRTKD6GJ138733

1GKKRTKD6GJ141728 | 1GKKRTKD6GJ119938 | 1GKKRTKD6GJ141406 | 1GKKRTKD6GJ127067 | 1GKKRTKD6GJ128056 | 1GKKRTKD6GJ196471; 1GKKRTKD6GJ174535; 1GKKRTKD6GJ174454 | 1GKKRTKD6GJ111788; 1GKKRTKD6GJ104002; 1GKKRTKD6GJ117560; 1GKKRTKD6GJ199211 | 1GKKRTKD6GJ138375 | 1GKKRTKD6GJ155919; 1GKKRTKD6GJ190458 | 1GKKRTKD6GJ197670; 1GKKRTKD6GJ161834; 1GKKRTKD6GJ155127 | 1GKKRTKD6GJ192730 | 1GKKRTKD6GJ174891 | 1GKKRTKD6GJ115789 | 1GKKRTKD6GJ153068 | 1GKKRTKD6GJ175314 | 1GKKRTKD6GJ164619

1GKKRTKD6GJ193800; 1GKKRTKD6GJ105683

1GKKRTKD6GJ142815; 1GKKRTKD6GJ102086 | 1GKKRTKD6GJ190024 | 1GKKRTKD6GJ130437 | 1GKKRTKD6GJ197071; 1GKKRTKD6GJ126050 | 1GKKRTKD6GJ199497 | 1GKKRTKD6GJ138666 | 1GKKRTKD6GJ129384; 1GKKRTKD6GJ124024; 1GKKRTKD6GJ161705; 1GKKRTKD6GJ178357; 1GKKRTKD6GJ103044

1GKKRTKD6GJ138604; 1GKKRTKD6GJ122516 | 1GKKRTKD6GJ161607 | 1GKKRTKD6GJ157895 | 1GKKRTKD6GJ190878

1GKKRTKD6GJ128977; 1GKKRTKD6GJ162725; 1GKKRTKD6GJ130275 | 1GKKRTKD6GJ111550 | 1GKKRTKD6GJ131796; 1GKKRTKD6GJ106591; 1GKKRTKD6GJ113279 | 1GKKRTKD6GJ124380; 1GKKRTKD6GJ109541 | 1GKKRTKD6GJ191531; 1GKKRTKD6GJ104405 | 1GKKRTKD6GJ154043; 1GKKRTKD6GJ187754 | 1GKKRTKD6GJ194090; 1GKKRTKD6GJ136769

1GKKRTKD6GJ100256 | 1GKKRTKD6GJ111208 | 1GKKRTKD6GJ112519 | 1GKKRTKD6GJ166404 | 1GKKRTKD6GJ170775; 1GKKRTKD6GJ131247; 1GKKRTKD6GJ157749 | 1GKKRTKD6GJ139607 | 1GKKRTKD6GJ147335 | 1GKKRTKD6GJ128297 | 1GKKRTKD6GJ118921 | 1GKKRTKD6GJ152423 | 1GKKRTKD6GJ121821 | 1GKKRTKD6GJ166175 | 1GKKRTKD6GJ194543

1GKKRTKD6GJ183428; 1GKKRTKD6GJ132866 | 1GKKRTKD6GJ172445 | 1GKKRTKD6GJ155130 | 1GKKRTKD6GJ130311 | 1GKKRTKD6GJ145049; 1GKKRTKD6GJ140269 | 1GKKRTKD6GJ142295; 1GKKRTKD6GJ145827; 1GKKRTKD6GJ138067; 1GKKRTKD6GJ167567

1GKKRTKD6GJ100063

1GKKRTKD6GJ117929 | 1GKKRTKD6GJ141163; 1GKKRTKD6GJ149845 | 1GKKRTKD6GJ110446 | 1GKKRTKD6GJ100757 | 1GKKRTKD6GJ145293 | 1GKKRTKD6GJ107210 | 1GKKRTKD6GJ135329 | 1GKKRTKD6GJ105084; 1GKKRTKD6GJ104629; 1GKKRTKD6GJ198706 | 1GKKRTKD6GJ154205 | 1GKKRTKD6GJ111175; 1GKKRTKD6GJ197166 | 1GKKRTKD6GJ135279; 1GKKRTKD6GJ181145 | 1GKKRTKD6GJ193568 | 1GKKRTKD6GJ154544 | 1GKKRTKD6GJ189715 | 1GKKRTKD6GJ142328 | 1GKKRTKD6GJ155662; 1GKKRTKD6GJ103187 | 1GKKRTKD6GJ166466 | 1GKKRTKD6GJ100287 | 1GKKRTKD6GJ188984 | 1GKKRTKD6GJ134522; 1GKKRTKD6GJ108440 | 1GKKRTKD6GJ127263 | 1GKKRTKD6GJ191481; 1GKKRTKD6GJ148341; 1GKKRTKD6GJ159713 | 1GKKRTKD6GJ189195 | 1GKKRTKD6GJ148050; 1GKKRTKD6GJ166998 | 1GKKRTKD6GJ175118 | 1GKKRTKD6GJ180223 | 1GKKRTKD6GJ137162 | 1GKKRTKD6GJ141292 | 1GKKRTKD6GJ104355 | 1GKKRTKD6GJ173725 | 1GKKRTKD6GJ164099

1GKKRTKD6GJ128431 | 1GKKRTKD6GJ198365; 1GKKRTKD6GJ101682; 1GKKRTKD6GJ150784; 1GKKRTKD6GJ147805; 1GKKRTKD6GJ126078 | 1GKKRTKD6GJ123911 | 1GKKRTKD6GJ101813 | 1GKKRTKD6GJ109264; 1GKKRTKD6GJ180819; 1GKKRTKD6GJ154821; 1GKKRTKD6GJ104372

1GKKRTKD6GJ181534 | 1GKKRTKD6GJ136951 | 1GKKRTKD6GJ145441 | 1GKKRTKD6GJ146976 | 1GKKRTKD6GJ105067; 1GKKRTKD6GJ182909; 1GKKRTKD6GJ129207 | 1GKKRTKD6GJ186832 | 1GKKRTKD6GJ177838 | 1GKKRTKD6GJ176852; 1GKKRTKD6GJ105005; 1GKKRTKD6GJ101472 | 1GKKRTKD6GJ180979; 1GKKRTKD6GJ165575 | 1GKKRTKD6GJ114318; 1GKKRTKD6GJ116005; 1GKKRTKD6GJ173918 | 1GKKRTKD6GJ156133 | 1GKKRTKD6GJ191562 | 1GKKRTKD6GJ107580; 1GKKRTKD6GJ118269 | 1GKKRTKD6GJ176608 | 1GKKRTKD6GJ108227

1GKKRTKD6GJ149182 | 1GKKRTKD6GJ169559 | 1GKKRTKD6GJ157279; 1GKKRTKD6GJ152485; 1GKKRTKD6GJ121530; 1GKKRTKD6GJ112178; 1GKKRTKD6GJ162532 | 1GKKRTKD6GJ101147; 1GKKRTKD6GJ106493; 1GKKRTKD6GJ168136 | 1GKKRTKD6GJ118336 | 1GKKRTKD6GJ183297 | 1GKKRTKD6GJ191741; 1GKKRTKD6GJ185020; 1GKKRTKD6GJ111094; 1GKKRTKD6GJ111726

1GKKRTKD6GJ152888; 1GKKRTKD6GJ155824 | 1GKKRTKD6GJ159842 | 1GKKRTKD6GJ130860; 1GKKRTKD6GJ120507 | 1GKKRTKD6GJ138957 | 1GKKRTKD6GJ135282 | 1GKKRTKD6GJ151403 | 1GKKRTKD6GJ178505 | 1GKKRTKD6GJ178410 | 1GKKRTKD6GJ167066 | 1GKKRTKD6GJ187818; 1GKKRTKD6GJ159176 | 1GKKRTKD6GJ129546; 1GKKRTKD6GJ122029

1GKKRTKD6GJ165155; 1GKKRTKD6GJ102928 | 1GKKRTKD6GJ175068; 1GKKRTKD6GJ155807; 1GKKRTKD6GJ180058; 1GKKRTKD6GJ198723; 1GKKRTKD6GJ105876

1GKKRTKD6GJ143379 | 1GKKRTKD6GJ156360 | 1GKKRTKD6GJ144600 | 1GKKRTKD6GJ176379 | 1GKKRTKD6GJ168590; 1GKKRTKD6GJ110012 | 1GKKRTKD6GJ179878 | 1GKKRTKD6GJ170548 | 1GKKRTKD6GJ199869 | 1GKKRTKD6GJ161638 | 1GKKRTKD6GJ174258 | 1GKKRTKD6GJ198897 | 1GKKRTKD6GJ151630 | 1GKKRTKD6GJ106445 | 1GKKRTKD6GJ112987 | 1GKKRTKD6GJ151384; 1GKKRTKD6GJ159727; 1GKKRTKD6GJ188175

1GKKRTKD6GJ153667 | 1GKKRTKD6GJ169030; 1GKKRTKD6GJ122063 | 1GKKRTKD6GJ121771 | 1GKKRTKD6GJ117185 | 1GKKRTKD6GJ193828 | 1GKKRTKD6GJ159923 | 1GKKRTKD6GJ163048; 1GKKRTKD6GJ180027 | 1GKKRTKD6GJ102721; 1GKKRTKD6GJ198141 | 1GKKRTKD6GJ158951 | 1GKKRTKD6GJ142538

1GKKRTKD6GJ122290 | 1GKKRTKD6GJ109149 | 1GKKRTKD6GJ170954 | 1GKKRTKD6GJ100466 | 1GKKRTKD6GJ119969 | 1GKKRTKD6GJ176785 | 1GKKRTKD6GJ140076 | 1GKKRTKD6GJ180836 | 1GKKRTKD6GJ100953

1GKKRTKD6GJ145858 | 1GKKRTKD6GJ112780; 1GKKRTKD6GJ136609 | 1GKKRTKD6GJ105537 | 1GKKRTKD6GJ139610 | 1GKKRTKD6GJ173403

1GKKRTKD6GJ192212; 1GKKRTKD6GJ189939; 1GKKRTKD6GJ122564 | 1GKKRTKD6GJ198284 | 1GKKRTKD6GJ152857; 1GKKRTKD6GJ166564; 1GKKRTKD6GJ105215 | 1GKKRTKD6GJ190685; 1GKKRTKD6GJ107398 | 1GKKRTKD6GJ134259; 1GKKRTKD6GJ128588 | 1GKKRTKD6GJ165897 | 1GKKRTKD6GJ197152 | 1GKKRTKD6GJ135458 | 1GKKRTKD6GJ186054 | 1GKKRTKD6GJ101570; 1GKKRTKD6GJ199810

1GKKRTKD6GJ118529; 1GKKRTKD6GJ125352 | 1GKKRTKD6GJ160778 | 1GKKRTKD6GJ194901 | 1GKKRTKD6GJ161073 | 1GKKRTKD6GJ100600 | 1GKKRTKD6GJ155418 | 1GKKRTKD6GJ173174 | 1GKKRTKD6GJ152762 | 1GKKRTKD6GJ160859

1GKKRTKD6GJ115047; 1GKKRTKD6GJ120300 | 1GKKRTKD6GJ134617; 1GKKRTKD6GJ103674

1GKKRTKD6GJ119941 | 1GKKRTKD6GJ196020; 1GKKRTKD6GJ128073; 1GKKRTKD6GJ135010 | 1GKKRTKD6GJ120149 | 1GKKRTKD6GJ133354 | 1GKKRTKD6GJ150204 | 1GKKRTKD6GJ140532; 1GKKRTKD6GJ136187

1GKKRTKD6GJ156505 | 1GKKRTKD6GJ131443; 1GKKRTKD6GJ185552 | 1GKKRTKD6GJ191304 | 1GKKRTKD6GJ106784; 1GKKRTKD6GJ124105 | 1GKKRTKD6GJ178939 | 1GKKRTKD6GJ115078

1GKKRTKD6GJ135542 | 1GKKRTKD6GJ190847 | 1GKKRTKD6GJ145598 | 1GKKRTKD6GJ181453; 1GKKRTKD6GJ112195 | 1GKKRTKD6GJ176902

1GKKRTKD6GJ154561 | 1GKKRTKD6GJ196518; 1GKKRTKD6GJ166161

1GKKRTKD6GJ123682 | 1GKKRTKD6GJ146198; 1GKKRTKD6GJ133595 | 1GKKRTKD6GJ143222 | 1GKKRTKD6GJ134357 | 1GKKRTKD6GJ114786 | 1GKKRTKD6GJ195028; 1GKKRTKD6GJ152387; 1GKKRTKD6GJ111791 | 1GKKRTKD6GJ190377 | 1GKKRTKD6GJ137064 | 1GKKRTKD6GJ100290; 1GKKRTKD6GJ113931; 1GKKRTKD6GJ167715

1GKKRTKD6GJ149425; 1GKKRTKD6GJ127179; 1GKKRTKD6GJ193747 | 1GKKRTKD6GJ106932 | 1GKKRTKD6GJ166872; 1GKKRTKD6GJ111435 | 1GKKRTKD6GJ168055 | 1GKKRTKD6GJ184529

1GKKRTKD6GJ125979 | 1GKKRTKD6GJ125223

1GKKRTKD6GJ178018 | 1GKKRTKD6GJ190914; 1GKKRTKD6GJ185177 | 1GKKRTKD6GJ172476

1GKKRTKD6GJ191626; 1GKKRTKD6GJ153541; 1GKKRTKD6GJ192565

1GKKRTKD6GJ115291

1GKKRTKD6GJ132303; 1GKKRTKD6GJ192632; 1GKKRTKD6GJ126744; 1GKKRTKD6GJ100001 | 1GKKRTKD6GJ157265 | 1GKKRTKD6GJ125853 | 1GKKRTKD6GJ132236 | 1GKKRTKD6GJ166063 | 1GKKRTKD6GJ160103; 1GKKRTKD6GJ104226 | 1GKKRTKD6GJ168153 | 1GKKRTKD6GJ175524 | 1GKKRTKD6GJ125108 | 1GKKRTKD6GJ128994 | 1GKKRTKD6GJ110561; 1GKKRTKD6GJ119356 | 1GKKRTKD6GJ106204; 1GKKRTKD6GJ114626 | 1GKKRTKD6GJ169013; 1GKKRTKD6GJ194798; 1GKKRTKD6GJ152471 | 1GKKRTKD6GJ149666 | 1GKKRTKD6GJ181758; 1GKKRTKD6GJ143883 | 1GKKRTKD6GJ191853; 1GKKRTKD6GJ199824 | 1GKKRTKD6GJ176365; 1GKKRTKD6GJ182182 | 1GKKRTKD6GJ191996 | 1GKKRTKD6GJ110463 | 1GKKRTKD6GJ121527 | 1GKKRTKD6GJ165060 | 1GKKRTKD6GJ170081

1GKKRTKD6GJ161722

1GKKRTKD6GJ101133 | 1GKKRTKD6GJ103366 | 1GKKRTKD6GJ137890; 1GKKRTKD6GJ196664

1GKKRTKD6GJ177466; 1GKKRTKD6GJ118675 | 1GKKRTKD6GJ113590; 1GKKRTKD6GJ149618 | 1GKKRTKD6GJ151904 | 1GKKRTKD6GJ154348; 1GKKRTKD6GJ142829; 1GKKRTKD6GJ108812 | 1GKKRTKD6GJ135945 | 1GKKRTKD6GJ165981

1GKKRTKD6GJ143799 | 1GKKRTKD6GJ144158 | 1GKKRTKD6GJ130700 | 1GKKRTKD6GJ194493 | 1GKKRTKD6GJ131300 | 1GKKRTKD6GJ102461 | 1GKKRTKD6GJ169366 | 1GKKRTKD6GJ199340; 1GKKRTKD6GJ118501; 1GKKRTKD6GJ152017 | 1GKKRTKD6GJ120877

1GKKRTKD6GJ167472 | 1GKKRTKD6GJ158450 | 1GKKRTKD6GJ146928 | 1GKKRTKD6GJ161820 | 1GKKRTKD6GJ135511 | 1GKKRTKD6GJ134620; 1GKKRTKD6GJ146346 | 1GKKRTKD6GJ170095

1GKKRTKD6GJ146587 | 1GKKRTKD6GJ192548; 1GKKRTKD6GJ181856 | 1GKKRTKD6GJ150347; 1GKKRTKD6GJ129269; 1GKKRTKD6GJ176947 | 1GKKRTKD6GJ114884; 1GKKRTKD6GJ191268; 1GKKRTKD6GJ152227; 1GKKRTKD6GJ166841; 1GKKRTKD6GJ141583 | 1GKKRTKD6GJ151398 | 1GKKRTKD6GJ128834

1GKKRTKD6GJ140126; 1GKKRTKD6GJ123861 | 1GKKRTKD6GJ154639 | 1GKKRTKD6GJ142362; 1GKKRTKD6GJ179685; 1GKKRTKD6GJ147545 | 1GKKRTKD6GJ191917 | 1GKKRTKD6GJ111242 | 1GKKRTKD6GJ162966; 1GKKRTKD6GJ189665 | 1GKKRTKD6GJ153510 | 1GKKRTKD6GJ132141 | 1GKKRTKD6GJ187561 | 1GKKRTKD6GJ143625 | 1GKKRTKD6GJ147979; 1GKKRTKD6GJ117011; 1GKKRTKD6GJ132706

1GKKRTKD6GJ106154

1GKKRTKD6GJ106350 | 1GKKRTKD6GJ131054; 1GKKRTKD6GJ140224 | 1GKKRTKD6GJ174986 | 1GKKRTKD6GJ192081; 1GKKRTKD6GJ173255; 1GKKRTKD6GJ170212 | 1GKKRTKD6GJ159758 | 1GKKRTKD6GJ154169 | 1GKKRTKD6GJ157573 | 1GKKRTKD6GJ122810 | 1GKKRTKD6GJ153264 | 1GKKRTKD6GJ104470 | 1GKKRTKD6GJ169982 | 1GKKRTKD6GJ194851; 1GKKRTKD6GJ138280; 1GKKRTKD6GJ110687 | 1GKKRTKD6GJ123231; 1GKKRTKD6GJ120233; 1GKKRTKD6GJ132205 | 1GKKRTKD6GJ141423

1GKKRTKD6GJ175507; 1GKKRTKD6GJ108650 | 1GKKRTKD6GJ126887 | 1GKKRTKD6GJ170100 | 1GKKRTKD6GJ175104; 1GKKRTKD6GJ159078 | 1GKKRTKD6GJ105294 | 1GKKRTKD6GJ156875; 1GKKRTKD6GJ169870 | 1GKKRTKD6GJ102203 | 1GKKRTKD6GJ127098

1GKKRTKD6GJ198530 | 1GKKRTKD6GJ149781 | 1GKKRTKD6GJ177693 | 1GKKRTKD6GJ101004; 1GKKRTKD6GJ135072; 1GKKRTKD6GJ181260; 1GKKRTKD6GJ197121; 1GKKRTKD6GJ133323 | 1GKKRTKD6GJ148114 | 1GKKRTKD6GJ196230 | 1GKKRTKD6GJ130177 | 1GKKRTKD6GJ174602 | 1GKKRTKD6GJ180125 | 1GKKRTKD6GJ162921; 1GKKRTKD6GJ111628; 1GKKRTKD6GJ136853 | 1GKKRTKD6GJ176317

1GKKRTKD6GJ119258 | 1GKKRTKD6GJ139400; 1GKKRTKD6GJ196339 | 1GKKRTKD6GJ164586; 1GKKRTKD6GJ154236; 1GKKRTKD6GJ142801 | 1GKKRTKD6GJ133094 | 1GKKRTKD6GJ156665 | 1GKKRTKD6GJ149098 | 1GKKRTKD6GJ182294 | 1GKKRTKD6GJ130793; 1GKKRTKD6GJ140773 | 1GKKRTKD6GJ149036; 1GKKRTKD6GJ173935 | 1GKKRTKD6GJ138103 | 1GKKRTKD6GJ164927 | 1GKKRTKD6GJ123715 | 1GKKRTKD6GJ100550

1GKKRTKD6GJ164359; 1GKKRTKD6GJ145892 | 1GKKRTKD6GJ108194 | 1GKKRTKD6GJ113783; 1GKKRTKD6GJ146492; 1GKKRTKD6GJ101018 | 1GKKRTKD6GJ136366; 1GKKRTKD6GJ160151 | 1GKKRTKD6GJ116974 | 1GKKRTKD6GJ189519; 1GKKRTKD6GJ189729 | 1GKKRTKD6GJ159629; 1GKKRTKD6GJ120636 | 1GKKRTKD6GJ179055 | 1GKKRTKD6GJ111466 | 1GKKRTKD6GJ113119 | 1GKKRTKD6GJ120085 | 1GKKRTKD6GJ180416 | 1GKKRTKD6GJ110656 | 1GKKRTKD6GJ152258 | 1GKKRTKD6GJ121320

1GKKRTKD6GJ144578; 1GKKRTKD6GJ183509 | 1GKKRTKD6GJ121477 | 1GKKRTKD6GJ194252; 1GKKRTKD6GJ175006; 1GKKRTKD6GJ104310 | 1GKKRTKD6GJ181811; 1GKKRTKD6GJ195370 | 1GKKRTKD6GJ121219; 1GKKRTKD6GJ125769 | 1GKKRTKD6GJ184191

1GKKRTKD6GJ160697 | 1GKKRTKD6GJ159579; 1GKKRTKD6GJ101553 | 1GKKRTKD6GJ177936 | 1GKKRTKD6GJ174857 | 1GKKRTKD6GJ101892 | 1GKKRTKD6GJ119549; 1GKKRTKD6GJ198639 | 1GKKRTKD6GJ186670; 1GKKRTKD6GJ175460; 1GKKRTKD6GJ126324; 1GKKRTKD6GJ110723 | 1GKKRTKD6GJ117686 | 1GKKRTKD6GJ157623; 1GKKRTKD6GJ187785 | 1GKKRTKD6GJ119910 | 1GKKRTKD6GJ134990 | 1GKKRTKD6GJ189360; 1GKKRTKD6GJ138943 | 1GKKRTKD6GJ178259 | 1GKKRTKD6GJ159551 | 1GKKRTKD6GJ184238; 1GKKRTKD6GJ184871; 1GKKRTKD6GJ165561 | 1GKKRTKD6GJ148968 | 1GKKRTKD6GJ112536 | 1GKKRTKD6GJ183431; 1GKKRTKD6GJ134827 | 1GKKRTKD6GJ174129 | 1GKKRTKD6GJ127313 | 1GKKRTKD6GJ107790 | 1GKKRTKD6GJ129403 | 1GKKRTKD6GJ150610 | 1GKKRTKD6GJ198849; 1GKKRTKD6GJ147058; 1GKKRTKD6GJ149120; 1GKKRTKD6GJ185616 | 1GKKRTKD6GJ138859; 1GKKRTKD6GJ123083 | 1GKKRTKD6GJ175443; 1GKKRTKD6GJ138652 | 1GKKRTKD6GJ112486 | 1GKKRTKD6GJ199208 | 1GKKRTKD6GJ103156 | 1GKKRTKD6GJ133368; 1GKKRTKD6GJ158500 | 1GKKRTKD6GJ165043 | 1GKKRTKD6GJ101097; 1GKKRTKD6GJ118563; 1GKKRTKD6GJ152051 | 1GKKRTKD6GJ110348; 1GKKRTKD6GJ138585 | 1GKKRTKD6GJ100080 | 1GKKRTKD6GJ196552 | 1GKKRTKD6GJ131698

1GKKRTKD6GJ115131 | 1GKKRTKD6GJ174101; 1GKKRTKD6GJ127618 | 1GKKRTKD6GJ173966; 1GKKRTKD6GJ178598 | 1GKKRTKD6GJ135573; 1GKKRTKD6GJ190590 | 1GKKRTKD6GJ176012 | 1GKKRTKD6GJ106817 | 1GKKRTKD6GJ146167 | 1GKKRTKD6GJ195501; 1GKKRTKD6GJ193070 | 1GKKRTKD6GJ126419; 1GKKRTKD6GJ131281 | 1GKKRTKD6GJ190637; 1GKKRTKD6GJ132351; 1GKKRTKD6GJ124685 | 1GKKRTKD6GJ178116 | 1GKKRTKD6GJ159730 | 1GKKRTKD6GJ108857; 1GKKRTKD6GJ179301 | 1GKKRTKD6GJ126064 | 1GKKRTKD6GJ150039 | 1GKKRTKD6GJ147996; 1GKKRTKD6GJ127084; 1GKKRTKD6GJ175491; 1GKKRTKD6GJ122192; 1GKKRTKD6GJ136996 | 1GKKRTKD6GJ104842; 1GKKRTKD6GJ167343; 1GKKRTKD6GJ140966; 1GKKRTKD6GJ117512 | 1GKKRTKD6GJ156309; 1GKKRTKD6GJ100225 | 1GKKRTKD6GJ143141 | 1GKKRTKD6GJ192095 | 1GKKRTKD6GJ165785 | 1GKKRTKD6GJ116182; 1GKKRTKD6GJ127196; 1GKKRTKD6GJ141440; 1GKKRTKD6GJ179220 | 1GKKRTKD6GJ130146; 1GKKRTKD6GJ188581 | 1GKKRTKD6GJ110429 | 1GKKRTKD6GJ177239 | 1GKKRTKD6GJ126291; 1GKKRTKD6GJ140241 | 1GKKRTKD6GJ145147 | 1GKKRTKD6GJ126176 | 1GKKRTKD6GJ153362 | 1GKKRTKD6GJ127246

1GKKRTKD6GJ192582; 1GKKRTKD6GJ191772 | 1GKKRTKD6GJ123004; 1GKKRTKD6GJ183283 | 1GKKRTKD6GJ179525; 1GKKRTKD6GJ195420 | 1GKKRTKD6GJ161011 | 1GKKRTKD6GJ119115; 1GKKRTKD6GJ116585 | 1GKKRTKD6GJ150509 | 1GKKRTKD6GJ191349; 1GKKRTKD6GJ183638 | 1GKKRTKD6GJ139946 | 1GKKRTKD6GJ102363; 1GKKRTKD6GJ144547 | 1GKKRTKD6GJ132088 | 1GKKRTKD6GJ109393; 1GKKRTKD6GJ123746; 1GKKRTKD6GJ169836

1GKKRTKD6GJ149537 | 1GKKRTKD6GJ177158 | 1GKKRTKD6GJ196129; 1GKKRTKD6GJ184188 | 1GKKRTKD6GJ197054; 1GKKRTKD6GJ152681 | 1GKKRTKD6GJ130373 | 1GKKRTKD6GJ187897 | 1GKKRTKD6GJ105506 | 1GKKRTKD6GJ194414; 1GKKRTKD6GJ170694 | 1GKKRTKD6GJ154513 | 1GKKRTKD6GJ154382

1GKKRTKD6GJ156293; 1GKKRTKD6GJ127960; 1GKKRTKD6GJ151014 | 1GKKRTKD6GJ104128 | 1GKKRTKD6GJ182683 | 1GKKRTKD6GJ193814 | 1GKKRTKD6GJ177404; 1GKKRTKD6GJ164913 | 1GKKRTKD6GJ140742; 1GKKRTKD6GJ123472; 1GKKRTKD6GJ161543 | 1GKKRTKD6GJ151899 | 1GKKRTKD6GJ199662 | 1GKKRTKD6GJ132530 | 1GKKRTKD6GJ193991; 1GKKRTKD6GJ161039; 1GKKRTKD6GJ133130; 1GKKRTKD6GJ106395 | 1GKKRTKD6GJ188936 | 1GKKRTKD6GJ148470 | 1GKKRTKD6GJ181369; 1GKKRTKD6GJ104890; 1GKKRTKD6GJ159856 | 1GKKRTKD6GJ195031

1GKKRTKD6GJ153555 | 1GKKRTKD6GJ123262 | 1GKKRTKD6GJ186118 | 1GKKRTKD6GJ124413 | 1GKKRTKD6GJ123505 | 1GKKRTKD6GJ187110 | 1GKKRTKD6GJ183736

1GKKRTKD6GJ159498 | 1GKKRTKD6GJ190573; 1GKKRTKD6GJ192579 | 1GKKRTKD6GJ135086; 1GKKRTKD6GJ165107; 1GKKRTKD6GJ199600 | 1GKKRTKD6GJ124802; 1GKKRTKD6GJ176916; 1GKKRTKD6GJ196373 | 1GKKRTKD6GJ185390 | 1GKKRTKD6GJ105280 | 1GKKRTKD6GJ189763 | 1GKKRTKD6GJ181470

1GKKRTKD6GJ100354

1GKKRTKD6GJ178178

1GKKRTKD6GJ166550 | 1GKKRTKD6GJ156231 | 1GKKRTKD6GJ185308 | 1GKKRTKD6GJ124122 | 1GKKRTKD6GJ149442 | 1GKKRTKD6GJ132415; 1GKKRTKD6GJ153829; 1GKKRTKD6GJ169643; 1GKKRTKD6GJ182490

1GKKRTKD6GJ137680

1GKKRTKD6GJ120510 | 1GKKRTKD6GJ187799 | 1GKKRTKD6GJ162417; 1GKKRTKD6GJ183591 | 1GKKRTKD6GJ144516 | 1GKKRTKD6GJ160442 | 1GKKRTKD6GJ163812 | 1GKKRTKD6GJ150333; 1GKKRTKD6GJ110205 | 1GKKRTKD6GJ109670; 1GKKRTKD6GJ112651 | 1GKKRTKD6GJ122743 | 1GKKRTKD6GJ192890 | 1GKKRTKD6GJ119437; 1GKKRTKD6GJ131006; 1GKKRTKD6GJ116389 | 1GKKRTKD6GJ197135 | 1GKKRTKD6GJ122774; 1GKKRTKD6GJ126436 | 1GKKRTKD6GJ109510 | 1GKKRTKD6GJ143429 | 1GKKRTKD6GJ165656 | 1GKKRTKD6GJ116697; 1GKKRTKD6GJ196194; 1GKKRTKD6GJ166077; 1GKKRTKD6GJ116442

1GKKRTKD6GJ155564 | 1GKKRTKD6GJ134830; 1GKKRTKD6GJ137338

1GKKRTKD6GJ134746

1GKKRTKD6GJ153409 | 1GKKRTKD6GJ159405; 1GKKRTKD6GJ160263; 1GKKRTKD6GJ115095 | 1GKKRTKD6GJ128753; 1GKKRTKD6GJ104422; 1GKKRTKD6GJ153586 | 1GKKRTKD6GJ101164 | 1GKKRTKD6GJ141308 | 1GKKRTKD6GJ111807; 1GKKRTKD6GJ164250 | 1GKKRTKD6GJ106770 | 1GKKRTKD6GJ124623 | 1GKKRTKD6GJ127800; 1GKKRTKD6GJ179931; 1GKKRTKD6GJ191058; 1GKKRTKD6GJ185387 | 1GKKRTKD6GJ143771; 1GKKRTKD6GJ174308; 1GKKRTKD6GJ181405; 1GKKRTKD6GJ192808 | 1GKKRTKD6GJ143527 | 1GKKRTKD6GJ199533 | 1GKKRTKD6GJ118031 | 1GKKRTKD6GJ106428 | 1GKKRTKD6GJ152518 | 1GKKRTKD6GJ120118; 1GKKRTKD6GJ155953 | 1GKKRTKD6GJ199046; 1GKKRTKD6GJ177600; 1GKKRTKD6GJ176611 | 1GKKRTKD6GJ173482

1GKKRTKD6GJ107546; 1GKKRTKD6GJ129112 | 1GKKRTKD6GJ129014; 1GKKRTKD6GJ123469 | 1GKKRTKD6GJ119891

1GKKRTKD6GJ188323; 1GKKRTKD6GJ164197 | 1GKKRTKD6GJ140448 | 1GKKRTKD6GJ108180 | 1GKKRTKD6GJ176513; 1GKKRTKD6GJ156181 | 1GKKRTKD6GJ179900 | 1GKKRTKD6GJ124976 | 1GKKRTKD6GJ158688 | 1GKKRTKD6GJ165074 | 1GKKRTKD6GJ156262 | 1GKKRTKD6GJ120278 | 1GKKRTKD6GJ146802 | 1GKKRTKD6GJ195479 | 1GKKRTKD6GJ169903; 1GKKRTKD6GJ161865 | 1GKKRTKD6GJ144564 | 1GKKRTKD6GJ169609 | 1GKKRTKD6GJ132544 | 1GKKRTKD6GJ132401 | 1GKKRTKD6GJ129501 | 1GKKRTKD6GJ135251 | 1GKKRTKD6GJ127134 | 1GKKRTKD6GJ134942 | 1GKKRTKD6GJ153233 | 1GKKRTKD6GJ140451; 1GKKRTKD6GJ135444 | 1GKKRTKD6GJ130812 | 1GKKRTKD6GJ132611 | 1GKKRTKD6GJ133807 | 1GKKRTKD6GJ141373 | 1GKKRTKD6GJ197300 | 1GKKRTKD6GJ177919

1GKKRTKD6GJ189102; 1GKKRTKD6GJ155015 | 1GKKRTKD6GJ145634 | 1GKKRTKD6GJ132897 | 1GKKRTKD6GJ106476; 1GKKRTKD6GJ109233 | 1GKKRTKD6GJ199726; 1GKKRTKD6GJ196678 | 1GKKRTKD6GJ157492 | 1GKKRTKD6GJ136948

1GKKRTKD6GJ142491 | 1GKKRTKD6GJ130938; 1GKKRTKD6GJ194526 | 1GKKRTKD6GJ171120 | 1GKKRTKD6GJ159095; 1GKKRTKD6GJ138571 | 1GKKRTKD6GJ114836 | 1GKKRTKD6GJ117946; 1GKKRTKD6GJ143706

1GKKRTKD6GJ106655; 1GKKRTKD6GJ104534 | 1GKKRTKD6GJ113993; 1GKKRTKD6GJ163292 | 1GKKRTKD6GJ174678 | 1GKKRTKD6GJ169917 | 1GKKRTKD6GJ137503 | 1GKKRTKD6GJ121057 | 1GKKRTKD6GJ175832; 1GKKRTKD6GJ130843 | 1GKKRTKD6GJ176124; 1GKKRTKD6GJ173501 | 1GKKRTKD6GJ117915; 1GKKRTKD6GJ149778 | 1GKKRTKD6GJ170923; 1GKKRTKD6GJ180626; 1GKKRTKD6GJ196647 | 1GKKRTKD6GJ152728 | 1GKKRTKD6GJ157704 | 1GKKRTKD6GJ116487 | 1GKKRTKD6GJ130504 | 1GKKRTKD6GJ132754 | 1GKKRTKD6GJ114030 | 1GKKRTKD6GJ193232; 1GKKRTKD6GJ179671 | 1GKKRTKD6GJ147349 | 1GKKRTKD6GJ126288 | 1GKKRTKD6GJ184899 | 1GKKRTKD6GJ131071 | 1GKKRTKD6GJ111810; 1GKKRTKD6GJ113671 | 1GKKRTKD6GJ143687; 1GKKRTKD6GJ116473 | 1GKKRTKD6GJ173739 | 1GKKRTKD6GJ109572; 1GKKRTKD6GJ172218; 1GKKRTKD6GJ174907 | 1GKKRTKD6GJ173126 | 1GKKRTKD6GJ117624; 1GKKRTKD6GJ166502; 1GKKRTKD6GJ157525 | 1GKKRTKD6GJ123293 | 1GKKRTKD6GJ116988; 1GKKRTKD6GJ128736 | 1GKKRTKD6GJ171988 | 1GKKRTKD6GJ195935 | 1GKKRTKD6GJ154186 | 1GKKRTKD6GJ172901 | 1GKKRTKD6GJ160540

1GKKRTKD6GJ116537 | 1GKKRTKD6GJ187589 | 1GKKRTKD6GJ185874 | 1GKKRTKD6GJ145715; 1GKKRTKD6GJ137517; 1GKKRTKD6GJ194445 | 1GKKRTKD6GJ112763; 1GKKRTKD6GJ192775; 1GKKRTKD6GJ185325 | 1GKKRTKD6GJ130003 | 1GKKRTKD6GJ136870

1GKKRTKD6GJ187091 | 1GKKRTKD6GJ155726 | 1GKKRTKD6GJ111077; 1GKKRTKD6GJ132074 | 1GKKRTKD6GJ192873; 1GKKRTKD6GJ160585

1GKKRTKD6GJ156942; 1GKKRTKD6GJ156200 | 1GKKRTKD6GJ120569 | 1GKKRTKD6GJ190184 | 1GKKRTKD6GJ147450 | 1GKKRTKD6GJ172185 | 1GKKRTKD6GJ131877 | 1GKKRTKD6GJ167665; 1GKKRTKD6GJ162983; 1GKKRTKD6GJ181324 | 1GKKRTKD6GJ102430 | 1GKKRTKD6GJ197815 | 1GKKRTKD6GJ189018 | 1GKKRTKD6GJ178150 | 1GKKRTKD6GJ122368 | 1GKKRTKD6GJ182733; 1GKKRTKD6GJ158660 | 1GKKRTKD6GJ101259; 1GKKRTKD6GJ158819; 1GKKRTKD6GJ167939 | 1GKKRTKD6GJ149229

1GKKRTKD6GJ163762; 1GKKRTKD6GJ192260; 1GKKRTKD6GJ119776 | 1GKKRTKD6GJ116361 | 1GKKRTKD6GJ148744; 1GKKRTKD6GJ138313 | 1GKKRTKD6GJ158139; 1GKKRTKD6GJ182408 | 1GKKRTKD6GJ114979; 1GKKRTKD6GJ144208 | 1GKKRTKD6GJ123942 | 1GKKRTKD6GJ197538 | 1GKKRTKD6GJ165009 | 1GKKRTKD6GJ142345

1GKKRTKD6GJ187625 | 1GKKRTKD6GJ129594 | 1GKKRTKD6GJ118725 | 1GKKRTKD6GJ164135 | 1GKKRTKD6GJ127523 | 1GKKRTKD6GJ179606; 1GKKRTKD6GJ143172 | 1GKKRTKD6GJ110608 | 1GKKRTKD6GJ187382 | 1GKKRTKD6GJ106123

1GKKRTKD6GJ127795; 1GKKRTKD6GJ130602 | 1GKKRTKD6GJ130194 | 1GKKRTKD6GJ158934 | 1GKKRTKD6GJ185647

1GKKRTKD6GJ114691 | 1GKKRTKD6GJ141955 | 1GKKRTKD6GJ140790; 1GKKRTKD6GJ105232 | 1GKKRTKD6GJ147321; 1GKKRTKD6GJ152826 | 1GKKRTKD6GJ108051 | 1GKKRTKD6GJ126145

1GKKRTKD6GJ125822 | 1GKKRTKD6GJ162546; 1GKKRTKD6GJ181128 | 1GKKRTKD6GJ116845 | 1GKKRTKD6GJ103125; 1GKKRTKD6GJ127926

1GKKRTKD6GJ194946; 1GKKRTKD6GJ125898 | 1GKKRTKD6GJ128414; 1GKKRTKD6GJ142703; 1GKKRTKD6GJ175393; 1GKKRTKD6GJ109930 | 1GKKRTKD6GJ141678 | 1GKKRTKD6GJ185504 | 1GKKRTKD6GJ171098 | 1GKKRTKD6GJ145956 | 1GKKRTKD6GJ158836; 1GKKRTKD6GJ150056 | 1GKKRTKD6GJ125304 | 1GKKRTKD6GJ154608 | 1GKKRTKD6GJ175121 | 1GKKRTKD6GJ188855; 1GKKRTKD6GJ136383; 1GKKRTKD6GJ104937; 1GKKRTKD6GJ165186 | 1GKKRTKD6GJ142457 | 1GKKRTKD6GJ190346 | 1GKKRTKD6GJ161526; 1GKKRTKD6GJ154401 | 1GKKRTKD6GJ133564; 1GKKRTKD6GJ107899 | 1GKKRTKD6GJ162840 | 1GKKRTKD6GJ131264

1GKKRTKD6GJ175085 | 1GKKRTKD6GJ121348 | 1GKKRTKD6GJ143463 | 1GKKRTKD6GJ123794 | 1GKKRTKD6GJ135380; 1GKKRTKD6GJ165494 | 1GKKRTKD6GJ183865 | 1GKKRTKD6GJ142927 | 1GKKRTKD6GJ101228; 1GKKRTKD6GJ108566 | 1GKKRTKD6GJ124220 | 1GKKRTKD6GJ109104 | 1GKKRTKD6GJ178164 | 1GKKRTKD6GJ129319 | 1GKKRTKD6GJ161316; 1GKKRTKD6GJ103772; 1GKKRTKD6GJ172400 | 1GKKRTKD6GJ194249 | 1GKKRTKD6GJ129496 | 1GKKRTKD6GJ122936 | 1GKKRTKD6GJ148520 | 1GKKRTKD6GJ175751; 1GKKRTKD6GJ167312 | 1GKKRTKD6GJ116148 | 1GKKRTKD6GJ184501; 1GKKRTKD6GJ158657; 1GKKRTKD6GJ149134 | 1GKKRTKD6GJ108597 | 1GKKRTKD6GJ164281

1GKKRTKD6GJ166693 | 1GKKRTKD6GJ137484; 1GKKRTKD6GJ166760; 1GKKRTKD6GJ199242 | 1GKKRTKD6GJ188046 | 1GKKRTKD6GJ110222 | 1GKKRTKD6GJ130728; 1GKKRTKD6GJ120197; 1GKKRTKD6GJ155838 | 1GKKRTKD6GJ152714; 1GKKRTKD6GJ111158 | 1GKKRTKD6GJ121463; 1GKKRTKD6GJ147268

1GKKRTKD6GJ170758 | 1GKKRTKD6GJ147061 | 1GKKRTKD6GJ162157; 1GKKRTKD6GJ119003; 1GKKRTKD6GJ193280; 1GKKRTKD6GJ199466 | 1GKKRTKD6GJ162238 | 1GKKRTKD6GJ119468 | 1GKKRTKD6GJ151949 | 1GKKRTKD6GJ132107; 1GKKRTKD6GJ174860; 1GKKRTKD6GJ180321 | 1GKKRTKD6GJ197992 | 1GKKRTKD6GJ101665 | 1GKKRTKD6GJ113489 | 1GKKRTKD6GJ152213; 1GKKRTKD6GJ135895; 1GKKRTKD6GJ118997; 1GKKRTKD6GJ144368; 1GKKRTKD6GJ147898 | 1GKKRTKD6GJ169867 | 1GKKRTKD6GJ159484; 1GKKRTKD6GJ103240 | 1GKKRTKD6GJ155516 | 1GKKRTKD6GJ191383 | 1GKKRTKD6GJ135556 | 1GKKRTKD6GJ116523 | 1GKKRTKD6GJ119535 | 1GKKRTKD6GJ117980 | 1GKKRTKD6GJ162689

1GKKRTKD6GJ119082 | 1GKKRTKD6GJ190864 | 1GKKRTKD6GJ179962; 1GKKRTKD6GJ159999 | 1GKKRTKD6GJ107577 | 1GKKRTKD6GJ157864 | 1GKKRTKD6GJ193313 | 1GKKRTKD6GJ183767

1GKKRTKD6GJ130695 | 1GKKRTKD6GJ153815 | 1GKKRTKD6GJ132186 | 1GKKRTKD6GJ167455; 1GKKRTKD6GJ111645 | 1GKKRTKD6GJ131961 | 1GKKRTKD6GJ185227 | 1GKKRTKD6GJ141521

1GKKRTKD6GJ126033 | 1GKKRTKD6GJ168749

1GKKRTKD6GJ182943 | 1GKKRTKD6GJ174633; 1GKKRTKD6GJ157153 | 1GKKRTKD6GJ188905 | 1GKKRTKD6GJ171196; 1GKKRTKD6GJ156584 | 1GKKRTKD6GJ164636 | 1GKKRTKD6GJ148016; 1GKKRTKD6GJ109944; 1GKKRTKD6GJ171764; 1GKKRTKD6GJ163146; 1GKKRTKD6GJ103576 | 1GKKRTKD6GJ134228; 1GKKRTKD6GJ171313; 1GKKRTKD6GJ184126 | 1GKKRTKD6GJ169139 | 1GKKRTKD6GJ173823 | 1GKKRTKD6GJ175264 | 1GKKRTKD6GJ162658

1GKKRTKD6GJ165317

1GKKRTKD6GJ182621 | 1GKKRTKD6GJ184837 | 1GKKRTKD6GJ144077 | 1GKKRTKD6GJ180092 | 1GKKRTKD6GJ111774 | 1GKKRTKD6GJ152115 | 1GKKRTKD6GJ121916 | 1GKKRTKD6GJ108261

1GKKRTKD6GJ193957 | 1GKKRTKD6GJ177631 | 1GKKRTKD6GJ143785; 1GKKRTKD6GJ144676 | 1GKKRTKD6GJ157332

1GKKRTKD6GJ128980

1GKKRTKD6GJ114173 | 1GKKRTKD6GJ143348 | 1GKKRTKD6GJ109779; 1GKKRTKD6GJ146959 | 1GKKRTKD6GJ174275

1GKKRTKD6GJ147156

1GKKRTKD6GJ118398

1GKKRTKD6GJ191965 | 1GKKRTKD6GJ115355

1GKKRTKD6GJ194333

1GKKRTKD6GJ103318 | 1GKKRTKD6GJ171974; 1GKKRTKD6GJ177161 | 1GKKRTKD6GJ105795; 1GKKRTKD6GJ129899 | 1GKKRTKD6GJ102007; 1GKKRTKD6GJ165950 | 1GKKRTKD6GJ185082; 1GKKRTKD6GJ177337

1GKKRTKD6GJ195174 | 1GKKRTKD6GJ178911 | 1GKKRTKD6GJ192243 | 1GKKRTKD6GJ146086 | 1GKKRTKD6GJ182960 | 1GKKRTKD6GJ145410; 1GKKRTKD6GJ117851 | 1GKKRTKD6GJ185986 | 1GKKRTKD6GJ127716 | 1GKKRTKD6GJ107059; 1GKKRTKD6GJ120460 | 1GKKRTKD6GJ119051

1GKKRTKD6GJ148467; 1GKKRTKD6GJ124475; 1GKKRTKD6GJ156598 | 1GKKRTKD6GJ159145 | 1GKKRTKD6GJ166807; 1GKKRTKD6GJ143754; 1GKKRTKD6GJ114092 | 1GKKRTKD6GJ168072; 1GKKRTKD6GJ187270; 1GKKRTKD6GJ149991; 1GKKRTKD6GJ119681 | 1GKKRTKD6GJ160327; 1GKKRTKD6GJ189925 | 1GKKRTKD6GJ125951 | 1GKKRTKD6GJ168587; 1GKKRTKD6GJ182358 | 1GKKRTKD6GJ134519 | 1GKKRTKD6GJ199936 | 1GKKRTKD6GJ133550; 1GKKRTKD6GJ154026 | 1GKKRTKD6GJ117008; 1GKKRTKD6GJ172994 | 1GKKRTKD6GJ149733; 1GKKRTKD6GJ186720 | 1GKKRTKD6GJ142667 | 1GKKRTKD6GJ169576; 1GKKRTKD6GJ176706

1GKKRTKD6GJ183011 | 1GKKRTKD6GJ119518; 1GKKRTKD6GJ154835 | 1GKKRTKD6GJ134553 | 1GKKRTKD6GJ150462 | 1GKKRTKD6GJ154365 | 1GKKRTKD6GJ197877; 1GKKRTKD6GJ160019 | 1GKKRTKD6GJ101021

1GKKRTKD6GJ187236; 1GKKRTKD6GJ181663 | 1GKKRTKD6GJ105344 | 1GKKRTKD6GJ110320; 1GKKRTKD6GJ134732

1GKKRTKD6GJ178309 | 1GKKRTKD6GJ141809; 1GKKRTKD6GJ145326 | 1GKKRTKD6GJ186619 | 1GKKRTKD6GJ129689; 1GKKRTKD6GJ195577 | 1GKKRTKD6GJ155743; 1GKKRTKD6GJ152731 | 1GKKRTKD6GJ105859 | 1GKKRTKD6GJ194364 | 1GKKRTKD6GJ120376 | 1GKKRTKD6GJ171571; 1GKKRTKD6GJ130230; 1GKKRTKD6GJ189732 | 1GKKRTKD6GJ146766 | 1GKKRTKD6GJ114125 | 1GKKRTKD6GJ129272 | 1GKKRTKD6GJ120698; 1GKKRTKD6GJ108454 | 1GKKRTKD6GJ126520; 1GKKRTKD6GJ183087; 1GKKRTKD6GJ180478 | 1GKKRTKD6GJ185891 | 1GKKRTKD6GJ195532 | 1GKKRTKD6GJ199502 | 1GKKRTKD6GJ193151 | 1GKKRTKD6GJ144189 | 1GKKRTKD6GJ124038 | 1GKKRTKD6GJ112259 | 1GKKRTKD6GJ157167; 1GKKRTKD6GJ146511

1GKKRTKD6GJ150445 | 1GKKRTKD6GJ179380 | 1GKKRTKD6GJ194140 | 1GKKRTKD6GJ152180; 1GKKRTKD6GJ176673 | 1GKKRTKD6GJ144421 | 1GKKRTKD6GJ198219 | 1GKKRTKD6GJ135721 | 1GKKRTKD6GJ183560 | 1GKKRTKD6GJ142930 | 1GKKRTKD6GJ187737 | 1GKKRTKD6GJ193554 | 1GKKRTKD6GJ158805 | 1GKKRTKD6GJ142832 | 1GKKRTKD6GJ167357; 1GKKRTKD6GJ176429 | 1GKKRTKD6GJ195529 | 1GKKRTKD6GJ173241 | 1GKKRTKD6GJ174003

1GKKRTKD6GJ152891 | 1GKKRTKD6GJ125237 | 1GKKRTKD6GJ153345 | 1GKKRTKD6GJ102573 | 1GKKRTKD6GJ184028 | 1GKKRTKD6GJ168167 | 1GKKRTKD6GJ120104 | 1GKKRTKD6GJ142944; 1GKKRTKD6GJ127635 | 1GKKRTKD6GJ114643; 1GKKRTKD6GJ193246 | 1GKKRTKD6GJ159002 | 1GKKRTKD6GJ194865 | 1GKKRTKD6GJ116117; 1GKKRTKD6GJ185745; 1GKKRTKD6GJ101908 | 1GKKRTKD6GJ168573 | 1GKKRTKD6GJ151756 | 1GKKRTKD6GJ162255; 1GKKRTKD6GJ195692; 1GKKRTKD6GJ106266 | 1GKKRTKD6GJ181548 | 1GKKRTKD6GJ196406 | 1GKKRTKD6GJ151580 | 1GKKRTKD6GJ163809; 1GKKRTKD6GJ183784

1GKKRTKD6GJ138246

1GKKRTKD6GJ196065 | 1GKKRTKD6GJ191206; 1GKKRTKD6GJ177094 | 1GKKRTKD6GJ172509 | 1GKKRTKD6GJ162885; 1GKKRTKD6GJ197183; 1GKKRTKD6GJ112150

1GKKRTKD6GJ159680 | 1GKKRTKD6GJ122631 | 1GKKRTKD6GJ171232; 1GKKRTKD6GJ121432 | 1GKKRTKD6GJ145245 | 1GKKRTKD6GJ109992 | 1GKKRTKD6GJ168668; 1GKKRTKD6GJ140952; 1GKKRTKD6GJ196843 | 1GKKRTKD6GJ162465; 1GKKRTKD6GJ186149 | 1GKKRTKD6GJ175300; 1GKKRTKD6GJ178245 | 1GKKRTKD6GJ183851; 1GKKRTKD6GJ192646; 1GKKRTKD6GJ199872; 1GKKRTKD6GJ194882 | 1GKKRTKD6GJ129739 | 1GKKRTKD6GJ109023 | 1GKKRTKD6GJ176494; 1GKKRTKD6GJ115601 | 1GKKRTKD6GJ134133 | 1GKKRTKD6GJ162675; 1GKKRTKD6GJ162272; 1GKKRTKD6GJ112309 | 1GKKRTKD6GJ115968; 1GKKRTKD6GJ164300 | 1GKKRTKD6GJ101990 | 1GKKRTKD6GJ124430 | 1GKKRTKD6GJ184482 | 1GKKRTKD6GJ193604 | 1GKKRTKD6GJ114920 | 1GKKRTKD6GJ101746 | 1GKKRTKD6GJ169271 | 1GKKRTKD6GJ137789 | 1GKKRTKD6GJ142717 | 1GKKRTKD6GJ144113 | 1GKKRTKD6GJ147514 | 1GKKRTKD6GJ165446 | 1GKKRTKD6GJ178858 | 1GKKRTKD6GJ156908 | 1GKKRTKD6GJ159937 | 1GKKRTKD6GJ130454; 1GKKRTKD6GJ164152 | 1GKKRTKD6GJ103786

1GKKRTKD6GJ159808 | 1GKKRTKD6GJ153457 | 1GKKRTKD6GJ109975 | 1GKKRTKD6GJ110477 | 1GKKRTKD6GJ152101; 1GKKRTKD6GJ126596 | 1GKKRTKD6GJ192419 | 1GKKRTKD6GJ137274 | 1GKKRTKD6GJ182439; 1GKKRTKD6GJ179508

1GKKRTKD6GJ154429 | 1GKKRTKD6GJ129417 | 1GKKRTKD6GJ115808 | 1GKKRTKD6GJ151885; 1GKKRTKD6GJ159016; 1GKKRTKD6GJ105070 | 1GKKRTKD6GJ189682 | 1GKKRTKD6GJ198253 | 1GKKRTKD6GJ153944 | 1GKKRTKD6GJ165169; 1GKKRTKD6GJ175023; 1GKKRTKD6GJ180139; 1GKKRTKD6GJ178424 | 1GKKRTKD6GJ109815 | 1GKKRTKD6GJ135752; 1GKKRTKD6GJ128087; 1GKKRTKD6GJ188337 | 1GKKRTKD6GJ148551 | 1GKKRTKD6GJ143396 | 1GKKRTKD6GJ149473 | 1GKKRTKD6GJ163986; 1GKKRTKD6GJ198575 | 1GKKRTKD6GJ114366 | 1GKKRTKD6GJ114545 | 1GKKRTKD6GJ135668 | 1GKKRTKD6GJ173322 | 1GKKRTKD6GJ148825; 1GKKRTKD6GJ199693 | 1GKKRTKD6GJ171960 | 1GKKRTKD6GJ192615; 1GKKRTKD6GJ178360 | 1GKKRTKD6GJ144998 | 1GKKRTKD6GJ106171; 1GKKRTKD6GJ177046; 1GKKRTKD6GJ132687

1GKKRTKD6GJ179587 | 1GKKRTKD6GJ129434; 1GKKRTKD6GJ195966 | 1GKKRTKD6GJ113878; 1GKKRTKD6GJ141907 | 1GKKRTKD6GJ119552

1GKKRTKD6GJ108390 | 1GKKRTKD6GJ146394; 1GKKRTKD6GJ105652 | 1GKKRTKD6GJ127778 | 1GKKRTKD6GJ103139 | 1GKKRTKD6GJ121544; 1GKKRTKD6GJ104369 | 1GKKRTKD6GJ172560 | 1GKKRTKD6GJ120345 | 1GKKRTKD6GJ169299; 1GKKRTKD6GJ174356 | 1GKKRTKD6GJ183901 | 1GKKRTKD6GJ167083 | 1GKKRTKD6GJ196700; 1GKKRTKD6GJ169156 | 1GKKRTKD6GJ161719; 1GKKRTKD6GJ194705 | 1GKKRTKD6GJ116280

1GKKRTKD6GJ146010 | 1GKKRTKD6GJ154303

1GKKRTKD6GJ177774; 1GKKRTKD6GJ183090; 1GKKRTKD6GJ199385 | 1GKKRTKD6GJ130468 | 1GKKRTKD6GJ152695

1GKKRTKD6GJ184854 | 1GKKRTKD6GJ107174 | 1GKKRTKD6GJ182165

1GKKRTKD6GJ198107; 1GKKRTKD6GJ124346 | 1GKKRTKD6GJ130423; 1GKKRTKD6GJ192355 | 1GKKRTKD6GJ192145; 1GKKRTKD6GJ168332 | 1GKKRTKD6GJ112696 | 1GKKRTKD6GJ151420; 1GKKRTKD6GJ158416; 1GKKRTKD6GJ160862; 1GKKRTKD6GJ118689; 1GKKRTKD6GJ135007; 1GKKRTKD6GJ112004

1GKKRTKD6GJ109698 | 1GKKRTKD6GJ128395 | 1GKKRTKD6GJ123374 | 1GKKRTKD6GJ126789

1GKKRTKD6GJ191142 | 1GKKRTKD6GJ111953 | 1GKKRTKD6GJ123679; 1GKKRTKD6GJ192128

1GKKRTKD6GJ125013; 1GKKRTKD6GJ177788

1GKKRTKD6GJ186846; 1GKKRTKD6GJ110804 | 1GKKRTKD6GJ133113 | 1GKKRTKD6GJ193084 | 1GKKRTKD6GJ163440 | 1GKKRTKD6GJ156911 | 1GKKRTKD6GJ175863; 1GKKRTKD6GJ148064 | 1GKKRTKD6GJ140434 | 1GKKRTKD6GJ116618 | 1GKKRTKD6GJ106137; 1GKKRTKD6GJ138134

1GKKRTKD6GJ106560 | 1GKKRTKD6GJ147612 | 1GKKRTKD6GJ110107 | 1GKKRTKD6GJ185860 | 1GKKRTKD6GJ177063 | 1GKKRTKD6GJ154317 | 1GKKRTKD6GJ191321 | 1GKKRTKD6GJ124282 | 1GKKRTKD6GJ109202 | 1GKKRTKD6GJ183445; 1GKKRTKD6GJ124461; 1GKKRTKD6GJ171019 | 1GKKRTKD6GJ107840 | 1GKKRTKD6GJ118871 | 1GKKRTKD6GJ112732 | 1GKKRTKD6GJ143186 | 1GKKRTKD6GJ173613 | 1GKKRTKD6GJ164958; 1GKKRTKD6GJ126128 | 1GKKRTKD6GJ142913 | 1GKKRTKD6GJ125643 | 1GKKRTKD6GJ188693 | 1GKKRTKD6GJ136917; 1GKKRTKD6GJ149277 | 1GKKRTKD6GJ103741; 1GKKRTKD6GJ163437; 1GKKRTKD6GJ168363; 1GKKRTKD6GJ145424 | 1GKKRTKD6GJ167987 | 1GKKRTKD6GJ160456; 1GKKRTKD6GJ136397; 1GKKRTKD6GJ154057; 1GKKRTKD6GJ149974; 1GKKRTKD6GJ105733 | 1GKKRTKD6GJ138747 | 1GKKRTKD6GJ170968

1GKKRTKD6GJ128252 | 1GKKRTKD6GJ191822; 1GKKRTKD6GJ147626; 1GKKRTKD6GJ189522

1GKKRTKD6GJ163390 | 1GKKRTKD6GJ160120 | 1GKKRTKD6GJ116876

1GKKRTKD6GJ157721 | 1GKKRTKD6GJ169965 | 1GKKRTKD6GJ107725 | 1GKKRTKD6GJ154950 | 1GKKRTKD6GJ154737 | 1GKKRTKD6GJ183462; 1GKKRTKD6GJ178861 | 1GKKRTKD6GJ160022 | 1GKKRTKD6GJ193490; 1GKKRTKD6GJ155936 | 1GKKRTKD6GJ102105 | 1GKKRTKD6GJ145360 | 1GKKRTKD6GJ182814; 1GKKRTKD6GJ196809; 1GKKRTKD6GJ109460 | 1GKKRTKD6GJ154284 | 1GKKRTKD6GJ141938; 1GKKRTKD6GJ138540; 1GKKRTKD6GJ157976 | 1GKKRTKD6GJ183977 | 1GKKRTKD6GJ146203 | 1GKKRTKD6GJ199614; 1GKKRTKD6GJ112102; 1GKKRTKD6GJ118403; 1GKKRTKD6GJ148260 | 1GKKRTKD6GJ182442; 1GKKRTKD6GJ170226; 1GKKRTKD6GJ105182 | 1GKKRTKD6GJ140210 | 1GKKRTKD6GJ113959

1GKKRTKD6GJ188502 | 1GKKRTKD6GJ146542; 1GKKRTKD6GJ196003 | 1GKKRTKD6GJ133175 | 1GKKRTKD6GJ155757; 1GKKRTKD6GJ103416; 1GKKRTKD6GJ192422

1GKKRTKD6GJ135587; 1GKKRTKD6GJ133449; 1GKKRTKD6GJ124072 | 1GKKRTKD6GJ158917 | 1GKKRTKD6GJ104503 | 1GKKRTKD6GJ105991; 1GKKRTKD6GJ176205

1GKKRTKD6GJ187222 | 1GKKRTKD6GJ172705 | 1GKKRTKD6GJ136898; 1GKKRTKD6GJ171408 | 1GKKRTKD6GJ112844; 1GKKRTKD6GJ127506

1GKKRTKD6GJ188449

1GKKRTKD6GJ145083 | 1GKKRTKD6GJ177399; 1GKKRTKD6GJ115937; 1GKKRTKD6GJ167004 | 1GKKRTKD6GJ199015; 1GKKRTKD6GJ128137; 1GKKRTKD6GJ121656; 1GKKRTKD6GJ146279 | 1GKKRTKD6GJ188760

1GKKRTKD6GJ129532 | 1GKKRTKD6GJ181954 | 1GKKRTKD6GJ170632; 1GKKRTKD6GJ134701 | 1GKKRTKD6GJ172204 | 1GKKRTKD6GJ141602 | 1GKKRTKD6GJ179136; 1GKKRTKD6GJ159243 | 1GKKRTKD6GJ199239 | 1GKKRTKD6GJ159744; 1GKKRTKD6GJ170937; 1GKKRTKD6GJ100581; 1GKKRTKD6GJ179122 | 1GKKRTKD6GJ137968 | 1GKKRTKD6GJ150364; 1GKKRTKD6GJ184398 | 1GKKRTKD6GJ151658 | 1GKKRTKD6GJ106011 | 1GKKRTKD6GJ195823; 1GKKRTKD6GJ123522 | 1GKKRTKD6GJ157816; 1GKKRTKD6GJ146699 | 1GKKRTKD6GJ117736 | 1GKKRTKD6GJ117431; 1GKKRTKD6GJ185213; 1GKKRTKD6GJ139235 | 1GKKRTKD6GJ112598 | 1GKKRTKD6GJ133631; 1GKKRTKD6GJ100032 | 1GKKRTKD6GJ178780

1GKKRTKD6GJ107112 | 1GKKRTKD6GJ171361 | 1GKKRTKD6GJ117168 | 1GKKRTKD6GJ105442 | 1GKKRTKD6GJ186071 | 1GKKRTKD6GJ118577 | 1GKKRTKD6GJ155483 | 1GKKRTKD6GJ144290 | 1GKKRTKD6GJ115792 | 1GKKRTKD6GJ156147 | 1GKKRTKD6GJ183803 | 1GKKRTKD6GJ191318 | 1GKKRTKD6GJ179265 | 1GKKRTKD6GJ108020

1GKKRTKD6GJ184417 | 1GKKRTKD6GJ150283 | 1GKKRTKD6GJ181338; 1GKKRTKD6GJ197734; 1GKKRTKD6GJ193652; 1GKKRTKD6GJ148078; 1GKKRTKD6GJ195658; 1GKKRTKD6GJ195868 | 1GKKRTKD6GJ131037; 1GKKRTKD6GJ155032 | 1GKKRTKD6GJ185342; 1GKKRTKD6GJ130759; 1GKKRTKD6GJ176107 | 1GKKRTKD6GJ176771 | 1GKKRTKD6GJ117199

1GKKRTKD6GJ197345 | 1GKKRTKD6GJ153636; 1GKKRTKD6GJ170341; 1GKKRTKD6GJ108096 | 1GKKRTKD6GJ170047 | 1GKKRTKD6GJ104727; 1GKKRTKD6GJ108230

1GKKRTKD6GJ175930; 1GKKRTKD6GJ137288; 1GKKRTKD6GJ160649 | 1GKKRTKD6GJ189472 | 1GKKRTKD6GJ166452; 1GKKRTKD6GJ190220

1GKKRTKD6GJ197037 | 1GKKRTKD6GJ192534 | 1GKKRTKD6GJ159873; 1GKKRTKD6GJ191397; 1GKKRTKD6GJ102900 | 1GKKRTKD6GJ120927 | 1GKKRTKD6GJ168685 | 1GKKRTKD6GJ102248

1GKKRTKD6GJ131720; 1GKKRTKD6GJ187057; 1GKKRTKD6GJ162899 | 1GKKRTKD6GJ101441 | 1GKKRTKD6GJ133452 | 1GKKRTKD6GJ100984 | 1GKKRTKD6GJ180996; 1GKKRTKD6GJ147674; 1GKKRTKD6GJ138201; 1GKKRTKD6GJ109863 | 1GKKRTKD6GJ169125 | 1GKKRTKD6GJ187947 | 1GKKRTKD6GJ167584 | 1GKKRTKD6GJ161462; 1GKKRTKD6GJ176544; 1GKKRTKD6GJ144175 | 1GKKRTKD6GJ165141 | 1GKKRTKD6GJ102220; 1GKKRTKD6GJ173496 | 1GKKRTKD6GJ120281; 1GKKRTKD6GJ193344 | 1GKKRTKD6GJ182229; 1GKKRTKD6GJ153622 | 1GKKRTKD6GJ118207 | 1GKKRTKD6GJ152583 | 1GKKRTKD6GJ174521; 1GKKRTKD6GJ138277; 1GKKRTKD6GJ104632; 1GKKRTKD6GJ190668 | 1GKKRTKD6GJ140949

1GKKRTKD6GJ111256 | 1GKKRTKD6GJ111290

1GKKRTKD6GJ136738 | 1GKKRTKD6GJ138229; 1GKKRTKD6GJ147089 | 1GKKRTKD6GJ159193; 1GKKRTKD6GJ116120 | 1GKKRTKD6GJ195109 | 1GKKRTKD6GJ188077

1GKKRTKD6GJ153152; 1GKKRTKD6GJ130485; 1GKKRTKD6GJ100886 | 1GKKRTKD6GJ156102 | 1GKKRTKD6GJ113606; 1GKKRTKD6GJ104968 | 1GKKRTKD6GJ199077; 1GKKRTKD6GJ174955 | 1GKKRTKD6GJ183123 | 1GKKRTKD6GJ154656 | 1GKKRTKD6GJ148047 | 1GKKRTKD6GJ149263; 1GKKRTKD6GJ146590 | 1GKKRTKD6GJ106414 | 1GKKRTKD6GJ127361 | 1GKKRTKD6GJ185857 | 1GKKRTKD6GJ154804 | 1GKKRTKD6GJ170985; 1GKKRTKD6GJ131166; 1GKKRTKD6GJ100841 | 1GKKRTKD6GJ179072 | 1GKKRTKD6GJ142510 | 1GKKRTKD6GJ107160 | 1GKKRTKD6GJ140806; 1GKKRTKD6GJ195689 | 1GKKRTKD6GJ167147; 1GKKRTKD6GJ113492; 1GKKRTKD6GJ198091 | 1GKKRTKD6GJ135539

1GKKRTKD6GJ151286 | 1GKKRTKD6GJ162353 | 1GKKRTKD6GJ142751; 1GKKRTKD6GJ158870; 1GKKRTKD6GJ175698 | 1GKKRTKD6GJ126081; 1GKKRTKD6GJ110933 | 1GKKRTKD6GJ170582; 1GKKRTKD6GJ180075 | 1GKKRTKD6GJ117932; 1GKKRTKD6GJ161042; 1GKKRTKD6GJ120152; 1GKKRTKD6GJ103108; 1GKKRTKD6GJ135203

1GKKRTKD6GJ123195 | 1GKKRTKD6GJ101116 | 1GKKRTKD6GJ191545 | 1GKKRTKD6GJ103819; 1GKKRTKD6GJ129305; 1GKKRTKD6GJ126971 | 1GKKRTKD6GJ130910; 1GKKRTKD6GJ186653 | 1GKKRTKD6GJ137226; 1GKKRTKD6GJ182361 | 1GKKRTKD6GJ120216 | 1GKKRTKD6GJ111404; 1GKKRTKD6GJ158478; 1GKKRTKD6GJ138523; 1GKKRTKD6GJ180643 | 1GKKRTKD6GJ167620 | 1GKKRTKD6GJ138179 | 1GKKRTKD6GJ177886 | 1GKKRTKD6GJ161770 | 1GKKRTKD6GJ141762

1GKKRTKD6GJ129241 | 1GKKRTKD6GJ158335 | 1GKKRTKD6GJ101603 | 1GKKRTKD6GJ132057 | 1GKKRTKD6GJ182585 | 1GKKRTKD6GJ195742 | 1GKKRTKD6GJ183915; 1GKKRTKD6GJ153121 | 1GKKRTKD6GJ127991 | 1GKKRTKD6GJ186829; 1GKKRTKD6GJ164698

1GKKRTKD6GJ164863 | 1GKKRTKD6GJ151661 | 1GKKRTKD6GJ129983 | 1GKKRTKD6GJ165804 | 1GKKRTKD6GJ146363 | 1GKKRTKD6GJ156438; 1GKKRTKD6GJ117316 | 1GKKRTKD6GJ179850; 1GKKRTKD6GJ125089; 1GKKRTKD6GJ186698 | 1GKKRTKD6GJ196549; 1GKKRTKD6GJ140885; 1GKKRTKD6GJ180755; 1GKKRTKD6GJ131345 | 1GKKRTKD6GJ165690 | 1GKKRTKD6GJ161641; 1GKKRTKD6GJ185132 | 1GKKRTKD6GJ150641; 1GKKRTKD6GJ126159; 1GKKRTKD6GJ179766; 1GKKRTKD6GJ138618; 1GKKRTKD6GJ103769 | 1GKKRTKD6GJ100855 | 1GKKRTKD6GJ162319 | 1GKKRTKD6GJ194624; 1GKKRTKD6GJ194574; 1GKKRTKD6GJ186393 | 1GKKRTKD6GJ183770; 1GKKRTKD6GJ163180 | 1GKKRTKD6GJ190136; 1GKKRTKD6GJ134813; 1GKKRTKD6GJ159162 | 1GKKRTKD6GJ197524; 1GKKRTKD6GJ175071 | 1GKKRTKD6GJ144760 | 1GKKRTKD6GJ177256 | 1GKKRTKD6GJ127747; 1GKKRTKD6GJ101598; 1GKKRTKD6GJ144533 | 1GKKRTKD6GJ100337; 1GKKRTKD6GJ156939

1GKKRTKD6GJ137808 | 1GKKRTKD6GJ164183 | 1GKKRTKD6GJ169660 | 1GKKRTKD6GJ178343 | 1GKKRTKD6GJ120555

1GKKRTKD6GJ119079; 1GKKRTKD6GJ152549 | 1GKKRTKD6GJ199189 | 1GKKRTKD6GJ109491 | 1GKKRTKD6GJ110057 | 1GKKRTKD6GJ127862; 1GKKRTKD6GJ124850; 1GKKRTKD6GJ119440 | 1GKKRTKD6GJ197359; 1GKKRTKD6GJ198642; 1GKKRTKD6GJ131670; 1GKKRTKD6GJ120412 | 1GKKRTKD6GJ104436 | 1GKKRTKD6GJ153703 | 1GKKRTKD6GJ130647; 1GKKRTKD6GJ187155; 1GKKRTKD6GJ104694 | 1GKKRTKD6GJ176737 | 1GKKRTKD6GJ182330 | 1GKKRTKD6GJ113055 | 1GKKRTKD6GJ180304 | 1GKKRTKD6GJ156178; 1GKKRTKD6GJ167813 | 1GKKRTKD6GJ183381 | 1GKKRTKD6GJ101438 | 1GKKRTKD6GJ177922 | 1GKKRTKD6GJ182540 | 1GKKRTKD6GJ141082 | 1GKKRTKD6GJ139218; 1GKKRTKD6GJ138361 | 1GKKRTKD6GJ130387 | 1GKKRTKD6GJ107448 | 1GKKRTKD6GJ121401; 1GKKRTKD6GJ124248 | 1GKKRTKD6GJ184594 | 1GKKRTKD6GJ194817 | 1GKKRTKD6GJ122189

1GKKRTKD6GJ135220 | 1GKKRTKD6GJ172378 | 1GKKRTKD6GJ165303 | 1GKKRTKD6GJ119065; 1GKKRTKD6GJ161588 | 1GKKRTKD6GJ148436; 1GKKRTKD6GJ173448 | 1GKKRTKD6GJ118451 | 1GKKRTKD6GJ181839 | 1GKKRTKD6GJ198480 | 1GKKRTKD6GJ174826; 1GKKRTKD6GJ196504; 1GKKRTKD6GJ146315 | 1GKKRTKD6GJ191738 | 1GKKRTKD6GJ117428 | 1GKKRTKD6GJ142121 | 1GKKRTKD6GJ189312 | 1GKKRTKD6GJ120992 | 1GKKRTKD6GJ154740

1GKKRTKD6GJ193022; 1GKKRTKD6GJ144709 | 1GKKRTKD6GJ159677; 1GKKRTKD6GJ107613 | 1GKKRTKD6GJ147951 | 1GKKRTKD6GJ184160; 1GKKRTKD6GJ190363; 1GKKRTKD6GJ102668; 1GKKRTKD6GJ145620 | 1GKKRTKD6GJ195157 | 1GKKRTKD6GJ176186; 1GKKRTKD6GJ164653 | 1GKKRTKD6GJ172462 | 1GKKRTKD6GJ156049 | 1GKKRTKD6GJ174812 | 1GKKRTKD6GJ156780 | 1GKKRTKD6GJ155905 | 1GKKRTKD6GJ149490 | 1GKKRTKD6GJ198527; 1GKKRTKD6GJ163020 | 1GKKRTKD6GJ146380; 1GKKRTKD6GJ159517 | 1GKKRTKD6GJ114299 | 1GKKRTKD6GJ191335 | 1GKKRTKD6GJ167682 | 1GKKRTKD6GJ179590 | 1GKKRTKD6GJ117476; 1GKKRTKD6GJ175717 | 1GKKRTKD6GJ140093 | 1GKKRTKD6GJ176415; 1GKKRTKD6GJ168248; 1GKKRTKD6GJ121754; 1GKKRTKD6GJ190752 | 1GKKRTKD6GJ142054; 1GKKRTKD6GJ141924 | 1GKKRTKD6GJ116425; 1GKKRTKD6GJ102850 | 1GKKRTKD6GJ195014 | 1GKKRTKD6GJ121737 | 1GKKRTKD6GJ111936 | 1GKKRTKD6GJ103755; 1GKKRTKD6GJ146024 | 1GKKRTKD6GJ186376; 1GKKRTKD6GJ119857 | 1GKKRTKD6GJ165172; 1GKKRTKD6GJ198303 | 1GKKRTKD6GJ195160; 1GKKRTKD6GJ193845; 1GKKRTKD6GJ103237; 1GKKRTKD6GJ119194 | 1GKKRTKD6GJ175944 | 1GKKRTKD6GJ190413; 1GKKRTKD6GJ197622; 1GKKRTKD6GJ102718 | 1GKKRTKD6GJ193943

1GKKRTKD6GJ140465

1GKKRTKD6GJ149960 | 1GKKRTKD6GJ169206; 1GKKRTKD6GJ114805; 1GKKRTKD6GJ114142 | 1GKKRTKD6GJ191125; 1GKKRTKD6GJ143205

1GKKRTKD6GJ111516

1GKKRTKD6GJ171702 | 1GKKRTKD6GJ196017; 1GKKRTKD6GJ159453; 1GKKRTKD6GJ147593; 1GKKRTKD6GJ164524 | 1GKKRTKD6GJ139638 | 1GKKRTKD6GJ121642; 1GKKRTKD6GJ136559 | 1GKKRTKD6GJ184059 | 1GKKRTKD6GJ104775; 1GKKRTKD6GJ170484 | 1GKKRTKD6GJ182635; 1GKKRTKD6GJ192016 | 1GKKRTKD6GJ139221 | 1GKKRTKD6GJ186961 | 1GKKRTKD6GJ100189; 1GKKRTKD6GJ186894 | 1GKKRTKD6GJ186300 | 1GKKRTKD6GJ124489; 1GKKRTKD6GJ129854 | 1GKKRTKD6GJ113427; 1GKKRTKD6GJ144242 | 1GKKRTKD6GJ105053; 1GKKRTKD6GJ170209 | 1GKKRTKD6GJ114240 | 1GKKRTKD6GJ175412 | 1GKKRTKD6GJ128168 | 1GKKRTKD6GJ124315 | 1GKKRTKD6GJ137355 | 1GKKRTKD6GJ168878; 1GKKRTKD6GJ184613 | 1GKKRTKD6GJ157041

1GKKRTKD6GJ181713 | 1GKKRTKD6GJ145200 | 1GKKRTKD6GJ122628 | 1GKKRTKD6GJ132124 | 1GKKRTKD6GJ175345 | 1GKKRTKD6GJ164314; 1GKKRTKD6GJ109409; 1GKKRTKD6GJ163860

1GKKRTKD6GJ123925 | 1GKKRTKD6GJ160487 | 1GKKRTKD6GJ190217 | 1GKKRTKD6GJ199127 | 1GKKRTKD6GJ154396; 1GKKRTKD6GJ193909; 1GKKRTKD6GJ151840 | 1GKKRTKD6GJ112858 | 1GKKRTKD6GJ191089 | 1GKKRTKD6GJ156424; 1GKKRTKD6GJ163079 | 1GKKRTKD6GJ137257 | 1GKKRTKD6GJ170579 | 1GKKRTKD6GJ182246 | 1GKKRTKD6GJ116375 | 1GKKRTKD6GJ147304; 1GKKRTKD6GJ110110 | 1GKKRTKD6GJ117722; 1GKKRTKD6GJ169318 | 1GKKRTKD6GJ127425 | 1GKKRTKD6GJ124704 | 1GKKRTKD6GJ183543 | 1GKKRTKD6GJ185339; 1GKKRTKD6GJ176270; 1GKKRTKD6GJ185471; 1GKKRTKD6GJ174731 | 1GKKRTKD6GJ194896; 1GKKRTKD6GJ109636; 1GKKRTKD6GJ180335 | 1GKKRTKD6GJ147870 | 1GKKRTKD6GJ116747 | 1GKKRTKD6GJ175782 | 1GKKRTKD6GJ124279 | 1GKKRTKD6GJ190993; 1GKKRTKD6GJ138778; 1GKKRTKD6GJ184465 | 1GKKRTKD6GJ199922 | 1GKKRTKD6GJ131653 | 1GKKRTKD6GJ154009 | 1GKKRTKD6GJ102606 | 1GKKRTKD6GJ191609 | 1GKKRTKD6GJ184918; 1GKKRTKD6GJ148534; 1GKKRTKD6GJ182652; 1GKKRTKD6GJ179640 | 1GKKRTKD6GJ122855 | 1GKKRTKD6GJ113900 | 1GKKRTKD6GJ168198; 1GKKRTKD6GJ103612 | 1GKKRTKD6GJ106803 | 1GKKRTKD6GJ130907 | 1GKKRTKD6GJ143365 | 1GKKRTKD6GJ169061

1GKKRTKD6GJ144645 | 1GKKRTKD6GJ113508; 1GKKRTKD6GJ122404 | 1GKKRTKD6GJ168427 | 1GKKRTKD6GJ166970; 1GKKRTKD6GJ112469 | 1GKKRTKD6GJ107708; 1GKKRTKD6GJ144418 | 1GKKRTKD6GJ192291 | 1GKKRTKD6GJ169853; 1GKKRTKD6GJ110754 | 1GKKRTKD6GJ142846; 1GKKRTKD6GJ142698 | 1GKKRTKD6GJ197457; 1GKKRTKD6GJ142314 | 1GKKRTKD6GJ136433 | 1GKKRTKD6GJ149523 | 1GKKRTKD6GJ168069 | 1GKKRTKD6GJ188242; 1GKKRTKD6GJ140000; 1GKKRTKD6GJ135475; 1GKKRTKD6GJ101360; 1GKKRTKD6GJ106378

1GKKRTKD6GJ129515 | 1GKKRTKD6GJ119700 | 1GKKRTKD6GJ130552; 1GKKRTKD6GJ152986 | 1GKKRTKD6GJ112164 | 1GKKRTKD6GJ137937; 1GKKRTKD6GJ122533 | 1GKKRTKD6GJ102637; 1GKKRTKD6GJ171117; 1GKKRTKD6GJ193358 | 1GKKRTKD6GJ146329; 1GKKRTKD6GJ178925 | 1GKKRTKD6GJ131474 | 1GKKRTKD6GJ101293; 1GKKRTKD6GJ114660 | 1GKKRTKD6GJ199578 | 1GKKRTKD6GJ170890 | 1GKKRTKD6GJ146007 | 1GKKRTKD6GJ165091 | 1GKKRTKD6GJ168699; 1GKKRTKD6GJ115209; 1GKKRTKD6GJ179346; 1GKKRTKD6GJ143477 | 1GKKRTKD6GJ160599; 1GKKRTKD6GJ127599 | 1GKKRTKD6GJ169092; 1GKKRTKD6GJ181520; 1GKKRTKD6GJ113587 | 1GKKRTKD6GJ191092; 1GKKRTKD6GJ173465 | 1GKKRTKD6GJ143737; 1GKKRTKD6GJ178441 | 1GKKRTKD6GJ171621 | 1GKKRTKD6GJ120717 | 1GKKRTKD6GJ135864 | 1GKKRTKD6GJ124251 | 1GKKRTKD6GJ171554; 1GKKRTKD6GJ122340 | 1GKKRTKD6GJ162269; 1GKKRTKD6GJ132799; 1GKKRTKD6GJ168038; 1GKKRTKD6GJ199595; 1GKKRTKD6GJ155354; 1GKKRTKD6GJ184630; 1GKKRTKD6GJ146637 | 1GKKRTKD6GJ176219 | 1GKKRTKD6GJ157069

1GKKRTKD6GJ197085 | 1GKKRTKD6GJ102329 | 1GKKRTKD6GJ174180 | 1GKKRTKD6GJ114416 | 1GKKRTKD6GJ112584 | 1GKKRTKD6GJ165513

1GKKRTKD6GJ171893 | 1GKKRTKD6GJ142863 | 1GKKRTKD6GJ169481 | 1GKKRTKD6GJ101651 | 1GKKRTKD6GJ133127; 1GKKRTKD6GJ169075 | 1GKKRTKD6GJ161235; 1GKKRTKD6GJ114464

1GKKRTKD6GJ189097; 1GKKRTKD6GJ130020

1GKKRTKD6GJ123018 | 1GKKRTKD6GJ126372

1GKKRTKD6GJ115310; 1GKKRTKD6GJ138876 | 1GKKRTKD6GJ113573 | 1GKKRTKD6GJ186247 | 1GKKRTKD6GJ180187

1GKKRTKD6GJ126355 | 1GKKRTKD6GJ107031 | 1GKKRTKD6GJ114951; 1GKKRTKD6GJ119874 | 1GKKRTKD6GJ163132; 1GKKRTKD6GJ146573

1GKKRTKD6GJ152941 | 1GKKRTKD6GJ117641 | 1GKKRTKD6GJ119471 | 1GKKRTKD6GJ170596 | 1GKKRTKD6GJ134469 | 1GKKRTKD6GJ165429 | 1GKKRTKD6GJ170260 | 1GKKRTKD6GJ113413 | 1GKKRTKD6GJ160845 | 1GKKRTKD6GJ186006 | 1GKKRTKD6GJ147447; 1GKKRTKD6GJ187575 | 1GKKRTKD6GJ195322 | 1GKKRTKD6GJ139378 | 1GKKRTKD6GJ124539

1GKKRTKD6GJ127537 | 1GKKRTKD6GJ159372 | 1GKKRTKD6GJ118286 | 1GKKRTKD6GJ145505; 1GKKRTKD6GJ125531 | 1GKKRTKD6GJ119504; 1GKKRTKD6GJ182201; 1GKKRTKD6GJ163339 | 1GKKRTKD6GJ183624 | 1GKKRTKD6GJ154107 | 1GKKRTKD6GJ116408; 1GKKRTKD6GJ156925; 1GKKRTKD6GJ148243 | 1GKKRTKD6GJ135394 | 1GKKRTKD6GJ105201 | 1GKKRTKD6GJ165687

1GKKRTKD6GJ118160 | 1GKKRTKD6GJ130969 | 1GKKRTKD6GJ115663

1GKKRTKD6GJ173594; 1GKKRTKD6GJ134570

1GKKRTKD6GJ193926; 1GKKRTKD6GJ105330 | 1GKKRTKD6GJ106820 | 1GKKRTKD6GJ152700 | 1GKKRTKD6GJ131068 | 1GKKRTKD6GJ107322

1GKKRTKD6GJ193263 | 1GKKRTKD6GJ159226 | 1GKKRTKD6GJ159436

1GKKRTKD6GJ191254 | 1GKKRTKD6GJ162143 | 1GKKRTKD6GJ175569 | 1GKKRTKD6GJ153023; 1GKKRTKD6GJ186166 | 1GKKRTKD6GJ119308; 1GKKRTKD6GJ160912; 1GKKRTKD6GJ105358

1GKKRTKD6GJ147478

1GKKRTKD6GJ157217 | 1GKKRTKD6GJ186362 | 1GKKRTKD6GJ152633

1GKKRTKD6GJ130681; 1GKKRTKD6GJ170372 | 1GKKRTKD6GJ122032 | 1GKKRTKD6GJ110737

1GKKRTKD6GJ104971 | 1GKKRTKD6GJ141518

1GKKRTKD6GJ151305; 1GKKRTKD6GJ144788 | 1GKKRTKD6GJ197863; 1GKKRTKD6GJ194221; 1GKKRTKD6GJ112116 | 1GKKRTKD6GJ191285 | 1GKKRTKD6GJ196969; 1GKKRTKD6GJ127909 | 1GKKRTKD6GJ172493; 1GKKRTKD6GJ157220 | 1GKKRTKD6GJ141311; 1GKKRTKD6GJ121947 | 1GKKRTKD6GJ129563 | 1GKKRTKD6GJ197295; 1GKKRTKD6GJ133256; 1GKKRTKD6GJ106042

1GKKRTKD6GJ149683 | 1GKKRTKD6GJ130163 | 1GKKRTKD6GJ119972 | 1GKKRTKD6GJ122824; 1GKKRTKD6GJ186958; 1GKKRTKD6GJ190640 | 1GKKRTKD6GJ196485; 1GKKRTKD6GJ109703 | 1GKKRTKD6GJ187415; 1GKKRTKD6GJ136934 | 1GKKRTKD6GJ175331 | 1GKKRTKD6GJ198172 | 1GKKRTKD6GJ199855 | 1GKKRTKD6GJ168234; 1GKKRTKD6GJ190315 | 1GKKRTKD6GJ191030; 1GKKRTKD6GJ156763 | 1GKKRTKD6GJ184644 | 1GKKRTKD6GJ147559 | 1GKKRTKD6GJ162868 | 1GKKRTKD6GJ179654 | 1GKKRTKD6GJ191884

1GKKRTKD6GJ114769; 1GKKRTKD6GJ151546 | 1GKKRTKD6GJ145231; 1GKKRTKD6GJ133371 | 1GKKRTKD6GJ110432; 1GKKRTKD6GJ188080 | 1GKKRTKD6GJ196566 | 1GKKRTKD6GJ174664 | 1GKKRTKD6GJ113914 | 1GKKRTKD6GJ197507; 1GKKRTKD6GJ180464; 1GKKRTKD6GJ154754 | 1GKKRTKD6GJ108115; 1GKKRTKD6GJ156410; 1GKKRTKD6GJ186412 | 1GKKRTKD6GJ160196 | 1GKKRTKD6GJ147528 | 1GKKRTKD6GJ101052; 1GKKRTKD6GJ162854 | 1GKKRTKD6GJ197605; 1GKKRTKD6GJ169108 | 1GKKRTKD6GJ190783; 1GKKRTKD6GJ106347 | 1GKKRTKD6GJ129109 | 1GKKRTKD6GJ190167 | 1GKKRTKD6GJ108101; 1GKKRTKD6GJ128641 | 1GKKRTKD6GJ155628; 1GKKRTKD6GJ180870 | 1GKKRTKD6GJ169335; 1GKKRTKD6GJ119177 | 1GKKRTKD6GJ109846 | 1GKKRTKD6GJ144791; 1GKKRTKD6GJ176821; 1GKKRTKD6GJ184627; 1GKKRTKD6GJ154933 | 1GKKRTKD6GJ131314 | 1GKKRTKD6GJ104257; 1GKKRTKD6GJ155144 | 1GKKRTKD6GJ171179 | 1GKKRTKD6GJ172834 | 1GKKRTKD6GJ153412 | 1GKKRTKD6GJ147643 | 1GKKRTKD6GJ130826; 1GKKRTKD6GJ191464 | 1GKKRTKD6GJ138814; 1GKKRTKD6GJ104095 | 1GKKRTKD6GJ101844 | 1GKKRTKD6GJ169349 | 1GKKRTKD6GJ129868 | 1GKKRTKD6GJ165608 | 1GKKRTKD6GJ100371; 1GKKRTKD6GJ181050 | 1GKKRTKD6GJ111080 | 1GKKRTKD6GJ170663

1GKKRTKD6GJ168220; 1GKKRTKD6GJ172641

1GKKRTKD6GJ139588 | 1GKKRTKD6GJ174888 | 1GKKRTKD6GJ105635; 1GKKRTKD6GJ151188; 1GKKRTKD6GJ131507 | 1GKKRTKD6GJ164555 | 1GKKRTKD6GJ143592 | 1GKKRTKD6GJ108888 | 1GKKRTKD6GJ113105 | 1GKKRTKD6GJ114450 | 1GKKRTKD6GJ151594 | 1GKKRTKD6GJ122399 | 1GKKRTKD6GJ106249 | 1GKKRTKD6GJ160294; 1GKKRTKD6GJ122547 | 1GKKRTKD6GJ148632 | 1GKKRTKD6GJ148775 | 1GKKRTKD6GJ180562; 1GKKRTKD6GJ199886; 1GKKRTKD6GJ171604 | 1GKKRTKD6GJ146377; 1GKKRTKD6GJ120488 | 1GKKRTKD6GJ140854 | 1GKKRTKD6GJ144919; 1GKKRTKD6GJ176527 | 1GKKRTKD6GJ107529

1GKKRTKD6GJ123133; 1GKKRTKD6GJ118109; 1GKKRTKD6GJ138084 | 1GKKRTKD6GJ155855; 1GKKRTKD6GJ197491; 1GKKRTKD6GJ163258 | 1GKKRTKD6GJ139879; 1GKKRTKD6GJ163521; 1GKKRTKD6GJ127666; 1GKKRTKD6GJ183073; 1GKKRTKD6GJ175166 | 1GKKRTKD6GJ109457 | 1GKKRTKD6GJ128851; 1GKKRTKD6GJ182392 | 1GKKRTKD6GJ103514 | 1GKKRTKD6GJ138442 | 1GKKRTKD6GJ109796 | 1GKKRTKD6GJ168041 | 1GKKRTKD6GJ130650 | 1GKKRTKD6GJ171828 | 1GKKRTKD6GJ166631; 1GKKRTKD6GJ183185; 1GKKRTKD6GJ108342 | 1GKKRTKD6GJ157394 | 1GKKRTKD6GJ114481 | 1GKKRTKD6GJ179296; 1GKKRTKD6GJ136982 | 1GKKRTKD6GJ101469; 1GKKRTKD6GJ162062 | 1GKKRTKD6GJ130566 | 1GKKRTKD6GJ190055; 1GKKRTKD6GJ143897 | 1GKKRTKD6GJ111046 | 1GKKRTKD6GJ128199; 1GKKRTKD6GJ179458 | 1GKKRTKD6GJ174518; 1GKKRTKD6GJ149652

1GKKRTKD6GJ178231; 1GKKRTKD6GJ117896 | 1GKKRTKD6GJ134973 | 1GKKRTKD6GJ192484 | 1GKKRTKD6GJ138456; 1GKKRTKD6GJ157587; 1GKKRTKD6GJ185955; 1GKKRTKD6GJ145195; 1GKKRTKD6GJ136657; 1GKKRTKD6GJ126162 | 1GKKRTKD6GJ117221; 1GKKRTKD6GJ135492; 1GKKRTKD6GJ168461 | 1GKKRTKD6GJ134939 | 1GKKRTKD6GJ151806; 1GKKRTKD6GJ186491 | 1GKKRTKD6GJ123021 | 1GKKRTKD6GJ125612

1GKKRTKD6GJ166192 | 1GKKRTKD6GJ104663 | 1GKKRTKD6GJ131829 | 1GKKRTKD6GJ155256 | 1GKKRTKD6GJ144483 | 1GKKRTKD6GJ198205 | 1GKKRTKD6GJ108311 | 1GKKRTKD6GJ166869 | 1GKKRTKD6GJ151742 | 1GKKRTKD6GJ184112 | 1GKKRTKD6GJ150378 | 1GKKRTKD6GJ194395 | 1GKKRTKD6GJ101956 | 1GKKRTKD6GJ188659 | 1GKKRTKD6GJ180576 | 1GKKRTKD6GJ105666 | 1GKKRTKD6GJ139865; 1GKKRTKD6GJ155712; 1GKKRTKD6GJ153832

1GKKRTKD6GJ129577; 1GKKRTKD6GJ103898

1GKKRTKD6GJ127750 | 1GKKRTKD6GJ117171 | 1GKKRTKD6GJ176382 | 1GKKRTKD6GJ137579 | 1GKKRTKD6GJ161123; 1GKKRTKD6GJ181100; 1GKKRTKD6GJ125724; 1GKKRTKD6GJ164393; 1GKKRTKD6GJ111662; 1GKKRTKD6GJ158285; 1GKKRTKD6GJ144273 | 1GKKRTKD6GJ119373 | 1GKKRTKD6GJ171635; 1GKKRTKD6GJ126310; 1GKKRTKD6GJ180206 | 1GKKRTKD6GJ172770 | 1GKKRTKD6GJ103061 | 1GKKRTKD6GJ154611 | 1GKKRTKD6GJ164443 | 1GKKRTKD6GJ130597 | 1GKKRTKD6GJ170680

1GKKRTKD6GJ188029; 1GKKRTKD6GJ138764 | 1GKKRTKD6GJ172039

1GKKRTKD6GJ148906 | 1GKKRTKD6GJ187205 | 1GKKRTKD6GJ154592; 1GKKRTKD6GJ147710 | 1GKKRTKD6GJ166547; 1GKKRTKD6GJ134598 | 1GKKRTKD6GJ186068 | 1GKKRTKD6GJ167326 | 1GKKRTKD6GJ157458 | 1GKKRTKD6GJ173515 | 1GKKRTKD6GJ189343 | 1GKKRTKD6GJ111547 | 1GKKRTKD6GJ187074 | 1GKKRTKD6GJ160733; 1GKKRTKD6GJ143219 | 1GKKRTKD6GJ146217 | 1GKKRTKD6GJ103691 | 1GKKRTKD6GJ152552 | 1GKKRTKD6GJ133869 | 1GKKRTKD6GJ131376 | 1GKKRTKD6GJ197586 | 1GKKRTKD6GJ193540; 1GKKRTKD6GJ163454; 1GKKRTKD6GJ189455 | 1GKKRTKD6GJ194879 | 1GKKRTKD6GJ135508 | 1GKKRTKD6GJ127540 | 1GKKRTKD6GJ124377 | 1GKKRTKD6GJ168654; 1GKKRTKD6GJ111032; 1GKKRTKD6GJ138330 | 1GKKRTKD6GJ149800 | 1GKKRTKD6GJ161963 | 1GKKRTKD6GJ144399 | 1GKKRTKD6GJ116831 | 1GKKRTKD6GJ178066 | 1GKKRTKD6GJ129482 | 1GKKRTKD6GJ170940; 1GKKRTKD6GJ136268; 1GKKRTKD6GJ187611 | 1GKKRTKD6GJ145262 | 1GKKRTKD6GJ177306 | 1GKKRTKD6GJ181579 | 1GKKRTKD6GJ173742; 1GKKRTKD6GJ180609; 1GKKRTKD6GJ182456 | 1GKKRTKD6GJ187883 | 1GKKRTKD6GJ137209 | 1GKKRTKD6GJ173319

1GKKRTKD6GJ122922; 1GKKRTKD6GJ174213; 1GKKRTKD6GJ141034

1GKKRTKD6GJ178391; 1GKKRTKD6GJ193778; 1GKKRTKD6GJ105747; 1GKKRTKD6GJ155323; 1GKKRTKD6GJ122614 | 1GKKRTKD6GJ186524; 1GKKRTKD6GJ111578; 1GKKRTKD6GJ107014 | 1GKKRTKD6GJ176866 | 1GKKRTKD6GJ166824

1GKKRTKD6GJ132785 | 1GKKRTKD6GJ136335 | 1GKKRTKD6GJ189469; 1GKKRTKD6GJ189004 | 1GKKRTKD6GJ197393 | 1GKKRTKD6GJ181727; 1GKKRTKD6GJ165298 | 1GKKRTKD6GJ172929 | 1GKKRTKD6GJ144306 | 1GKKRTKD6GJ159596 | 1GKKRTKD6GJ141275; 1GKKRTKD6GJ151563 | 1GKKRTKD6GJ163597 | 1GKKRTKD6GJ120751; 1GKKRTKD6GJ168850 | 1GKKRTKD6GJ110902 | 1GKKRTKD6GJ162479 | 1GKKRTKD6GJ127327 | 1GKKRTKD6GJ180531 | 1GKKRTKD6GJ114027 | 1GKKRTKD6GJ136514; 1GKKRTKD6GJ156861

1GKKRTKD6GJ134858; 1GKKRTKD6GJ138554 | 1GKKRTKD6GJ100161; 1GKKRTKD6GJ177015 | 1GKKRTKD6GJ167150 | 1GKKRTKD6GJ144323; 1GKKRTKD6GJ162952; 1GKKRTKD6GJ114500 | 1GKKRTKD6GJ139039

1GKKRTKD6GJ141891 | 1GKKRTKD6GJ177287 | 1GKKRTKD6GJ105098 | 1GKKRTKD6GJ199709; 1GKKRTKD6GJ120491 | 1GKKRTKD6GJ190122 | 1GKKRTKD6GJ173420 | 1GKKRTKD6GJ187835 | 1GKKRTKD6GJ154463; 1GKKRTKD6GJ179394 | 1GKKRTKD6GJ105800 | 1GKKRTKD6GJ144497 | 1GKKRTKD6GJ149750 | 1GKKRTKD6GJ110334; 1GKKRTKD6GJ116991 | 1GKKRTKD6GJ102931 | 1GKKRTKD6GJ136691; 1GKKRTKD6GJ114271 | 1GKKRTKD6GJ101245 | 1GKKRTKD6GJ104548 | 1GKKRTKD6GJ198009

1GKKRTKD6GJ132091; 1GKKRTKD6GJ175667; 1GKKRTKD6GJ127988 | 1GKKRTKD6GJ123584

1GKKRTKD6GJ189908; 1GKKRTKD6GJ155547; 1GKKRTKD6GJ126016; 1GKKRTKD6GJ177709; 1GKKRTKD6GJ161560 | 1GKKRTKD6GJ128767 | 1GKKRTKD6GJ181890

1GKKRTKD6GJ138568; 1GKKRTKD6GJ120748; 1GKKRTKD6GJ154415 | 1GKKRTKD6GJ110625; 1GKKRTKD6GJ152048 | 1GKKRTKD6GJ161395 | 1GKKRTKD6GJ150977 | 1GKKRTKD6GJ104873

1GKKRTKD6GJ105831 | 1GKKRTKD6GJ157945 | 1GKKRTKD6GJ154477 | 1GKKRTKD6GJ168024; 1GKKRTKD6GJ111502 | 1GKKRTKD6GJ123312 | 1GKKRTKD6GJ102475 | 1GKKRTKD6GJ117588 | 1GKKRTKD6GJ153989 | 1GKKRTKD6GJ157248 | 1GKKRTKD6GJ174065

1GKKRTKD6GJ104338 | 1GKKRTKD6GJ142541 | 1GKKRTKD6GJ167553 | 1GKKRTKD6GJ180898 | 1GKKRTKD6GJ131619; 1GKKRTKD6GJ192176; 1GKKRTKD6GJ120796 | 1GKKRTKD6GJ145746; 1GKKRTKD6GJ139641; 1GKKRTKD6GJ193473; 1GKKRTKD6GJ178892 | 1GKKRTKD6GJ185759 | 1GKKRTKD6GJ170386 | 1GKKRTKD6GJ191061 | 1GKKRTKD6GJ189651; 1GKKRTKD6GJ140787 | 1GKKRTKD6GJ155466 | 1GKKRTKD6GJ169786 | 1GKKRTKD6GJ107644

1GKKRTKD6GJ138795 | 1GKKRTKD6GJ161915 | 1GKKRTKD6GJ186197

1GKKRTKD6GJ168671 | 1GKKRTKD6GJ153751 | 1GKKRTKD6GJ183347 | 1GKKRTKD6GJ124332; 1GKKRTKD6GJ189505 | 1GKKRTKD6GJ167892 | 1GKKRTKD6GJ105909 | 1GKKRTKD6GJ114139; 1GKKRTKD6GJ137551 | 1GKKRTKD6GJ162191 | 1GKKRTKD6GJ165270 | 1GKKRTKD6GJ123178; 1GKKRTKD6GJ186944; 1GKKRTKD6GJ113380; 1GKKRTKD6GJ184336 | 1GKKRTKD6GJ159064

1GKKRTKD6GJ136612 | 1GKKRTKD6GJ125447; 1GKKRTKD6GJ118949; 1GKKRTKD6GJ128705 | 1GKKRTKD6GJ111712 | 1GKKRTKD6GJ184319 | 1GKKRTKD6GJ105568 | 1GKKRTKD6GJ144046

1GKKRTKD6GJ123259

1GKKRTKD6GJ113749 | 1GKKRTKD6GJ161459; 1GKKRTKD6GJ132916

1GKKRTKD6GJ188306 | 1GKKRTKD6GJ150249 | 1GKKRTKD6GJ198057; 1GKKRTKD6GJ154110 | 1GKKRTKD6GJ194008; 1GKKRTKD6GJ180254 | 1GKKRTKD6GJ148369 | 1GKKRTKD6GJ170422

1GKKRTKD6GJ180495; 1GKKRTKD6GJ137940; 1GKKRTKD6GJ193215; 1GKKRTKD6GJ125271 | 1GKKRTKD6GJ147562; 1GKKRTKD6GJ129336; 1GKKRTKD6GJ144581 | 1GKKRTKD6GJ133662; 1GKKRTKD6GJ101195; 1GKKRTKD6GJ125206 | 1GKKRTKD6GJ139977 | 1GKKRTKD6GJ181419 | 1GKKRTKD6GJ124007 | 1GKKRTKD6GJ195417 | 1GKKRTKD6GJ199113 | 1GKKRTKD6GJ148517 | 1GKKRTKD6GJ143852 | 1GKKRTKD6GJ106753; 1GKKRTKD6GJ155211; 1GKKRTKD6GJ181372 | 1GKKRTKD6GJ126792; 1GKKRTKD6GJ141700; 1GKKRTKD6GJ158786 | 1GKKRTKD6GJ100614; 1GKKRTKD6GJ176950; 1GKKRTKD6GJ136481 | 1GKKRTKD6GJ165219

1GKKRTKD6GJ168475 | 1GKKRTKD6GJ100662; 1GKKRTKD6GJ158464 | 1GKKRTKD6GJ180447 | 1GKKRTKD6GJ114934 | 1GKKRTKD6GJ167200 | 1GKKRTKD6GJ120328 | 1GKKRTKD6GJ161140 | 1GKKRTKD6GJ147111 | 1GKKRTKD6GJ149313; 1GKKRTKD6GJ189049 | 1GKKRTKD6GJ142605 | 1GKKRTKD6GJ102055 | 1GKKRTKD6GJ183994; 1GKKRTKD6GJ159565 | 1GKKRTKD6GJ160568; 1GKKRTKD6GJ136884 | 1GKKRTKD6GJ170193 | 1GKKRTKD6GJ158724 | 1GKKRTKD6GJ133399 | 1GKKRTKD6GJ193019 | 1GKKRTKD6GJ147366 | 1GKKRTKD6GJ180903; 1GKKRTKD6GJ101617

1GKKRTKD6GJ171330 | 1GKKRTKD6GJ151529 | 1GKKRTKD6GJ180559 | 1GKKRTKD6GJ111239 | 1GKKRTKD6GJ171151 | 1GKKRTKD6GJ118627; 1GKKRTKD6GJ137114; 1GKKRTKD6GJ181095 | 1GKKRTKD6GJ155791 | 1GKKRTKD6GJ133905 | 1GKKRTKD6GJ113833 | 1GKKRTKD6GJ116764; 1GKKRTKD6GJ168296

1GKKRTKD6GJ192078 | 1GKKRTKD6GJ155631 | 1GKKRTKD6GJ138408; 1GKKRTKD6GJ187768 | 1GKKRTKD6GJ175197 | 1GKKRTKD6GJ194588; 1GKKRTKD6GJ172350

1GKKRTKD6GJ191674 | 1GKKRTKD6GJ107983 | 1GKKRTKD6GJ142460; 1GKKRTKD6GJ154270 | 1GKKRTKD6GJ151577 | 1GKKRTKD6GJ194106; 1GKKRTKD6GJ156732 | 1GKKRTKD6GJ109152 | 1GKKRTKD6GJ171747

1GKKRTKD6GJ161896 | 1GKKRTKD6GJ131491; 1GKKRTKD6GJ154690; 1GKKRTKD6GJ106087 | 1GKKRTKD6GJ132365 | 1GKKRTKD6GJ142894; 1GKKRTKD6GJ141681; 1GKKRTKD6GJ136660 | 1GKKRTKD6GJ148596; 1GKKRTKD6GJ175216 | 1GKKRTKD6GJ127036 | 1GKKRTKD6GJ198432 | 1GKKRTKD6GJ194767 | 1GKKRTKD6GJ135833 | 1GKKRTKD6GJ188340 | 1GKKRTKD6GJ168329 | 1GKKRTKD6GJ112231; 1GKKRTKD6GJ197569 | 1GKKRTKD6GJ141356; 1GKKRTKD6GJ113752 | 1GKKRTKD6GJ180951 | 1GKKRTKD6GJ106896 | 1GKKRTKD6GJ180660 | 1GKKRTKD6GJ199337 | 1GKKRTKD6GJ172672; 1GKKRTKD6GJ142653; 1GKKRTKD6GJ107658

1GKKRTKD6GJ197832

1GKKRTKD6GJ186636

1GKKRTKD6GJ148811

1GKKRTKD6GJ100015 | 1GKKRTKD6GJ124637 | 1GKKRTKD6GJ134844; 1GKKRTKD6GJ190461 | 1GKKRTKD6GJ137520 | 1GKKRTKD6GJ181467 | 1GKKRTKD6GJ132222; 1GKKRTKD6GJ167973 | 1GKKRTKD6GJ183378 | 1GKKRTKD6GJ147691 | 1GKKRTKD6GJ145312; 1GKKRTKD6GJ191223 | 1GKKRTKD6GJ111161 | 1GKKRTKD6GJ172817 | 1GKKRTKD6GJ182716 | 1GKKRTKD6GJ184823 | 1GKKRTKD6GJ199581 | 1GKKRTKD6GJ198947 | 1GKKRTKD6GJ134309 | 1GKKRTKD6GJ169724; 1GKKRTKD6GJ158612; 1GKKRTKD6GJ192257 | 1GKKRTKD6GJ173286 | 1GKKRTKD6GJ155287; 1GKKRTKD6GJ158643 | 1GKKRTKD6GJ197636 | 1GKKRTKD6GJ166449 | 1GKKRTKD6GJ143673; 1GKKRTKD6GJ122645 | 1GKKRTKD6GJ114111 | 1GKKRTKD6GJ113332 | 1GKKRTKD6GJ186278 | 1GKKRTKD6GJ181291 | 1GKKRTKD6GJ174499; 1GKKRTKD6GJ156620 | 1GKKRTKD6GJ179699

1GKKRTKD6GJ129126 | 1GKKRTKD6GJ197975 | 1GKKRTKD6GJ114741; 1GKKRTKD6GJ120846 | 1GKKRTKD6GJ182800; 1GKKRTKD6GJ119714 | 1GKKRTKD6GJ107711 | 1GKKRTKD6GJ199404

1GKKRTKD6GJ135914 | 1GKKRTKD6GJ183140 | 1GKKRTKD6GJ159341 | 1GKKRTKD6GJ138781 | 1GKKRTKD6GJ123908; 1GKKRTKD6GJ118143 | 1GKKRTKD6GJ101729 | 1GKKRTKD6GJ137260 | 1GKKRTKD6GJ112620 | 1GKKRTKD6GJ110768 | 1GKKRTKD6GJ198463 | 1GKKRTKD6GJ189746; 1GKKRTKD6GJ185762 | 1GKKRTKD6GJ125335 | 1GKKRTKD6GJ192789 | 1GKKRTKD6GJ186135

1GKKRTKD6GJ146993 | 1GKKRTKD6GJ130048 | 1GKKRTKD6GJ134195 | 1GKKRTKD6GJ183476

1GKKRTKD6GJ140143

1GKKRTKD6GJ177371 | 1GKKRTKD6GJ120295 | 1GKKRTKD6GJ167276; 1GKKRTKD6GJ127859; 1GKKRTKD6GJ163101 | 1GKKRTKD6GJ177175 | 1GKKRTKD6GJ129658 | 1GKKRTKD6GJ130714; 1GKKRTKD6GJ145097; 1GKKRTKD6GJ102783; 1GKKRTKD6GJ113282 | 1GKKRTKD6GJ188550; 1GKKRTKD6GJ139445; 1GKKRTKD6GJ128638 | 1GKKRTKD6GJ125528 | 1GKKRTKD6GJ115484 | 1GKKRTKD6GJ132835; 1GKKRTKD6GJ126825; 1GKKRTKD6GJ114609; 1GKKRTKD6GJ150557 | 1GKKRTKD6GJ148131 | 1GKKRTKD6GJ183641; 1GKKRTKD6GJ192453

1GKKRTKD6GJ152339 | 1GKKRTKD6GJ158352

1GKKRTKD6GJ193103 | 1GKKRTKD6GJ128204

1GKKRTKD6GJ113301 | 1GKKRTKD6GJ138019 | 1GKKRTKD6GJ193649 | 1GKKRTKD6GJ105229 | 1GKKRTKD6GJ102878 | 1GKKRTKD6GJ198611 | 1GKKRTKD6GJ140062 | 1GKKRTKD6GJ186099; 1GKKRTKD6GJ178889; 1GKKRTKD6GJ156066 | 1GKKRTKD6GJ168282

1GKKRTKD6GJ193635; 1GKKRTKD6GJ144192 | 1GKKRTKD6GJ191657; 1GKKRTKD6GJ147819 | 1GKKRTKD6GJ185664 | 1GKKRTKD6GJ143088 | 1GKKRTKD6GJ177824 | 1GKKRTKD6GJ132432 | 1GKKRTKD6GJ192372

1GKKRTKD6GJ108549 | 1GKKRTKD6GJ149621; 1GKKRTKD6GJ118062 | 1GKKRTKD6GJ152650; 1GKKRTKD6GJ108700 | 1GKKRTKD6GJ183896 | 1GKKRTKD6GJ198415; 1GKKRTKD6GJ190394; 1GKKRTKD6GJ185969 | 1GKKRTKD6GJ110415 | 1GKKRTKD6GJ181307 | 1GKKRTKD6GJ123049 | 1GKKRTKD6GJ178472; 1GKKRTKD6GJ145908 | 1GKKRTKD6GJ102301 | 1GKKRTKD6GJ113766; 1GKKRTKD6GJ179993; 1GKKRTKD6GJ156441 | 1GKKRTKD6GJ145052; 1GKKRTKD6GJ146914 | 1GKKRTKD6GJ134407 | 1GKKRTKD6GJ117557

1GKKRTKD6GJ104453 | 1GKKRTKD6GJ147707 | 1GKKRTKD6GJ117994 | 1GKKRTKD6GJ164510

1GKKRTKD6GJ130339

1GKKRTKD6GJ182828 | 1GKKRTKD6GJ107319 | 1GKKRTKD6GJ182912; 1GKKRTKD6GJ102508 | 1GKKRTKD6GJ137615 | 1GKKRTKD6GJ125772 | 1GKKRTKD6GJ104260 | 1GKKRTKD6GJ134441 | 1GKKRTKD6GJ182764

1GKKRTKD6GJ144452 | 1GKKRTKD6GJ140692; 1GKKRTKD6GJ165432 | 1GKKRTKD6GJ144435; 1GKKRTKD6GJ131944; 1GKKRTKD6GJ123116 | 1GKKRTKD6GJ167844; 1GKKRTKD6GJ163664 | 1GKKRTKD6GJ178486; 1GKKRTKD6GJ131524; 1GKKRTKD6GJ103965 | 1GKKRTKD6GJ145763; 1GKKRTKD6GJ137999 | 1GKKRTKD6GJ114870 | 1GKKRTKD6GJ199323; 1GKKRTKD6GJ116943; 1GKKRTKD6GJ181386; 1GKKRTKD6GJ199807

1GKKRTKD6GJ112648 | 1GKKRTKD6GJ167309 | 1GKKRTKD6GJ111399 | 1GKKRTKD6GJ171490; 1GKKRTKD6GJ131958 | 1GKKRTKD6GJ127604; 1GKKRTKD6GJ137677; 1GKKRTKD6GJ147254 | 1GKKRTKD6GJ121687 | 1GKKRTKD6GJ185311 | 1GKKRTKD6GJ144774 | 1GKKRTKD6GJ159632

1GKKRTKD6GJ165401 | 1GKKRTKD6GJ137906; 1GKKRTKD6GJ144354; 1GKKRTKD6GJ159890; 1GKKRTKD6GJ101357 | 1GKKRTKD6GJ107451 | 1GKKRTKD6GJ154642 | 1GKKRTKD6GJ102640; 1GKKRTKD6GJ146864; 1GKKRTKD6GJ121284; 1GKKRTKD6GJ196535 | 1GKKRTKD6GJ122693; 1GKKRTKD6GJ128722 | 1GKKRTKD6GJ183798 | 1GKKRTKD6GJ167701 | 1GKKRTKD6GJ194316 | 1GKKRTKD6GJ115940 | 1GKKRTKD6GJ137159; 1GKKRTKD6GJ124797; 1GKKRTKD6GJ142040 | 1GKKRTKD6GJ134679 | 1GKKRTKD6GJ172302 | 1GKKRTKD6GJ125741 | 1GKKRTKD6GJ192971 | 1GKKRTKD6GJ173336 | 1GKKRTKD6GJ121494

1GKKRTKD6GJ108809 | 1GKKRTKD6GJ175605 | 1GKKRTKD6GJ157024 | 1GKKRTKD6GJ125285 | 1GKKRTKD6GJ150090 | 1GKKRTKD6GJ175135 | 1GKKRTKD6GJ161803 | 1GKKRTKD6GJ114982 | 1GKKRTKD6GJ109913; 1GKKRTKD6GJ160330 | 1GKKRTKD6GJ140840 | 1GKKRTKD6GJ159954; 1GKKRTKD6GJ133161 | 1GKKRTKD6GJ132964 | 1GKKRTKD6GJ196177; 1GKKRTKD6GJ198902; 1GKKRTKD6GJ192713

1GKKRTKD6GJ108647 | 1GKKRTKD6GJ122807 | 1GKKRTKD6GJ162076; 1GKKRTKD6GJ109586 | 1GKKRTKD6GJ197684 | 1GKKRTKD6GJ141972 | 1GKKRTKD6GJ103996 | 1GKKRTKD6GJ132737 | 1GKKRTKD6GJ131779 | 1GKKRTKD6GJ165138 | 1GKKRTKD6GJ197927 | 1GKKRTKD6GJ109538 | 1GKKRTKD6GJ191500 | 1GKKRTKD6GJ131992; 1GKKRTKD6GJ119227 | 1GKKRTKD6GJ122581 | 1GKKRTKD6GJ137632 | 1GKKRTKD6GJ163616; 1GKKRTKD6GJ112472 | 1GKKRTKD6GJ151739 | 1GKKRTKD6GJ149294 | 1GKKRTKD6GJ183669 | 1GKKRTKD6GJ122788; 1GKKRTKD6GJ173353 | 1GKKRTKD6GJ128302 | 1GKKRTKD6GJ166354 | 1GKKRTKD6GJ163910

1GKKRTKD6GJ160165; 1GKKRTKD6GJ168797 | 1GKKRTKD6GJ151515; 1GKKRTKD6GJ136626

1GKKRTKD6GJ139266; 1GKKRTKD6GJ126243 | 1GKKRTKD6GJ179203; 1GKKRTKD6GJ110947 | 1GKKRTKD6GJ160926 | 1GKKRTKD6GJ161137 | 1GKKRTKD6GJ131149; 1GKKRTKD6GJ184370; 1GKKRTKD6GJ189990 | 1GKKRTKD6GJ113041; 1GKKRTKD6GJ175670 | 1GKKRTKD6GJ137663 | 1GKKRTKD6GJ127151; 1GKKRTKD6GJ179895 | 1GKKRTKD6GJ128686; 1GKKRTKD6GJ157542 | 1GKKRTKD6GJ132883 | 1GKKRTKD6GJ167410; 1GKKRTKD6GJ136545; 1GKKRTKD6GJ110883 | 1GKKRTKD6GJ125920 | 1GKKRTKD6GJ149795 | 1GKKRTKD6GJ155497; 1GKKRTKD6GJ116635 | 1GKKRTKD6GJ121446; 1GKKRTKD6GJ137100 | 1GKKRTKD6GJ133922 | 1GKKRTKD6GJ189262 | 1GKKRTKD6GJ145181; 1GKKRTKD6GJ115596 | 1GKKRTKD6GJ153135; 1GKKRTKD6GJ104078 | 1GKKRTKD6GJ182277 | 1GKKRTKD6GJ153992 | 1GKKRTKD6GJ106834 | 1GKKRTKD6GJ126940; 1GKKRTKD6GJ193487; 1GKKRTKD6GJ183221 | 1GKKRTKD6GJ185633

1GKKRTKD6GJ130261; 1GKKRTKD6GJ108471; 1GKKRTKD6GJ146668; 1GKKRTKD6GJ121575 | 1GKKRTKD6GJ155113 | 1GKKRTKD6GJ194011

1GKKRTKD6GJ142409; 1GKKRTKD6GJ128123

1GKKRTKD6GJ148954; 1GKKRTKD6GJ141714 | 1GKKRTKD6GJ193859; 1GKKRTKD6GJ138327 | 1GKKRTKD6GJ135234; 1GKKRTKD6GJ179315; 1GKKRTKD6GJ112388 | 1GKKRTKD6GJ164846

1GKKRTKD6GJ118191; 1GKKRTKD6GJ193408 | 1GKKRTKD6GJ169626; 1GKKRTKD6GJ112049; 1GKKRTKD6GJ139798 | 1GKKRTKD6GJ170906; 1GKKRTKD6GJ118837 | 1GKKRTKD6GJ176690 | 1GKKRTKD6GJ159419 | 1GKKRTKD6GJ175426; 1GKKRTKD6GJ110298 | 1GKKRTKD6GJ171439 | 1GKKRTKD6GJ175913 | 1GKKRTKD6GJ123102 | 1GKKRTKD6GJ158982 | 1GKKRTKD6GJ100810; 1GKKRTKD6GJ185700 | 1GKKRTKD6GJ130471 | 1GKKRTKD6GJ129921

1GKKRTKD6GJ137761 | 1GKKRTKD6GJ182991 | 1GKKRTKD6GJ158397 | 1GKKRTKD6GJ196387 | 1GKKRTKD6GJ155077 | 1GKKRTKD6GJ155984 | 1GKKRTKD6GJ158349; 1GKKRTKD6GJ100905; 1GKKRTKD6GJ135024; 1GKKRTKD6GJ136061 | 1GKKRTKD6GJ179461 | 1GKKRTKD6GJ183056 | 1GKKRTKD6GJ151000 | 1GKKRTKD6GJ187267 | 1GKKRTKD6GJ124945; 1GKKRTKD6GJ150915; 1GKKRTKD6GJ122452 | 1GKKRTKD6GJ108499 | 1GKKRTKD6GJ173384; 1GKKRTKD6GJ196633; 1GKKRTKD6GJ103707 | 1GKKRTKD6GJ186555 | 1GKKRTKD6GJ182599; 1GKKRTKD6GJ195949

1GKKRTKD6GJ100094; 1GKKRTKD6GJ170338 | 1GKKRTKD6GJ115498

1GKKRTKD6GJ171506 | 1GKKRTKD6GJ187219 | 1GKKRTKD6GJ184224 | 1GKKRTKD6GJ134083 | 1GKKRTKD6GJ106929 | 1GKKRTKD6GJ166600; 1GKKRTKD6GJ132043; 1GKKRTKD6GJ105554 | 1GKKRTKD6GJ155368 | 1GKKRTKD6GJ117610; 1GKKRTKD6GJ109183 | 1GKKRTKD6GJ195739 | 1GKKRTKD6GJ161347 | 1GKKRTKD6GJ151787; 1GKKRTKD6GJ185289 | 1GKKRTKD6GJ114755 | 1GKKRTKD6GJ176334 | 1GKKRTKD6GJ192629 | 1GKKRTKD6GJ127702 | 1GKKRTKD6GJ154625 | 1GKKRTKD6GJ185292 | 1GKKRTKD6GJ105411 | 1GKKRTKD6GJ114853; 1GKKRTKD6GJ158948 | 1GKKRTKD6GJ143902 | 1GKKRTKD6GJ199029 | 1GKKRTKD6GJ137839 | 1GKKRTKD6GJ152616; 1GKKRTKD6GJ194557 | 1GKKRTKD6GJ111354 | 1GKKRTKD6GJ146265; 1GKKRTKD6GJ189293; 1GKKRTKD6GJ190301 | 1GKKRTKD6GJ109555 | 1GKKRTKD6GJ191786; 1GKKRTKD6GJ193506; 1GKKRTKD6GJ128719 | 1GKKRTKD6GJ169402 | 1GKKRTKD6GJ152230 | 1GKKRTKD6GJ162384

1GKKRTKD6GJ104985; 1GKKRTKD6GJ179802; 1GKKRTKD6GJ153099 | 1GKKRTKD6GJ125593 | 1GKKRTKD6GJ150221; 1GKKRTKD6GJ149862 | 1GKKRTKD6GJ117025 | 1GKKRTKD6GJ173045; 1GKKRTKD6GJ111743; 1GKKRTKD6GJ126601; 1GKKRTKD6GJ155225 | 1GKKRTKD6GJ117378; 1GKKRTKD6GJ137193 | 1GKKRTKD6GJ153927; 1GKKRTKD6GJ186734 | 1GKKRTKD6GJ161994

1GKKRTKD6GJ185924 | 1GKKRTKD6GJ129210 | 1GKKRTKD6GJ160893 | 1GKKRTKD6GJ121740; 1GKKRTKD6GJ149828 | 1GKKRTKD6GJ122127 | 1GKKRTKD6GJ145780 | 1GKKRTKD6GJ110897 | 1GKKRTKD6GJ181937; 1GKKRTKD6GJ196695; 1GKKRTKD6GJ108082 | 1GKKRTKD6GJ184014 | 1GKKRTKD6GJ160005 | 1GKKRTKD6GJ123181 | 1GKKRTKD6GJ132818; 1GKKRTKD6GJ133029; 1GKKRTKD6GJ185468 | 1GKKRTKD6GJ123844 | 1GKKRTKD6GJ182134 | 1GKKRTKD6GJ129143; 1GKKRTKD6GJ152342 | 1GKKRTKD6GJ198298 | 1GKKRTKD6GJ167956 | 1GKKRTKD6GJ169934 | 1GKKRTKD6GJ174969 | 1GKKRTKD6GJ109684; 1GKKRTKD6GJ165558 | 1GKKRTKD6GJ169951 | 1GKKRTKD6GJ166001; 1GKKRTKD6GJ120880 | 1GKKRTKD6GJ126906; 1GKKRTKD6GJ135850 | 1GKKRTKD6GJ134018 | 1GKKRTKD6GJ111127 | 1GKKRTKD6GJ149179 | 1GKKRTKD6GJ154883 | 1GKKRTKD6GJ180156 | 1GKKRTKD6GJ186040; 1GKKRTKD6GJ182070 | 1GKKRTKD6GJ179881; 1GKKRTKD6GJ140207 | 1GKKRTKD6GJ176432; 1GKKRTKD6GJ103870; 1GKKRTKD6GJ139459 | 1GKKRTKD6GJ123987; 1GKKRTKD6GJ190105 | 1GKKRTKD6GJ163907; 1GKKRTKD6GJ138439 | 1GKKRTKD6GJ148324 | 1GKKRTKD6GJ197913 | 1GKKRTKD6GJ159100 | 1GKKRTKD6GJ191108 | 1GKKRTKD6GJ139123 | 1GKKRTKD6GJ195806 | 1GKKRTKD6GJ198737 | 1GKKRTKD6GJ154849; 1GKKRTKD6GJ131233 | 1GKKRTKD6GJ199788 | 1GKKRTKD6GJ182747 | 1GKKRTKD6GJ195319; 1GKKRTKD6GJ195241

1GKKRTKD6GJ197264; 1GKKRTKD6GJ154060; 1GKKRTKD6GJ150932; 1GKKRTKD6GJ170761 | 1GKKRTKD6GJ109958 | 1GKKRTKD6GJ175815 | 1GKKRTKD6GJ112245 | 1GKKRTKD6GJ117798 | 1GKKRTKD6GJ147075; 1GKKRTKD6GJ182425 | 1GKKRTKD6GJ176463 | 1GKKRTKD6GJ116103; 1GKKRTKD6GJ113895 | 1GKKRTKD6GJ165592 | 1GKKRTKD6GJ124086 | 1GKKRTKD6GJ173952 | 1GKKRTKD6GJ115436 | 1GKKRTKD6GJ180240 | 1GKKRTKD6GJ150929; 1GKKRTKD6GJ187544 | 1GKKRTKD6GJ195188 | 1GKKRTKD6GJ157251 | 1GKKRTKD6GJ187995 | 1GKKRTKD6GJ122953; 1GKKRTKD6GJ143768; 1GKKRTKD6GJ110267 | 1GKKRTKD6GJ160750 | 1GKKRTKD6GJ195711 | 1GKKRTKD6GJ127473; 1GKKRTKD6GJ131622 | 1GKKRTKD6GJ131541 | 1GKKRTKD6GJ196888; 1GKKRTKD6GJ105473 | 1GKKRTKD6GJ135802; 1GKKRTKD6GJ168539 | 1GKKRTKD6GJ130342; 1GKKRTKD6GJ185518 | 1GKKRTKD6GJ177080; 1GKKRTKD6GJ146945 | 1GKKRTKD6GJ185888 | 1GKKRTKD6GJ151871; 1GKKRTKD6GJ166046 | 1GKKRTKD6GJ154527; 1GKKRTKD6GJ150011; 1GKKRTKD6GJ183042 | 1GKKRTKD6GJ172557 | 1GKKRTKD6GJ191013 | 1GKKRTKD6GJ165222 | 1GKKRTKD6GJ146962

1GKKRTKD6GJ168458; 1GKKRTKD6GJ100631 | 1GKKRTKD6GJ190623 | 1GKKRTKD6GJ155967 | 1GKKRTKD6GJ116179 | 1GKKRTKD6GJ126937 | 1GKKRTKD6GJ165754 | 1GKKRTKD6GJ137131 | 1GKKRTKD6GJ146072; 1GKKRTKD6GJ134147

1GKKRTKD6GJ136030 | 1GKKRTKD6GJ150865;
The car appears to be a Gmc.
The specific car is a Acadia according to our records.
Find details on VINs that start with 1GKKRTKD6GJ1.
1GKKRTKD6GJ133936 | 1GKKRTKD6GJ169237 | 1GKKRTKD6GJ129949 | 1GKKRTKD6GJ174146 | 1GKKRTKD6GJ110396 | 1GKKRTKD6GJ109281 | 1GKKRTKD6GJ181985 | 1GKKRTKD6GJ174325 | 1GKKRTKD6GJ169254 | 1GKKRTKD6GJ139073; 1GKKRTKD6GJ192856 | 1GKKRTKD6GJ187348 | 1GKKRTKD6GJ192369 | 1GKKRTKD6GJ146038 | 1GKKRTKD6GJ182019 | 1GKKRTKD6GJ195630; 1GKKRTKD6GJ182327; 1GKKRTKD6GJ126677

1GKKRTKD6GJ151207 | 1GKKRTKD6GJ165351 | 1GKKRTKD6GJ128249; 1GKKRTKD6GJ177564 | 1GKKRTKD6GJ198835; 1GKKRTKD6GJ125562 | 1GKKRTKD6GJ182604; 1GKKRTKD6GJ104274 | 1GKKRTKD6GJ122158 | 1GKKRTKD6GJ120250 | 1GKKRTKD6GJ121382; 1GKKRTKD6GJ195384; 1GKKRTKD6GJ175846 | 1GKKRTKD6GJ112701; 1GKKRTKD6GJ106851; 1GKKRTKD6GJ110186; 1GKKRTKD6GJ133757 | 1GKKRTKD6GJ123956 | 1GKKRTKD6GJ138215 | 1GKKRTKD6GJ119678 | 1GKKRTKD6GJ126100 | 1GKKRTKD6GJ175510; 1GKKRTKD6GJ136822 | 1GKKRTKD6GJ111015 | 1GKKRTKD6GJ127912; 1GKKRTKD6GJ157038 | 1GKKRTKD6GJ106915; 1GKKRTKD6GJ105926 | 1GKKRTKD6GJ172896 | 1GKKRTKD6GJ155600 | 1GKKRTKD6GJ198866; 1GKKRTKD6GJ108938 | 1GKKRTKD6GJ131393; 1GKKRTKD6GJ156794

1GKKRTKD6GJ172171 | 1GKKRTKD6GJ147271; 1GKKRTKD6GJ123827 | 1GKKRTKD6GJ168217 | 1GKKRTKD6GJ198429 | 1GKKRTKD6GJ109720 | 1GKKRTKD6GJ146623 | 1GKKRTKD6GJ148310; 1GKKRTKD6GJ152776 | 1GKKRTKD6GJ153278; 1GKKRTKD6GJ146041; 1GKKRTKD6GJ170873; 1GKKRTKD6GJ192470 | 1GKKRTKD6GJ105165; 1GKKRTKD6GJ111872 | 1GKKRTKD6GJ182506 | 1GKKRTKD6GJ177676; 1GKKRTKD6GJ123732; 1GKKRTKD6GJ159694 | 1GKKRTKD6GJ198110 | 1GKKRTKD6GJ161848; 1GKKRTKD6GJ116909 | 1GKKRTKD6GJ133242 | 1GKKRTKD6GJ173059; 1GKKRTKD6GJ150753; 1GKKRTKD6GJ171215 | 1GKKRTKD6GJ120037; 1GKKRTKD6GJ159792 | 1GKKRTKD6GJ158772 | 1GKKRTKD6GJ179167; 1GKKRTKD6GJ167052; 1GKKRTKD6GJ143253 | 1GKKRTKD6GJ160943; 1GKKRTKD6GJ176804 | 1GKKRTKD6GJ111905 | 1GKKRTKD6GJ156813 | 1GKKRTKD6GJ118479 | 1GKKRTKD6GJ131815 | 1GKKRTKD6GJ139560

1GKKRTKD6GJ177855; 1GKKRTKD6GJ149019 | 1GKKRTKD6GJ137324; 1GKKRTKD6GJ187950; 1GKKRTKD6GJ107904 | 1GKKRTKD6GJ137212 | 1GKKRTKD6GJ140191 | 1GKKRTKD6GJ178634

1GKKRTKD6GJ134696; 1GKKRTKD6GJ116621 | 1GKKRTKD6GJ113170; 1GKKRTKD6GJ185678; 1GKKRTKD6GJ142474 | 1GKKRTKD6GJ167696 | 1GKKRTKD6GJ164667 | 1GKKRTKD6GJ139106 | 1GKKRTKD6GJ164216 | 1GKKRTKD6GJ126470 | 1GKKRTKD6GJ131460 | 1GKKRTKD6GJ167858 | 1GKKRTKD6GJ103917; 1GKKRTKD6GJ150624; 1GKKRTKD6GJ125559; 1GKKRTKD6GJ113251 | 1GKKRTKD6GJ185048 | 1GKKRTKD6GJ182750 | 1GKKRTKD6GJ192761 | 1GKKRTKD6GJ186801 | 1GKKRTKD6GJ174261

1GKKRTKD6GJ158187; 1GKKRTKD6GJ102623; 1GKKRTKD6GJ172137 | 1GKKRTKD6GJ188743 | 1GKKRTKD6GJ108289 | 1GKKRTKD6GJ118420 | 1GKKRTKD6GJ120720 | 1GKKRTKD6GJ159985 | 1GKKRTKD6GJ139297 | 1GKKRTKD6GJ100483; 1GKKRTKD6GJ188208

1GKKRTKD6GJ120944 | 1GKKRTKD6GJ124329 | 1GKKRTKD6GJ107367 | 1GKKRTKD6GJ179153 | 1GKKRTKD6GJ155693 | 1GKKRTKD6GJ188144

1GKKRTKD6GJ184479; 1GKKRTKD6GJ140756; 1GKKRTKD6GJ124119 | 1GKKRTKD6GJ114321 | 1GKKRTKD6GJ171649; 1GKKRTKD6GJ180724 | 1GKKRTKD6GJ145584 | 1GKKRTKD6GJ186183 | 1GKKRTKD6GJ152809; 1GKKRTKD6GJ194509 | 1GKKRTKD6GJ159081 | 1GKKRTKD6GJ184997; 1GKKRTKD6GJ182781; 1GKKRTKD6GJ161297 | 1GKKRTKD6GJ110530 | 1GKKRTKD6GJ193134

1GKKRTKD6GJ178147 | 1GKKRTKD6GJ116294; 1GKKRTKD6GJ132608; 1GKKRTKD6GJ169304 | 1GKKRTKD6GJ115744 | 1GKKRTKD6GJ164457 | 1GKKRTKD6GJ196731

1GKKRTKD6GJ136531 | 1GKKRTKD6GJ134276 | 1GKKRTKD6GJ139851 | 1GKKRTKD6GJ147142 | 1GKKRTKD6GJ192033

1GKKRTKD6GJ172431; 1GKKRTKD6GJ144743

1GKKRTKD6GJ143446 | 1GKKRTKD6GJ164474; 1GKKRTKD6GJ100922; 1GKKRTKD6GJ126775; 1GKKRTKD6GJ169450; 1GKKRTKD6GJ173563 | 1GKKRTKD6GJ181940; 1GKKRTKD6GJ148839 | 1GKKRTKD6GJ189861; 1GKKRTKD6GJ104906 | 1GKKRTKD6GJ141101 | 1GKKRTKD6GJ132382 | 1GKKRTKD6GJ112925; 1GKKRTKD6GJ102587

1GKKRTKD6GJ179833

1GKKRTKD6GJ190489; 1GKKRTKD6GJ104954 | 1GKKRTKD6GJ179752 | 1GKKRTKD6GJ122872 | 1GKKRTKD6GJ192923 | 1GKKRTKD6GJ142202 | 1GKKRTKD6GJ139090 | 1GKKRTKD6GJ155239 | 1GKKRTKD6GJ175555 | 1GKKRTKD6GJ157959; 1GKKRTKD6GJ156214 | 1GKKRTKD6GJ164703

1GKKRTKD6GJ124444 | 1GKKRTKD6GJ162661 | 1GKKRTKD6GJ197040 | 1GKKRTKD6GJ125674 | 1GKKRTKD6GJ167469 | 1GKKRTKD6GJ193988 | 1GKKRTKD6GJ191710 | 1GKKRTKD6GJ183834 | 1GKKRTKD6GJ153605 | 1GKKRTKD6GJ120474 | 1GKKRTKD6GJ125934 | 1GKKRTKD6GJ120863 | 1GKKRTKD6GJ100175; 1GKKRTKD6GJ163423 | 1GKKRTKD6GJ162059 | 1GKKRTKD6GJ177323 | 1GKKRTKD6GJ100385; 1GKKRTKD6GJ117591 | 1GKKRTKD6GJ123424; 1GKKRTKD6GJ100967 | 1GKKRTKD6GJ146685 | 1GKKRTKD6GJ192825; 1GKKRTKD6GJ144287; 1GKKRTKD6GJ148694 | 1GKKRTKD6GJ188032 | 1GKKRTKD6GJ107689 | 1GKKRTKD6GJ168315 | 1GKKRTKD6GJ182375 | 1GKKRTKD6GJ173630 | 1GKKRTKD6GJ111340 | 1GKKRTKD6GJ121060 | 1GKKRTKD6GJ154432; 1GKKRTKD6GJ128509; 1GKKRTKD6GJ117333 | 1GKKRTKD6GJ155001; 1GKKRTKD6GJ181615 | 1GKKRTKD6GJ109071 | 1GKKRTKD6GJ112679; 1GKKRTKD6GJ165527; 1GKKRTKD6GJ186975; 1GKKRTKD6GJ152924; 1GKKRTKD6GJ123651; 1GKKRTKD6GJ107532 | 1GKKRTKD6GJ197247; 1GKKRTKD6GJ193036 | 1GKKRTKD6GJ106848; 1GKKRTKD6GJ187303; 1GKKRTKD6GJ103173 | 1GKKRTKD6GJ129045; 1GKKRTKD6GJ194963 | 1GKKRTKD6GJ115162

1GKKRTKD6GJ166418 | 1GKKRTKD6GJ164880 | 1GKKRTKD6GJ141759 | 1GKKRTKD6GJ110673; 1GKKRTKD6GJ132463 | 1GKKRTKD6GJ191478 | 1GKKRTKD6GJ103271; 1GKKRTKD6GJ103092 | 1GKKRTKD6GJ115193 | 1GKKRTKD6GJ106736 | 1GKKRTKD6GJ193764 | 1GKKRTKD6GJ102444 | 1GKKRTKD6GJ140921; 1GKKRTKD6GJ110849 | 1GKKRTKD6GJ154799 | 1GKKRTKD6GJ166757; 1GKKRTKD6GJ181209 | 1GKKRTKD6GJ140398; 1GKKRTKD6GJ156553

1GKKRTKD6GJ174728; 1GKKRTKD6GJ141793; 1GKKRTKD6GJ151644 | 1GKKRTKD6GJ107501 | 1GKKRTKD6GJ138845 | 1GKKRTKD6GJ166340; 1GKKRTKD6GJ182795; 1GKKRTKD6GJ109717 | 1GKKRTKD6GJ166211 | 1GKKRTKD6GJ146251 | 1GKKRTKD6GJ116781 | 1GKKRTKD6GJ160683 | 1GKKRTKD6GJ189987 | 1GKKRTKD6GJ166368 | 1GKKRTKD6GJ160988; 1GKKRTKD6GJ184109 | 1GKKRTKD6GJ172980; 1GKKRTKD6GJ165088 | 1GKKRTKD6GJ109989; 1GKKRTKD6GJ108695 | 1GKKRTKD6GJ135900 | 1GKKRTKD6GJ160408; 1GKKRTKD6GJ173269 | 1GKKRTKD6GJ172235; 1GKKRTKD6GJ190380 | 1GKKRTKD6GJ194378; 1GKKRTKD6GJ161056 | 1GKKRTKD6GJ173224

1GKKRTKD6GJ126632; 1GKKRTKD6GJ168122; 1GKKRTKD6GJ126548; 1GKKRTKD6GJ141888 | 1GKKRTKD6GJ177984; 1GKKRTKD6GJ133712 | 1GKKRTKD6GJ193361 | 1GKKRTKD6GJ152521; 1GKKRTKD6GJ193330 | 1GKKRTKD6GJ148288 | 1GKKRTKD6GJ109829; 1GKKRTKD6GJ174910; 1GKKRTKD6GJ168184 | 1GKKRTKD6GJ163342

1GKKRTKD6GJ184840 | 1GKKRTKD6GJ154785; 1GKKRTKD6GJ126226 | 1GKKRTKD6GJ132298 | 1GKKRTKD6GJ113346; 1GKKRTKD6GJ198673 | 1GKKRTKD6GJ108308 | 1GKKRTKD6GJ182537 | 1GKKRTKD6GJ199094 | 1GKKRTKD6GJ170842; 1GKKRTKD6GJ165334 | 1GKKRTKD6GJ122595 | 1GKKRTKD6GJ191495 | 1GKKRTKD6GJ187852 | 1GKKRTKD6GJ148145 | 1GKKRTKD6GJ135315 | 1GKKRTKD6GJ186992; 1GKKRTKD6GJ146489

1GKKRTKD6GJ176589; 1GKKRTKD6GJ177726 | 1GKKRTKD6GJ110169 | 1GKKRTKD6GJ170999 | 1GKKRTKD6GJ181906 | 1GKKRTKD6GJ109197; 1GKKRTKD6GJ108664 | 1GKKRTKD6GJ191156 | 1GKKRTKD6GJ179413 | 1GKKRTKD6GJ124458; 1GKKRTKD6GJ193411; 1GKKRTKD6GJ174941; 1GKKRTKD6GJ155578; 1GKKRTKD6GJ170355 | 1GKKRTKD6GJ131765; 1GKKRTKD6GJ184000; 1GKKRTKD6GJ148971 | 1GKKRTKD6GJ181694; 1GKKRTKD6GJ169352 | 1GKKRTKD6GJ118790; 1GKKRTKD6GJ104615; 1GKKRTKD6GJ117462; 1GKKRTKD6GJ184384; 1GKKRTKD6GJ154222; 1GKKRTKD6GJ182702 | 1GKKRTKD6GJ151059; 1GKKRTKD6GJ138487 | 1GKKRTKD6GJ129093 | 1GKKRTKD6GJ139736 | 1GKKRTKD6GJ113153; 1GKKRTKD6GJ187771 | 1GKKRTKD6GJ158383 | 1GKKRTKD6GJ183719; 1GKKRTKD6GJ154298; 1GKKRTKD6GJ146783 | 1GKKRTKD6GJ175233 | 1GKKRTKD6GJ163700 | 1GKKRTKD6GJ151157

1GKKRTKD6GJ172820 | 1GKKRTKD6GJ145925; 1GKKRTKD6GJ127683 | 1GKKRTKD6GJ130955

1GKKRTKD6GJ151210; 1GKKRTKD6GJ160232

1GKKRTKD6GJ131457 | 1GKKRTKD6GJ139896 | 1GKKRTKD6GJ158545 | 1GKKRTKD6GJ174485 | 1GKKRTKD6GJ183350 | 1GKKRTKD6GJ138005 | 1GKKRTKD6GJ139624 | 1GKKRTKD6GJ128462; 1GKKRTKD6GJ106039; 1GKKRTKD6GJ106977 | 1GKKRTKD6GJ153569; 1GKKRTKD6GJ100712; 1GKKRTKD6GJ133290 | 1GKKRTKD6GJ166144 | 1GKKRTKD6GJ130986 | 1GKKRTKD6GJ173157; 1GKKRTKD6GJ105893 | 1GKKRTKD6GJ175247 | 1GKKRTKD6GJ150834 | 1GKKRTKD6GJ128350 | 1GKKRTKD6GJ164832 | 1GKKRTKD6GJ124203

1GKKRTKD6GJ150560 | 1GKKRTKD6GJ143236 | 1GKKRTKD6GJ177225 | 1GKKRTKD6GJ185776 | 1GKKRTKD6GJ103688 | 1GKKRTKD6GJ182036; 1GKKRTKD6GJ136271 | 1GKKRTKD6GJ123696; 1GKKRTKD6GJ183882; 1GKKRTKD6GJ134049 | 1GKKRTKD6GJ136562; 1GKKRTKD6GJ105585; 1GKKRTKD6GJ141745 | 1GKKRTKD6GJ141258 | 1GKKRTKD6GJ139302

1GKKRTKD6GJ195191 | 1GKKRTKD6GJ133189; 1GKKRTKD6GJ117865 | 1GKKRTKD6GJ198060; 1GKKRTKD6GJ158237; 1GKKRTKD6GJ148629 | 1GKKRTKD6GJ108745 | 1GKKRTKD6GJ126730; 1GKKRTKD6GJ114335 | 1GKKRTKD6GJ192601 | 1GKKRTKD6GJ147531; 1GKKRTKD6GJ181498

1GKKRTKD6GJ156634 | 1GKKRTKD6GJ125318 | 1GKKRTKD6GJ136447 | 1GKKRTKD6GJ105392 | 1GKKRTKD6GJ102458; 1GKKRTKD6GJ133211 | 1GKKRTKD6GJ122712 | 1GKKRTKD6GJ193294 | 1GKKRTKD6GJ155399; 1GKKRTKD6GJ153474 | 1GKKRTKD6GJ196499; 1GKKRTKD6GJ138411 | 1GKKRTKD6GJ169433

1GKKRTKD6GJ191173 | 1GKKRTKD6GJ177418 | 1GKKRTKD6GJ104016 | 1GKKRTKD6GJ168752 | 1GKKRTKD6GJ110592 | 1GKKRTKD6GJ152373 | 1GKKRTKD6GJ194638; 1GKKRTKD6GJ134245 | 1GKKRTKD6GJ190430 | 1GKKRTKD6GJ116053 | 1GKKRTKD6GJ138022 | 1GKKRTKD6GJ137078 | 1GKKRTKD6GJ162241; 1GKKRTKD6GJ145651; 1GKKRTKD6GJ107420 | 1GKKRTKD6GJ132026; 1GKKRTKD6GJ198477 | 1GKKRTKD6GJ163941; 1GKKRTKD6GJ192940 | 1GKKRTKD6GJ163471 | 1GKKRTKD6GJ190718; 1GKKRTKD6GJ172767 | 1GKKRTKD6GJ146234 | 1GKKRTKD6GJ196356 | 1GKKRTKD6GJ107837 | 1GKKRTKD6GJ134438; 1GKKRTKD6GJ141535 | 1GKKRTKD6GJ164149 | 1GKKRTKD6GJ164488 | 1GKKRTKD6GJ108468

1GKKRTKD6GJ154138 | 1GKKRTKD6GJ142281 | 1GKKRTKD6GJ183980 | 1GKKRTKD6GJ134715 | 1GKKRTKD6GJ169691 | 1GKKRTKD6GJ116022 | 1GKKRTKD6GJ119342 | 1GKKRTKD6GJ145570 | 1GKKRTKD6GJ161333 | 1GKKRTKD6GJ133709; 1GKKRTKD6GJ121253

1GKKRTKD6GJ192064; 1GKKRTKD6GJ131863 | 1GKKRTKD6GJ110074 | 1GKKRTKD6GJ129238; 1GKKRTKD6GJ165611; 1GKKRTKD6GJ190699; 1GKKRTKD6GJ177032; 1GKKRTKD6GJ152907; 1GKKRTKD6GJ163647 | 1GKKRTKD6GJ192193; 1GKKRTKD6GJ141342; 1GKKRTKD6GJ140630; 1GKKRTKD6GJ175796 | 1GKKRTKD6GJ158254 | 1GKKRTKD6GJ132172; 1GKKRTKD6GJ181517 | 1GKKRTKD6GJ162207 | 1GKKRTKD6GJ166578

1GKKRTKD6GJ152292; 1GKKRTKD6GJ198012 | 1GKKRTKD6GJ110365 | 1GKKRTKD6GJ149005 | 1GKKRTKD6GJ137047 | 1GKKRTKD6GJ197233 | 1GKKRTKD6GJ164992; 1GKKRTKD6GJ194297 | 1GKKRTKD6GJ175961; 1GKKRTKD6GJ161364 | 1GKKRTKD6GJ109376 | 1GKKRTKD6GJ103450

1GKKRTKD6GJ109507 | 1GKKRTKD6GJ157475 | 1GKKRTKD6GJ136125 | 1GKKRTKD6GJ115694; 1GKKRTKD6GJ115405 | 1GKKRTKD6GJ135654 | 1GKKRTKD6GJ103593 | 1GKKRTKD6GJ128347 | 1GKKRTKD6GJ105439 | 1GKKRTKD6GJ158559 | 1GKKRTKD6GJ113864 | 1GKKRTKD6GJ185065; 1GKKRTKD6GJ185972; 1GKKRTKD6GJ118126 | 1GKKRTKD6GJ168556; 1GKKRTKD6GJ127070 | 1GKKRTKD6GJ139963

1GKKRTKD6GJ130521 | 1GKKRTKD6GJ169478 | 1GKKRTKD6GJ198785; 1GKKRTKD6GJ125626 | 1GKKRTKD6GJ107479; 1GKKRTKD6GJ173112 | 1GKKRTKD6GJ164815; 1GKKRTKD6GJ167830; 1GKKRTKD6GJ198690 | 1GKKRTKD6GJ112777; 1GKKRTKD6GJ190072 | 1GKKRTKD6GJ157668 | 1GKKRTKD6GJ117381 | 1GKKRTKD6GJ107000; 1GKKRTKD6GJ125903 | 1GKKRTKD6GJ197202 | 1GKKRTKD6GJ157833; 1GKKRTKD6GJ152647; 1GKKRTKD6GJ120734 | 1GKKRTKD6GJ117459 | 1GKKRTKD6GJ140045 | 1GKKRTKD6GJ172719 | 1GKKRTKD6GJ168623 | 1GKKRTKD6GJ112813 | 1GKKRTKD6GJ125254; 1GKKRTKD6GJ174700; 1GKKRTKD6GJ182974

1GKKRTKD6GJ167228 | 1GKKRTKD6GJ170677 | 1GKKRTKD6GJ103609; 1GKKRTKD6GJ194560; 1GKKRTKD6GJ174339 | 1GKKRTKD6GJ181033 | 1GKKRTKD6GJ136576; 1GKKRTKD6GJ127201 | 1GKKRTKD6GJ150820; 1GKKRTKD6GJ174468; 1GKKRTKD6GJ163695; 1GKKRTKD6GJ127148; 1GKKRTKD6GJ191979 | 1GKKRTKD6GJ139932

1GKKRTKD6GJ173370 | 1GKKRTKD6GJ118305 | 1GKKRTKD6GJ128610 | 1GKKRTKD6GJ165964; 1GKKRTKD6GJ174471 | 1GKKRTKD6GJ172722 | 1GKKRTKD6GJ160764 | 1GKKRTKD6GJ125836 | 1GKKRTKD6GJ145794 | 1GKKRTKD6GJ128106 | 1GKKRTKD6GJ118093 | 1GKKRTKD6GJ134567 | 1GKKRTKD6GJ193375 | 1GKKRTKD6GJ139817 | 1GKKRTKD6GJ178732 | 1GKKRTKD6GJ122161 | 1GKKRTKD6GJ165463 | 1GKKRTKD6GJ154964; 1GKKRTKD6GJ177533; 1GKKRTKD6GJ173692 | 1GKKRTKD6GJ177547; 1GKKRTKD6GJ110480; 1GKKRTKD6GJ190508 | 1GKKRTKD6GJ180738; 1GKKRTKD6GJ169884; 1GKKRTKD6GJ150901; 1GKKRTKD6GJ178262

1GKKRTKD6GJ172008 | 1GKKRTKD6GJ194803 | 1GKKRTKD6GJ153524 | 1GKKRTKD6GJ124234 | 1GKKRTKD6GJ177614 | 1GKKRTKD6GJ107465; 1GKKRTKD6GJ167522

1GKKRTKD6GJ134004 | 1GKKRTKD6GJ101309 | 1GKKRTKD6GJ190444 | 1GKKRTKD6GJ150882 | 1GKKRTKD6GJ159906; 1GKKRTKD6GJ157363; 1GKKRTKD6GJ175362 | 1GKKRTKD6GJ172512 | 1GKKRTKD6GJ175748 | 1GKKRTKD6GJ111760 | 1GKKRTKD6GJ161221 | 1GKKRTKD6GJ151045 | 1GKKRTKD6GJ199564; 1GKKRTKD6GJ141647; 1GKKRTKD6GJ156052 | 1GKKRTKD6GJ152955; 1GKKRTKD6GJ188192 | 1GKKRTKD6GJ191769 | 1GKKRTKD6GJ130762

1GKKRTKD6GJ162188; 1GKKRTKD6GJ128963 | 1GKKRTKD6GJ125819; 1GKKRTKD6GJ147187; 1GKKRTKD6GJ185440 | 1GKKRTKD6GJ147738; 1GKKRTKD6GJ187723; 1GKKRTKD6GJ194056 | 1GKKRTKD6GJ160344; 1GKKRTKD6GJ167293

1GKKRTKD6GJ119731 | 1GKKRTKD6GJ156858; 1GKKRTKD6GJ111838 | 1GKKRTKD6GJ172333; 1GKKRTKD6GJ132477; 1GKKRTKD6GJ196292; 1GKKRTKD6GJ183316 | 1GKKRTKD6GJ124993; 1GKKRTKD6GJ118532 | 1GKKRTKD6GJ164569 | 1GKKRTKD6GJ155581; 1GKKRTKD6GJ114576 | 1GKKRTKD6GJ161302 | 1GKKRTKD6GJ129191 | 1GKKRTKD6GJ159646; 1GKKRTKD6GJ168279; 1GKKRTKD6GJ126114; 1GKKRTKD6GJ115081 | 1GKKRTKD6GJ156956; 1GKKRTKD6GJ115775; 1GKKRTKD6GJ138960; 1GKKRTKD6GJ135413 | 1GKKRTKD6GJ135685 | 1GKKRTKD6GJ100449 | 1GKKRTKD6GJ147609 | 1GKKRTKD6GJ171537 | 1GKKRTKD6GJ175636; 1GKKRTKD6GJ177550 | 1GKKRTKD6GJ104100 | 1GKKRTKD6GJ178312

1GKKRTKD6GJ181601 | 1GKKRTKD6GJ118188 | 1GKKRTKD6GJ103951 | 1GKKRTKD6GJ129286 | 1GKKRTKD6GJ154091 | 1GKKRTKD6GJ115811; 1GKKRTKD6GJ150526; 1GKKRTKD6GJ115453 | 1GKKRTKD6GJ126534 | 1GKKRTKD6GJ187334 | 1GKKRTKD6GJ169948

1GKKRTKD6GJ138800; 1GKKRTKD6GJ132561; 1GKKRTKD6GJ130065 | 1GKKRTKD6GJ181629; 1GKKRTKD6GJ115629 | 1GKKRTKD6GJ177290 | 1GKKRTKD6GJ129692; 1GKKRTKD6GJ146069 | 1GKKRTKD6GJ156326; 1GKKRTKD6GJ174017 | 1GKKRTKD6GJ199368 | 1GKKRTKD6GJ156701 | 1GKKRTKD6GJ183204; 1GKKRTKD6GJ173529 | 1GKKRTKD6GJ108387 | 1GKKRTKD6GJ127120 | 1GKKRTKD6GJ137758 | 1GKKRTKD6GJ136318 | 1GKKRTKD6GJ198754; 1GKKRTKD6GJ142877 | 1GKKRTKD6GJ151465 | 1GKKRTKD6GJ151854; 1GKKRTKD6GJ127733 | 1GKKRTKD6GJ190945; 1GKKRTKD6GJ111189

1GKKRTKD6GJ129353 | 1GKKRTKD6GJ125321; 1GKKRTKD6GJ109880

1GKKRTKD6GJ138036 | 1GKKRTKD6GJ181792 | 1GKKRTKD6GJ132740 | 1GKKRTKD6GJ107806 | 1GKKRTKD6GJ173076 | 1GKKRTKD6GJ100192; 1GKKRTKD6GJ176267 | 1GKKRTKD6GJ102394; 1GKKRTKD6GJ150767 | 1GKKRTKD6GJ196583 | 1GKKRTKD6GJ186703 | 1GKKRTKD6GJ187981 | 1GKKRTKD6GJ145844; 1GKKRTKD6GJ123357 | 1GKKRTKD6GJ116134 | 1GKKRTKD6GJ187396 | 1GKKRTKD6GJ139543 | 1GKKRTKD6GJ143107 | 1GKKRTKD6GJ135153 | 1GKKRTKD6GJ193618; 1GKKRTKD6GJ137436; 1GKKRTKD6GJ103447

1GKKRTKD6GJ120264 | 1GKKRTKD6GJ196681; 1GKKRTKD6GJ110818; 1GKKRTKD6GJ155063; 1GKKRTKD6GJ101973; 1GKKRTKD6GJ171585 | 1GKKRTKD6GJ132138 | 1GKKRTKD6GJ133208 | 1GKKRTKD6GJ110172; 1GKKRTKD6GJ156889 | 1GKKRTKD6GJ110835

1GKKRTKD6GJ139395 | 1GKKRTKD6GJ131216 | 1GKKRTKD6GJ172591; 1GKKRTKD6GJ168881 | 1GKKRTKD6GJ135198; 1GKKRTKD6GJ116571

1GKKRTKD6GJ125514

1GKKRTKD6GJ179332 | 1GKKRTKD6GJ172588; 1GKKRTKD6GJ145455; 1GKKRTKD6GJ101262 | 1GKKRTKD6GJ194476 | 1GKKRTKD6GJ194686; 1GKKRTKD6GJ194980 | 1GKKRTKD6GJ170064; 1GKKRTKD6GJ158142; 1GKKRTKD6GJ111371 | 1GKKRTKD6GJ187804; 1GKKRTKD6GJ183557 | 1GKKRTKD6GJ142300; 1GKKRTKD6GJ192002

1GKKRTKD6GJ132320; 1GKKRTKD6GJ168637 | 1GKKRTKD6GJ102511; 1GKKRTKD6GJ162594 | 1GKKRTKD6GJ101102 | 1GKKRTKD6GJ142152; 1GKKRTKD6GJ101634

1GKKRTKD6GJ176172; 1GKKRTKD6GJ144001 | 1GKKRTKD6GJ166659 | 1GKKRTKD6GJ157637 | 1GKKRTKD6GJ187172 | 1GKKRTKD6GJ168847; 1GKKRTKD6GJ153216; 1GKKRTKD6GJ192405 | 1GKKRTKD6GJ122449 | 1GKKRTKD6GJ188435 | 1GKKRTKD6GJ101536 | 1GKKRTKD6GJ121785 | 1GKKRTKD6GJ147660; 1GKKRTKD6GJ187012

1GKKRTKD6GJ156150; 1GKKRTKD6GJ199645; 1GKKRTKD6GJ110351 | 1GKKRTKD6GJ116277 | 1GKKRTKD6GJ142359; 1GKKRTKD6GJ149649; 1GKKRTKD6GJ130034 | 1GKKRTKD6GJ193229; 1GKKRTKD6GJ106073 | 1GKKRTKD6GJ125383; 1GKKRTKD6GJ190010; 1GKKRTKD6GJ158562 | 1GKKRTKD6GJ123892; 1GKKRTKD6GJ180920 | 1GKKRTKD6GJ168489 | 1GKKRTKD6GJ196714; 1GKKRTKD6GJ183932 | 1GKKRTKD6GJ104498; 1GKKRTKD6GJ140918 | 1GKKRTKD6GJ108339; 1GKKRTKD6GJ136352

1GKKRTKD6GJ103299 | 1GKKRTKD6GJ131703; 1GKKRTKD6GJ150414 | 1GKKRTKD6GJ193974

1GKKRTKD6GJ144130 | 1GKKRTKD6GJ143740 | 1GKKRTKD6GJ107305 | 1GKKRTKD6GJ148730 | 1GKKRTKD6GJ107921; 1GKKRTKD6GJ133600; 1GKKRTKD6GJ116649; 1GKKRTKD6GJ143947; 1GKKRTKD6GJ151479 | 1GKKRTKD6GJ199418 | 1GKKRTKD6GJ139834; 1GKKRTKD6GJ151532; 1GKKRTKD6GJ154897; 1GKKRTKD6GJ160036 | 1GKKRTKD6GJ136724; 1GKKRTKD6GJ153913 | 1GKKRTKD6GJ150655 | 1GKKRTKD6GJ112956 | 1GKKRTKD6GJ112861 | 1GKKRTKD6GJ198981 | 1GKKRTKD6GJ174745 | 1GKKRTKD6GJ161851 | 1GKKRTKD6GJ153149 | 1GKKRTKD6GJ157699 | 1GKKRTKD6GJ146413 | 1GKKRTKD6GJ112441 | 1GKKRTKD6GJ129188 | 1GKKRTKD6GJ130891 | 1GKKRTKD6GJ112911 | 1GKKRTKD6GJ169142 | 1GKKRTKD6GJ133726 | 1GKKRTKD6GJ144807 | 1GKKRTKD6GJ193716 | 1GKKRTKD6GJ121026 | 1GKKRTKD6GJ187821 | 1GKKRTKD6GJ144984; 1GKKRTKD6GJ101200 | 1GKKRTKD6GJ103822; 1GKKRTKD6GJ176169 | 1GKKRTKD6GJ121429 | 1GKKRTKD6GJ128266; 1GKKRTKD6GJ150994 | 1GKKRTKD6GJ168119

1GKKRTKD6GJ157914 | 1GKKRTKD6GJ117297 | 1GKKRTKD6GJ132933 | 1GKKRTKD6GJ180285 | 1GKKRTKD6GJ183249; 1GKKRTKD6GJ135041 | 1GKKRTKD6GJ155998 | 1GKKRTKD6GJ150736 | 1GKKRTKD6GJ135704 | 1GKKRTKD6GJ106235 | 1GKKRTKD6GJ149909 | 1GKKRTKD6GJ119759 | 1GKKRTKD6GJ160747 | 1GKKRTKD6GJ105456 | 1GKKRTKD6GJ100760; 1GKKRTKD6GJ106297; 1GKKRTKD6GJ136500 | 1GKKRTKD6GJ167908 | 1GKKRTKD6GJ108325; 1GKKRTKD6GJ146539; 1GKKRTKD6GJ164295; 1GKKRTKD6GJ194283 | 1GKKRTKD6GJ164796

1GKKRTKD6GJ188998 | 1GKKRTKD6GJ133032 | 1GKKRTKD6GJ139283; 1GKKRTKD6GJ150199 | 1GKKRTKD6GJ121804; 1GKKRTKD6GJ175829; 1GKKRTKD6GJ167021; 1GKKRTKD6GJ107434 | 1GKKRTKD6GJ183400 | 1GKKRTKD6GJ154981 | 1GKKRTKD6GJ127487 | 1GKKRTKD6GJ107966; 1GKKRTKD6GJ121883 | 1GKKRTKD6GJ187429 | 1GKKRTKD6GJ122256 | 1GKKRTKD6GJ110799 | 1GKKRTKD6GJ104646 | 1GKKRTKD6GJ166127 | 1GKKRTKD6GJ125397 | 1GKKRTKD6GJ192792 | 1GKKRTKD6GJ101214 | 1GKKRTKD6GJ128364; 1GKKRTKD6GJ160814; 1GKKRTKD6GJ196079 | 1GKKRTKD6GJ162773 | 1GKKRTKD6GJ120586; 1GKKRTKD6GJ107188; 1GKKRTKD6GJ106901; 1GKKRTKD6GJ110852 | 1GKKRTKD6GJ186586 | 1GKKRTKD6GJ172543 | 1GKKRTKD6GJ134388 | 1GKKRTKD6GJ195546 | 1GKKRTKD6GJ170419 | 1GKKRTKD6GJ195997 | 1GKKRTKD6GJ143270; 1GKKRTKD6GJ195336 | 1GKKRTKD6GJ134794; 1GKKRTKD6GJ152499 | 1GKKRTKD6GJ159050

1GKKRTKD6GJ162949 | 1GKKRTKD6GJ169089 | 1GKKRTKD6GJ121303

1GKKRTKD6GJ138294 | 1GKKRTKD6GJ186474 | 1GKKRTKD6GJ109068; 1GKKRTKD6GJ131104 | 1GKKRTKD6GJ103982

1GKKRTKD6GJ159887 | 1GKKRTKD6GJ142992; 1GKKRTKD6GJ147190 | 1GKKRTKD6GJ198978 | 1GKKRTKD6GJ101150 | 1GKKRTKD6GJ166712

1GKKRTKD6GJ171943 | 1GKKRTKD6GJ112827 | 1GKKRTKD6GJ185910 | 1GKKRTKD6GJ181808 | 1GKKRTKD6GJ127943; 1GKKRTKD6GJ182988; 1GKKRTKD6GJ111063 | 1GKKRTKD6GJ155841; 1GKKRTKD6GJ115856; 1GKKRTKD6GJ139509 | 1GKKRTKD6GJ105277 | 1GKKRTKD6GJ168640 | 1GKKRTKD6GJ104484 | 1GKKRTKD6GJ145830 | 1GKKRTKD6GJ164622 | 1GKKRTKD6GJ185583 | 1GKKRTKD6GJ189035 | 1GKKRTKD6GJ181730; 1GKKRTKD6GJ107997 | 1GKKRTKD6GJ189326 | 1GKKRTKD6GJ100273; 1GKKRTKD6GJ154446; 1GKKRTKD6GJ199757 | 1GKKRTKD6GJ147657 | 1GKKRTKD6GJ101276; 1GKKRTKD6GJ112830 | 1GKKRTKD6GJ124668 | 1GKKRTKD6GJ126856; 1GKKRTKD6GJ185180 | 1GKKRTKD6GJ100824 | 1GKKRTKD6GJ109734; 1GKKRTKD6GJ141146 | 1GKKRTKD6GJ199905 | 1GKKRTKD6GJ147030 | 1GKKRTKD6GJ117445 | 1GKKRTKD6GJ100306; 1GKKRTKD6GJ130180; 1GKKRTKD6GJ129935; 1GKKRTKD6GJ178875 | 1GKKRTKD6GJ133614; 1GKKRTKD6GJ135928 | 1GKKRTKD6GJ120362; 1GKKRTKD6GJ116599 | 1GKKRTKD6GJ105750; 1GKKRTKD6GJ127831 | 1GKKRTKD6GJ199841 | 1GKKRTKD6GJ176575; 1GKKRTKD6GJ119650 | 1GKKRTKD6GJ142023; 1GKKRTKD6GJ148372 | 1GKKRTKD6GJ198186 | 1GKKRTKD6GJ179217; 1GKKRTKD6GJ171814; 1GKKRTKD6GJ137825

1GKKRTKD6GJ182697 | 1GKKRTKD6GJ105845 | 1GKKRTKD6GJ171067 | 1GKKRTKD6GJ198656 | 1GKKRTKD6GJ191402 | 1GKKRTKD6GJ145309 | 1GKKRTKD6GJ105408 | 1GKKRTKD6GJ120989 | 1GKKRTKD6GJ184286; 1GKKRTKD6GJ145813 | 1GKKRTKD6GJ187527 | 1GKKRTKD6GJ198933 | 1GKKRTKD6GJ189858; 1GKKRTKD6GJ102122 | 1GKKRTKD6GJ138926 | 1GKKRTKD6GJ122001 | 1GKKRTKD6GJ107739 | 1GKKRTKD6GJ161512

1GKKRTKD6GJ109135 | 1GKKRTKD6GJ104047; 1GKKRTKD6GJ176110 | 1GKKRTKD6GJ190038; 1GKKRTKD6GJ119793; 1GKKRTKD6GJ118692; 1GKKRTKD6GJ158593; 1GKKRTKD6GJ131278 | 1GKKRTKD6GJ153975 | 1GKKRTKD6GJ196180 | 1GKKRTKD6GJ188841 | 1GKKRTKD6GJ140367

1GKKRTKD6GJ125240 | 1GKKRTKD6GJ147867; 1GKKRTKD6GJ131930 | 1GKKRTKD6GJ128512 | 1GKKRTKD6GJ146055; 1GKKRTKD6GJ183929 | 1GKKRTKD6GJ167827

1GKKRTKD6GJ197717; 1GKKRTKD6GJ140336 | 1GKKRTKD6GJ174406 | 1GKKRTKD6GJ119292 | 1GKKRTKD6GJ122726

1GKKRTKD6GJ125366 | 1GKKRTKD6GJ121611 | 1GKKRTKD6GJ177273 | 1GKKRTKD6GJ167794 | 1GKKRTKD6GJ135332; 1GKKRTKD6GJ118546 | 1GKKRTKD6GJ186345 | 1GKKRTKD6GJ100564 | 1GKKRTKD6GJ143317; 1GKKRTKD6GJ189228

1GKKRTKD6GJ124427 | 1GKKRTKD6GJ136089; 1GKKRTKD6GJ112312

1GKKRTKD6GJ128848 | 1GKKRTKD6GJ172851; 1GKKRTKD6GJ174793 | 1GKKRTKD6GJ153961; 1GKKRTKD6GJ174048; 1GKKRTKD6GJ169528 | 1GKKRTKD6GJ170405

1GKKRTKD6GJ156651; 1GKKRTKD6GJ191187; 1GKKRTKD6GJ177807; 1GKKRTKD6GJ194591; 1GKKRTKD6GJ139848; 1GKKRTKD6GJ181436 | 1GKKRTKD6GJ167911; 1GKKRTKD6GJ163387 | 1GKKRTKD6GJ174177 | 1GKKRTKD6GJ110141 | 1GKKRTKD6GJ195918

1GKKRTKD6GJ103867; 1GKKRTKD6GJ171053; 1GKKRTKD6GJ160392 | 1GKKRTKD6GJ166516 | 1GKKRTKD6GJ112455; 1GKKRTKD6GJ176446 | 1GKKRTKD6GJ163194 | 1GKKRTKD6GJ125738; 1GKKRTKD6GJ154253; 1GKKRTKD6GJ111824; 1GKKRTKD6GJ188161 | 1GKKRTKD6GJ181193 | 1GKKRTKD6GJ102024; 1GKKRTKD6GJ104243

1GKKRTKD6GJ178083 | 1GKKRTKD6GJ169819; 1GKKRTKD6GJ179797; 1GKKRTKD6GJ170730 | 1GKKRTKD6GJ115128 | 1GKKRTKD6GJ169514 | 1GKKRTKD6GJ165348; 1GKKRTKD6GJ195515

1GKKRTKD6GJ102315; 1GKKRTKD6GJ119020 | 1GKKRTKD6GJ181971 | 1GKKRTKD6GJ183171 | 1GKKRTKD6GJ156472 | 1GKKRTKD6GJ191755; 1GKKRTKD6GJ128770 | 1GKKRTKD6GJ136027; 1GKKRTKD6GJ122483

1GKKRTKD6GJ163745 | 1GKKRTKD6GJ138716; 1GKKRTKD6GJ189942 | 1GKKRTKD6GJ118224; 1GKKRTKD6GJ111855 | 1GKKRTKD6GJ184787 | 1GKKRTKD6GJ167388 | 1GKKRTKD6GJ167486; 1GKKRTKD6GJ124816; 1GKKRTKD6GJ143849 | 1GKKRTKD6GJ153572 | 1GKKRTKD6GJ104159 | 1GKKRTKD6GJ179069 | 1GKKRTKD6GJ126615 | 1GKKRTKD6GJ134326 | 1GKKRTKD6GJ163552; 1GKKRTKD6GJ132110 | 1GKKRTKD6GJ170145; 1GKKRTKD6GJ181310 | 1GKKRTKD6GJ158884; 1GKKRTKD6GJ162806; 1GKKRTKD6GJ159422 | 1GKKRTKD6GJ103920 | 1GKKRTKD6GJ153538; 1GKKRTKD6GJ141468 | 1GKKRTKD6GJ189178; 1GKKRTKD6GJ192467 | 1GKKRTKD6GJ195286 | 1GKKRTKD6GJ160148; 1GKKRTKD6GJ183963 | 1GKKRTKD6GJ132169 | 1GKKRTKD6GJ172946 | 1GKKRTKD6GJ119454 | 1GKKRTKD6GJ101035; 1GKKRTKD6GJ182005 | 1GKKRTKD6GJ197006 | 1GKKRTKD6GJ158318 | 1GKKRTKD6GJ195353 | 1GKKRTKD6GJ145939 | 1GKKRTKD6GJ188662 | 1GKKRTKD6GJ153085; 1GKKRTKD6GJ107062; 1GKKRTKD6GJ115288; 1GKKRTKD6GJ156374; 1GKKRTKD6GJ166743 | 1GKKRTKD6GJ121866 | 1GKKRTKD6GJ169447 | 1GKKRTKD6GJ163308 | 1GKKRTKD6GJ150963 | 1GKKRTKD6GJ191237 | 1GKKRTKD6GJ152325 | 1GKKRTKD6GJ134861; 1GKKRTKD6GJ111385 | 1GKKRTKD6GJ163938; 1GKKRTKD6GJ136920 | 1GKKRTKD6GJ144340 | 1GKKRTKD6GJ189813 | 1GKKRTKD6GJ192968; 1GKKRTKD6GJ156536; 1GKKRTKD6GJ179329 | 1GKKRTKD6GJ112018 | 1GKKRTKD6GJ175779 | 1GKKRTKD6GJ190721; 1GKKRTKD6GJ183218 | 1GKKRTKD6GJ148095 | 1GKKRTKD6GJ108910; 1GKKRTKD6GJ119955; 1GKKRTKD6GJ111029 | 1GKKRTKD6GJ176480; 1GKKRTKD6GJ171683 | 1GKKRTKD6GJ193053; 1GKKRTKD6GJ184305 | 1GKKRTKD6GJ123570 | 1GKKRTKD6GJ120409 | 1GKKRTKD6GJ114397; 1GKKRTKD6GJ192436; 1GKKRTKD6GJ139820 | 1GKKRTKD6GJ198768 | 1GKKRTKD6GJ182926 | 1GKKRTKD6GJ129711 | 1GKKRTKD6GJ178715 | 1GKKRTKD6GJ190895 | 1GKKRTKD6GJ145861 | 1GKKRTKD6GJ157752 | 1GKKRTKD6GJ181582; 1GKKRTKD6GJ115680; 1GKKRTKD6GJ129322; 1GKKRTKD6GJ189066 | 1GKKRTKD6GJ114108; 1GKKRTKD6GJ141227; 1GKKRTKD6GJ151692 | 1GKKRTKD6GJ174647 | 1GKKRTKD6GJ121351; 1GKKRTKD6GJ160702 | 1GKKRTKD6GJ105697 | 1GKKRTKD6GJ188452; 1GKKRTKD6GJ116778 | 1GKKRTKD6GJ138117 | 1GKKRTKD6GJ160795; 1GKKRTKD6GJ177578

1GKKRTKD6GJ130499; 1GKKRTKD6GJ178035 | 1GKKRTKD6GJ112939 | 1GKKRTKD6GJ147013 | 1GKKRTKD6GJ140014 | 1GKKRTKD6GJ128025 | 1GKKRTKD6GJ125917 | 1GKKRTKD6GJ114156

1GKKRTKD6GJ104825; 1GKKRTKD6GJ182862 | 1GKKRTKD6GJ101407 | 1GKKRTKD6GJ121091; 1GKKRTKD6GJ197720; 1GKKRTKD6GJ174132 | 1GKKRTKD6GJ196521; 1GKKRTKD6GJ115050 | 1GKKRTKD6GJ185826 | 1GKKRTKD6GJ112553 | 1GKKRTKD6GJ143530; 1GKKRTKD6GJ197751 | 1GKKRTKD6GJ176561; 1GKKRTKD6GJ147772; 1GKKRTKD6GJ184739 | 1GKKRTKD6GJ182232 | 1GKKRTKD6GJ161736 | 1GKKRTKD6GJ127456 | 1GKKRTKD6GJ189830 | 1GKKRTKD6GJ194736 | 1GKKRTKD6GJ172610 | 1GKKRTKD6GJ128882 | 1GKKRTKD6GJ164684 | 1GKKRTKD6GJ159663 | 1GKKRTKD6GJ135055; 1GKKRTKD6GJ180934

1GKKRTKD6GJ161672 | 1GKKRTKD6GJ146105

1GKKRTKD6GJ136979 | 1GKKRTKD6GJ127957 | 1GKKRTKD6GJ117848; 1GKKRTKD6GJ137050 | 1GKKRTKD6GJ140627; 1GKKRTKD6GJ185423 | 1GKKRTKD6GJ162613 | 1GKKRTKD6GJ103027; 1GKKRTKD6GJ180383; 1GKKRTKD6GJ179539 | 1GKKRTKD6GJ149022; 1GKKRTKD6GJ194381 | 1GKKRTKD6GJ157962 | 1GKKRTKD6GJ130583 | 1GKKRTKD6GJ130406

1GKKRTKD6GJ152745; 1GKKRTKD6GJ182084 | 1GKKRTKD6GJ193697 | 1GKKRTKD6GJ186314 | 1GKKRTKD6GJ132947 | 1GKKRTKD6GJ121723 | 1GKKRTKD6GJ142524; 1GKKRTKD6GJ164748; 1GKKRTKD6GJ123729 | 1GKKRTKD6GJ138912 | 1GKKRTKD6GJ172428; 1GKKRTKD6GJ174292 | 1GKKRTKD6GJ100970; 1GKKRTKD6GJ155449; 1GKKRTKD6GJ186667

1GKKRTKD6GJ177242 | 1GKKRTKD6GJ120099 | 1GKKRTKD6GJ190198 | 1GKKRTKD6GJ178827 | 1GKKRTKD6GJ119986 | 1GKKRTKD6GJ155029; 1GKKRTKD6GJ123438

1GKKRTKD6GJ169674; 1GKKRTKD6GJ106252 | 1GKKRTKD6GJ185129; 1GKKRTKD6GJ136495 | 1GKKRTKD6GJ194929; 1GKKRTKD6GJ115386 | 1GKKRTKD6GJ129059 | 1GKKRTKD6GJ111211 | 1GKKRTKD6GJ118417 | 1GKKRTKD6GJ102797 | 1GKKRTKD6GJ149957 | 1GKKRTKD6GJ165480; 1GKKRTKD6GJ118742 | 1GKKRTKD6GJ138098 | 1GKKRTKD6GJ117073; 1GKKRTKD6GJ101505 | 1GKKRTKD6GJ186622 | 1GKKRTKD6GJ194302 | 1GKKRTKD6GJ111886 | 1GKKRTKD6GJ168959

1GKKRTKD6GJ116246; 1GKKRTKD6GJ146556 | 1GKKRTKD6GJ142099 | 1GKKRTKD6GJ192498; 1GKKRTKD6GJ197989; 1GKKRTKD6GJ194400 | 1GKKRTKD6GJ141180 | 1GKKRTKD6GJ103710 | 1GKKRTKD6GJ125027; 1GKKRTKD6GJ123360 | 1GKKRTKD6GJ168010 | 1GKKRTKD6GJ117879 | 1GKKRTKD6GJ138988; 1GKKRTKD6GJ155533 | 1GKKRTKD6GJ111323

1GKKRTKD6GJ125268 | 1GKKRTKD6GJ165883 | 1GKKRTKD6GJ195238 | 1GKKRTKD6GJ103190 | 1GKKRTKD6GJ197376 | 1GKKRTKD6GJ165477 | 1GKKRTKD6GJ197281 | 1GKKRTKD6GJ169111

1GKKRTKD6GJ136402; 1GKKRTKD6GJ151367; 1GKKRTKD6GJ181288; 1GKKRTKD6GJ103464 | 1GKKRTKD6GJ123052 | 1GKKRTKD6GJ175619 | 1GKKRTKD6GJ150476 | 1GKKRTKD6GJ165723 | 1GKKRTKD6GJ188354 | 1GKKRTKD6GJ150591 | 1GKKRTKD6GJ199256 | 1GKKRTKD6GJ167634 | 1GKKRTKD6GJ162529 | 1GKKRTKD6GJ160439 | 1GKKRTKD6GJ189388; 1GKKRTKD6GJ155869 | 1GKKRTKD6GJ167214; 1GKKRTKD6GJ141129 | 1GKKRTKD6GJ185695 | 1GKKRTKD6GJ174387; 1GKKRTKD6GJ111368

1GKKRTKD6GJ114688 | 1GKKRTKD6GJ110706

1GKKRTKD6GJ164734 | 1GKKRTKD6GJ184868 | 1GKKRTKD6GJ129076; 1GKKRTKD6GJ199290; 1GKKRTKD6GJ115971 | 1GKKRTKD6GJ173885 | 1GKKRTKD6GJ105649; 1GKKRTKD6GJ126274; 1GKKRTKD6GJ158576; 1GKKRTKD6GJ155676; 1GKKRTKD6GJ163034 | 1GKKRTKD6GJ120121; 1GKKRTKD6GJ162692; 1GKKRTKD6GJ166922 | 1GKKRTKD6GJ126646; 1GKKRTKD6GJ149344

1GKKRTKD6GJ135377 | 1GKKRTKD6GJ157444 | 1GKKRTKD6GJ184031 | 1GKKRTKD6GJ187687 | 1GKKRTKD6GJ129062; 1GKKRTKD6GJ113220 | 1GKKRTKD6GJ199967 | 1GKKRTKD6GJ132575 | 1GKKRTKD6GJ196910; 1GKKRTKD6GJ115159 | 1GKKRTKD6GJ122225 | 1GKKRTKD6GJ163969; 1GKKRTKD6GJ113928 | 1GKKRTKD6GJ155788 | 1GKKRTKD6GJ101925; 1GKKRTKD6GJ121009 | 1GKKRTKD6GJ155595 | 1GKKRTKD6GJ193182

1GKKRTKD6GJ144161 | 1GKKRTKD6GJ157282 | 1GKKRTKD6GJ140353; 1GKKRTKD6GJ164426; 1GKKRTKD6GJ121608 | 1GKKRTKD6GJ105134; 1GKKRTKD6GJ192985 | 1GKKRTKD6GJ113976 | 1GKKRTKD6GJ178648

1GKKRTKD6GJ190203 | 1GKKRTKD6GJ147724 | 1GKKRTKD6GJ126694 | 1GKKRTKD6GJ133340; 1GKKRTKD6GJ198592

1GKKRTKD6GJ128283 | 1GKKRTKD6GJ126582; 1GKKRTKD6GJ170470

1GKKRTKD6GJ189553 | 1GKKRTKD6GJ198138 | 1GKKRTKD6GJ185373 | 1GKKRTKD6GJ157878; 1GKKRTKD6GJ116716; 1GKKRTKD6GJ167777; 1GKKRTKD6GJ160523 | 1GKKRTKD6GJ196762 | 1GKKRTKD6GJ170033 | 1GKKRTKD6GJ124654; 1GKKRTKD6GJ100130; 1GKKRTKD6GJ157847; 1GKKRTKD6GJ148033 | 1GKKRTKD6GJ110575 | 1GKKRTKD6GJ100628; 1GKKRTKD6GJ161350

1GKKRTKD6GJ144502; 1GKKRTKD6GJ111337; 1GKKRTKD6GJ106106; 1GKKRTKD6GJ173871 | 1GKKRTKD6GJ193750; 1GKKRTKD6GJ105604 | 1GKKRTKD6GJ106333; 1GKKRTKD6GJ188158 | 1GKKRTKD6GJ112665 | 1GKKRTKD6GJ187656 | 1GKKRTKD6GJ117770; 1GKKRTKD6GJ115534; 1GKKRTKD6GJ158609 | 1GKKRTKD6GJ136142; 1GKKRTKD6GJ166645; 1GKKRTKD6GJ195059; 1GKKRTKD6GJ150123; 1GKKRTKD6GJ166113 | 1GKKRTKD6GJ114531; 1GKKRTKD6GJ131085; 1GKKRTKD6GJ176138 | 1GKKRTKD6GJ141471; 1GKKRTKD6GJ141664; 1GKKRTKD6GJ125707 | 1GKKRTKD6GJ100144 | 1GKKRTKD6GJ170050 | 1GKKRTKD6GJ184515 | 1GKKRTKD6GJ118613 | 1GKKRTKD6GJ173417; 1GKKRTKD6GJ166791; 1GKKRTKD6GJ114237 | 1GKKRTKD6GJ182117 | 1GKKRTKD6GJ183333 | 1GKKRTKD6GJ135816 | 1GKKRTKD6GJ171201 | 1GKKRTKD6GJ110821; 1GKKRTKD6GJ196423 | 1GKKRTKD6GJ173191 | 1GKKRTKD6GJ108776; 1GKKRTKD6GJ175541 | 1GKKRTKD6GJ107336 | 1GKKRTKD6GJ171652 | 1GKKRTKD6GJ134455; 1GKKRTKD6GJ106722 | 1GKKRTKD6GJ104176 | 1GKKRTKD6GJ101178; 1GKKRTKD6GJ173904; 1GKKRTKD6GJ134410

1GKKRTKD6GJ135248; 1GKKRTKD6GJ138053 | 1GKKRTKD6GJ115341 | 1GKKRTKD6GJ118644; 1GKKRTKD6GJ140028; 1GKKRTKD6GJ188371

1GKKRTKD6GJ188919 | 1GKKRTKD6GJ191612 | 1GKKRTKD6GJ193571; 1GKKRTKD6GJ190170; 1GKKRTKD6GJ100404 | 1GKKRTKD6GJ174762

1GKKRTKD6GJ178942 | 1GKKRTKD6GJ106669 | 1GKKRTKD6GJ185602; 1GKKRTKD6GJ122080; 1GKKRTKD6GJ173093

1GKKRTKD6GJ131717 | 1GKKRTKD6GJ101732 | 1GKKRTKD6GJ116201 | 1GKKRTKD6GJ131572; 1GKKRTKD6GJ113511; 1GKKRTKD6GJ199158; 1GKKRTKD6GJ152177 | 1GKKRTKD6GJ143916 | 1GKKRTKD6GJ180237 | 1GKKRTKD6GJ169979 | 1GKKRTKD6GJ184711 | 1GKKRTKD6GJ142958; 1GKKRTKD6GJ147044 | 1GKKRTKD6GJ102072; 1GKKRTKD6GJ178701

1GKKRTKD6GJ182618

1GKKRTKD6GJ198771 | 1GKKRTKD6GJ191271 | 1GKKRTKD6GJ116165; 1GKKRTKD6GJ170436 | 1GKKRTKD6GJ197460 | 1GKKRTKD6GJ184756; 1GKKRTKD6GJ196745 | 1GKKRTKD6GJ135931 | 1GKKRTKD6GJ155242 | 1GKKRTKD6GJ139249 | 1GKKRTKD6GJ154480; 1GKKRTKD6GJ194154; 1GKKRTKD6GJ124900 | 1GKKRTKD6GJ110558 | 1GKKRTKD6GJ116795 | 1GKKRTKD6GJ141826; 1GKKRTKD6GJ125173 | 1GKKRTKD6GJ161476 | 1GKKRTKD6GJ152132; 1GKKRTKD6GJ105375 | 1GKKRTKD6GJ109118 | 1GKKRTKD6GJ185812 | 1GKKRTKD6GJ129840 | 1GKKRTKD6GJ195580; 1GKKRTKD6GJ145438; 1GKKRTKD6GJ174583; 1GKKRTKD6GJ192226 | 1GKKRTKD6GJ140997 | 1GKKRTKD6GJ137873; 1GKKRTKD6GJ138506 | 1GKKRTKD6GJ155175; 1GKKRTKD6GJ175720 | 1GKKRTKD6GJ109927 | 1GKKRTKD6GJ188421 | 1GKKRTKD6GJ177449; 1GKKRTKD6GJ148887 | 1GKKRTKD6GJ142068 | 1GKKRTKD6GJ162563 | 1GKKRTKD6GJ197197 | 1GKKRTKD6GJ123147 | 1GKKRTKD6GJ178021 | 1GKKRTKD6GJ109653 | 1GKKRTKD6GJ167990; 1GKKRTKD6GJ116263; 1GKKRTKD6GJ195398 | 1GKKRTKD6GJ124184; 1GKKRTKD6GJ144094; 1GKKRTKD6GJ159310; 1GKKRTKD6GJ170176 | 1GKKRTKD6GJ104713 | 1GKKRTKD6GJ120605 | 1GKKRTKD6GJ167164; 1GKKRTKD6GJ128896; 1GKKRTKD6GJ176009 | 1GKKRTKD6GJ112200; 1GKKRTKD6GJ113640; 1GKKRTKD6GJ150154; 1GKKRTKD6GJ195272 | 1GKKRTKD6GJ186152; 1GKKRTKD6GJ153670 | 1GKKRTKD6GJ133967; 1GKKRTKD6GJ126758 | 1GKKRTKD6GJ185244; 1GKKRTKD6GJ173062 | 1GKKRTKD6GJ172168 | 1GKKRTKD6GJ188516 | 1GKKRTKD6GJ115369; 1GKKRTKD6GJ113542; 1GKKRTKD6GJ149361 | 1GKKRTKD6GJ161185

1GKKRTKD6GJ147027; 1GKKRTKD6GJ168962; 1GKKRTKD6GJ193912 | 1GKKRTKD6GJ152664 | 1GKKRTKD6GJ166130; 1GKKRTKD6GJ197653; 1GKKRTKD6GJ153376; 1GKKRTKD6GJ149053 | 1GKKRTKD6GJ191951 | 1GKKRTKD6GJ165835 | 1GKKRTKD6GJ117090 | 1GKKRTKD6GJ166225 | 1GKKRTKD6GJ144225 | 1GKKRTKD6GJ133872 | 1GKKRTKD6GJ117882; 1GKKRTKD6GJ113721; 1GKKRTKD6GJ133547; 1GKKRTKD6GJ156570 | 1GKKRTKD6GJ117803 | 1GKKRTKD6GJ149067 | 1GKKRTKD6GJ192159 | 1GKKRTKD6GJ126873; 1GKKRTKD6GJ153359; 1GKKRTKD6GJ116506 | 1GKKRTKD6GJ124959; 1GKKRTKD6GJ164362; 1GKKRTKD6GJ142216 | 1GKKRTKD6GJ163129 | 1GKKRTKD6GJ176964 | 1GKKRTKD6GJ110494; 1GKKRTKD6GJ181677 | 1GKKRTKD6GJ117266 | 1GKKRTKD6GJ112021; 1GKKRTKD6GJ131040 | 1GKKRTKD6GJ139753; 1GKKRTKD6GJ152602; 1GKKRTKD6GJ141230 | 1GKKRTKD6GJ199063 | 1GKKRTKD6GJ179847; 1GKKRTKD6GJ170839 | 1GKKRTKD6GJ166239

1GKKRTKD6GJ139199 | 1GKKRTKD6GJ134892 | 1GKKRTKD6GJ186877; 1GKKRTKD6GJ157993; 1GKKRTKD6GJ137596 | 1GKKRTKD6GJ184207 | 1GKKRTKD6GJ123245 | 1GKKRTKD6GJ167374; 1GKKRTKD6GJ195983 | 1GKKRTKD6GJ111581

1GKKRTKD6GJ107370 | 1GKKRTKD6GJ180741 | 1GKKRTKD6GJ160957; 1GKKRTKD6GJ177757 | 1GKKRTKD6GJ114433 | 1GKKRTKD6GJ103352; 1GKKRTKD6GJ121379; 1GKKRTKD6GJ162627; 1GKKRTKD6GJ118241; 1GKKRTKD6GJ102069; 1GKKRTKD6GJ137145; 1GKKRTKD6GJ130227; 1GKKRTKD6GJ174681; 1GKKRTKD6GJ161686 | 1GKKRTKD6GJ136111; 1GKKRTKD6GJ199998; 1GKKRTKD6GJ194834; 1GKKRTKD6GJ164751 | 1GKKRTKD6GJ106767; 1GKKRTKD6GJ179282 | 1GKKRTKD6GJ166581 | 1GKKRTKD6GJ188189 | 1GKKRTKD6GJ147352 | 1GKKRTKD6GJ153720; 1GKKRTKD6GJ149389 | 1GKKRTKD6GJ102282 | 1GKKRTKD6GJ154902 | 1GKKRTKD6GJ187009 | 1GKKRTKD6GJ173627; 1GKKRTKD6GJ196213 | 1GKKRTKD6GJ170629 | 1GKKRTKD6GJ169805 | 1GKKRTKD6GJ197362; 1GKKRTKD6GJ109474; 1GKKRTKD6GJ184708 | 1GKKRTKD6GJ154351 | 1GKKRTKD6GJ187849 | 1GKKRTKD6GJ164264; 1GKKRTKD6GJ160618; 1GKKRTKD6GJ123066 | 1GKKRTKD6GJ157315 | 1GKKRTKD6GJ129465; 1GKKRTKD6GJ166385; 1GKKRTKD6GJ166855 | 1GKKRTKD6GJ196440; 1GKKRTKD6GJ199550 | 1GKKRTKD6GJ148646 | 1GKKRTKD6GJ172056 | 1GKKRTKD6GJ102749; 1GKKRTKD6GJ174809 | 1GKKRTKD6GJ195367 | 1GKKRTKD6GJ141616; 1GKKRTKD6GJ134889; 1GKKRTKD6GJ128817; 1GKKRTKD6GJ176687

1GKKRTKD6GJ148453 | 1GKKRTKD6GJ115064 | 1GKKRTKD6GJ101696 | 1GKKRTKD6GJ160974 | 1GKKRTKD6GJ189696 | 1GKKRTKD6GJ176091; 1GKKRTKD6GJ186281; 1GKKRTKD6GJ112682; 1GKKRTKD6GJ115548 | 1GKKRTKD6GJ145102 | 1GKKRTKD6GJ155371 | 1GKKRTKD6GJ146931 | 1GKKRTKD6GJ158979 | 1GKKRTKD6GJ185230 | 1GKKRTKD6GJ124363

1GKKRTKD6GJ183414; 1GKKRTKD6GJ107661 | 1GKKRTKD6GJ150896; 1GKKRTKD6GJ136593; 1GKKRTKD6GJ161445 | 1GKKRTKD6GJ115615 | 1GKKRTKD6GJ191867 | 1GKKRTKD6GJ123648 | 1GKKRTKD6GJ181842 | 1GKKRTKD6GJ151031 | 1GKKRTKD6GJ166614 | 1GKKRTKD6GJ158173 | 1GKKRTKD6GJ103142 | 1GKKRTKD6GJ122760 | 1GKKRTKD6GJ124878 | 1GKKRTKD6GJ115274; 1GKKRTKD6GJ137498 | 1GKKRTKD6GJ118806; 1GKKRTKD6GJ105425 | 1GKKRTKD6GJ161879; 1GKKRTKD6GJ171327; 1GKKRTKD6GJ192100 | 1GKKRTKD6GJ137954

1GKKRTKD6GJ137985; 1GKKRTKD6GJ105778; 1GKKRTKD6GJ126453 | 1GKKRTKD6GJ189570; 1GKKRTKD6GJ171182 | 1GKKRTKD6GJ178567 | 1GKKRTKD6GJ167536 | 1GKKRTKD6GJ136190 | 1GKKRTKD6GJ157007; 1GKKRTKD6GJ127490 | 1GKKRTKD6GJ116666 | 1GKKRTKD6GJ123388 | 1GKKRTKD6GJ116859 | 1GKKRTKD6GJ152597 | 1GKKRTKD6GJ190282 | 1GKKRTKD6GJ162174 | 1GKKRTKD6GJ169657 | 1GKKRTKD6GJ142586 | 1GKKRTKD6GJ102671 | 1GKKRTKD6GJ162112; 1GKKRTKD6GJ137419; 1GKKRTKD6GJ104212; 1GKKRTKD6GJ135976 | 1GKKRTKD6GJ174311 | 1GKKRTKD6GJ102279; 1GKKRTKD6GJ167102

1GKKRTKD6GJ179041

1GKKRTKD6GJ101648 | 1GKKRTKD6GJ174423 | 1GKKRTKD6GJ117039 | 1GKKRTKD6GJ118059; 1GKKRTKD6GJ106199; 1GKKRTKD6GJ136674 | 1GKKRTKD6GJ131801; 1GKKRTKD6GJ124962 | 1GKKRTKD6GJ143804 | 1GKKRTKD6GJ195062 | 1GKKRTKD6GJ124167; 1GKKRTKD6GJ198589 | 1GKKRTKD6GJ146895 | 1GKKRTKD6GJ142636 | 1GKKRTKD6GJ129451; 1GKKRTKD6GJ118255 | 1GKKRTKD6GJ169741 | 1GKKRTKD6GJ197443 | 1GKKRTKD6GJ177340; 1GKKRTKD6GJ106882 | 1GKKRTKD6GJ176043; 1GKKRTKD6GJ121043 | 1GKKRTKD6GJ174504; 1GKKRTKD6GJ121673; 1GKKRTKD6GJ160781 | 1GKKRTKD6GJ168508; 1GKKRTKD6GJ148484 | 1GKKRTKD6GJ110639; 1GKKRTKD6GJ166242; 1GKKRTKD6GJ112875 | 1GKKRTKD6GJ133810; 1GKKRTKD6GJ193005 | 1GKKRTKD6GJ161929 | 1GKKRTKD6GJ130258 | 1GKKRTKD6GJ189309 | 1GKKRTKD6GJ129160 | 1GKKRTKD6GJ123228 | 1GKKRTKD6GJ107496; 1GKKRTKD6GJ128655; 1GKKRTKD6GJ155337; 1GKKRTKD6GJ190248 | 1GKKRTKD6GJ122869; 1GKKRTKD6GJ187432; 1GKKRTKD6GJ127652 | 1GKKRTKD6GJ157797 | 1GKKRTKD6GJ145164; 1GKKRTKD6GJ123276 | 1GKKRTKD6GJ151062 | 1GKKRTKD6GJ179959; 1GKKRTKD6GJ140725 | 1GKKRTKD6GJ152194 | 1GKKRTKD6GJ112407 | 1GKKRTKD6GJ130776 | 1GKKRTKD6GJ101343 | 1GKKRTKD6GJ157122; 1GKKRTKD6GJ168511; 1GKKRTKD6GJ118482 | 1GKKRTKD6GJ139333 | 1GKKRTKD6GJ190749 | 1GKKRTKD6GJ128865 | 1GKKRTKD6GJ140420 | 1GKKRTKD6GJ113539; 1GKKRTKD6GJ164328 | 1GKKRTKD6GJ126260; 1GKKRTKD6GJ180352; 1GKKRTKD6GJ143298 | 1GKKRTKD6GJ104324 | 1GKKRTKD6GJ155435; 1GKKRTKD6GJ121088; 1GKKRTKD6GJ177970; 1GKKRTKD6GJ187494 | 1GKKRTKD6GJ156164; 1GKKRTKD6GJ120023 | 1GKKRTKD6GJ197572; 1GKKRTKD6GJ171862 | 1GKKRTKD6GJ134584; 1GKKRTKD6GJ133791 | 1GKKRTKD6GJ133693 | 1GKKRTKD6GJ160800 | 1GKKRTKD6GJ196860; 1GKKRTKD6GJ143933; 1GKKRTKD6GJ138070 | 1GKKRTKD6GJ190279; 1GKKRTKD6GJ102704; 1GKKRTKD6GJ189133; 1GKKRTKD6GJ136044 | 1GKKRTKD6GJ108213 | 1GKKRTKD6GJ146119 | 1GKKRTKD6GJ125870; 1GKKRTKD6GJ156116; 1GKKRTKD6GJ180089; 1GKKRTKD6GJ106588 | 1GKKRTKD6GJ138635; 1GKKRTKD6GJ160571

1GKKRTKD6GJ126503 | 1GKKRTKD6GJ119325 | 1GKKRTKD6GJ158822; 1GKKRTKD6GJ150042 | 1GKKRTKD6GJ147285 | 1GKKRTKD6GJ193425 | 1GKKRTKD6GJ192310

1GKKRTKD6GJ111998; 1GKKRTKD6GJ199791 | 1GKKRTKD6GJ181159; 1GKKRTKD6GJ155158 | 1GKKRTKD6GJ158853 | 1GKKRTKD6GJ151482 | 1GKKRTKD6GJ196275 | 1GKKRTKD6GJ154155; 1GKKRTKD6GJ193067 | 1GKKRTKD6GJ121236

1GKKRTKD6GJ160229; 1GKKRTKD6GJ141776 | 1GKKRTKD6GJ141633 | 1GKKRTKD6GJ102556; 1GKKRTKD6GJ143835; 1GKKRTKD6GJ198821 | 1GKKRTKD6GJ178519 | 1GKKRTKD6GJ128378 | 1GKKRTKD6GJ179279 | 1GKKRTKD6GJ194168

1GKKRTKD6GJ115145; 1GKKRTKD6GJ104923 | 1GKKRTKD6GJ149571 | 1GKKRTKD6GJ150512; 1GKKRTKD6GJ166595 | 1GKKRTKD6GJ167438 | 1GKKRTKD6GJ102881 | 1GKKRTKD6GJ170601 | 1GKKRTKD6GJ196034 | 1GKKRTKD6GJ192727 | 1GKKRTKD6GJ188287 | 1GKKRTKD6GJ151109 | 1GKKRTKD6GJ126565 | 1GKKRTKD6GJ175958 | 1GKKRTKD6GJ186796; 1GKKRTKD6GJ147237 | 1GKKRTKD6GJ195837 | 1GKKRTKD6GJ197426 | 1GKKRTKD6GJ103643 | 1GKKRTKD6GJ105716; 1GKKRTKD6GJ163468; 1GKKRTKD6GJ153426 | 1GKKRTKD6GJ100113; 1GKKRTKD6GJ103206; 1GKKRTKD6GJ138490; 1GKKRTKD6GJ128591 | 1GKKRTKD6GJ153877

1GKKRTKD6GJ198155 | 1GKKRTKD6GJ107594

1GKKRTKD6GJ148226; 1GKKRTKD6GJ103089 | 1GKKRTKD6GJ156391 | 1GKKRTKD6GJ199970; 1GKKRTKD6GJ107109; 1GKKRTKD6GJ178004 | 1GKKRTKD6GJ162448 | 1GKKRTKD6GJ113203 | 1GKKRTKD6GJ119387 | 1GKKRTKD6GJ113217 | 1GKKRTKD6GJ194185; 1GKKRTKD6GJ120426 | 1GKKRTKD6GJ103979

1GKKRTKD6GJ196261 | 1GKKRTKD6GJ172669; 1GKKRTKD6GJ120202 | 1GKKRTKD6GJ171540 | 1GKKRTKD6GJ186037; 1GKKRTKD6GJ131510 | 1GKKRTKD6GJ113394 | 1GKKRTKD6GJ125660 | 1GKKRTKD6GJ109426; 1GKKRTKD6GJ160425 | 1GKKRTKD6GJ103321 | 1GKKRTKD6GJ154723; 1GKKRTKD6GJ173773 | 1GKKRTKD6GJ129028 | 1GKKRTKD6GJ140496 | 1GKKRTKD6GJ183817 | 1GKKRTKD6GJ132379 | 1GKKRTKD6GJ187317 | 1GKKRTKD6GJ179704 | 1GKKRTKD6GJ174342 | 1GKKRTKD6GJ189584; 1GKKRTKD6GJ121298 | 1GKKRTKD6GJ170551 | 1GKKRTKD6GJ182215 | 1GKKRTKD6GJ167049; 1GKKRTKD6GJ175586; 1GKKRTKD6GJ157301 | 1GKKRTKD6GJ100743; 1GKKRTKD6GJ109295 | 1GKKRTKD6GJ114061; 1GKKRTKD6GJ163776 | 1GKKRTKD6GJ137694 | 1GKKRTKD6GJ174115

1GKKRTKD6GJ146427 | 1GKKRTKD6GJ109099 | 1GKKRTKD6GJ120765; 1GKKRTKD6GJ144628 | 1GKKRTKD6GJ139350 | 1GKKRTKD6GJ106946 | 1GKKRTKD6GJ146833 | 1GKKRTKD6GJ153247

1GKKRTKD6GJ139526 | 1GKKRTKD6GJ146184 | 1GKKRTKD6GJ193666 | 1GKKRTKD6GJ154494; 1GKKRTKD6GJ149215; 1GKKRTKD6GJ163924 | 1GKKRTKD6GJ176642; 1GKKRTKD6GJ138537 | 1GKKRTKD6GJ132821; 1GKKRTKD6GJ146749 | 1GKKRTKD6GJ192999; 1GKKRTKD6GJ151868 | 1GKKRTKD6GJ121138 | 1GKKRTKD6GJ113234 | 1GKKRTKD6GJ150638 | 1GKKRTKD6GJ180965 | 1GKKRTKD6GJ177905 | 1GKKRTKD6GJ169822 | 1GKKRTKD6GJ158058 | 1GKKRTKD6GJ177869 | 1GKKRTKD6GJ178763 | 1GKKRTKD6GJ159033; 1GKKRTKD6GJ169495; 1GKKRTKD6GJ166306; 1GKKRTKD6GJ161428; 1GKKRTKD6GJ120541; 1GKKRTKD6GJ191528 | 1GKKRTKD6GJ171800 | 1GKKRTKD6GJ153801 | 1GKKRTKD6GJ151272 | 1GKKRTKD6GJ155273 | 1GKKRTKD6GJ105022

1GKKRTKD6GJ176141 | 1GKKRTKD6GJ167598 | 1GKKRTKD6GJ171926; 1GKKRTKD6GJ150803; 1GKKRTKD6GJ190007; 1GKKRTKD6GJ188256 | 1GKKRTKD6GJ156245; 1GKKRTKD6GJ147884 | 1GKKRTKD6GJ118370; 1GKKRTKD6GJ183655; 1GKKRTKD6GJ171618 | 1GKKRTKD6GJ118448 | 1GKKRTKD6GJ148405; 1GKKRTKD6GJ188872; 1GKKRTKD6GJ194428; 1GKKRTKD6GJ114044 | 1GKKRTKD6GJ127408; 1GKKRTKD6GJ166287 | 1GKKRTKD6GJ124301 | 1GKKRTKD6GJ146640; 1GKKRTKD6GJ184952; 1GKKRTKD6GJ103531

1GKKRTKD6GJ180688 | 1GKKRTKD6GJ101326; 1GKKRTKD6GJ110284 | 1GKKRTKD6GJ100872; 1GKKRTKD6GJ150946; 1GKKRTKD6GJ158626; 1GKKRTKD6GJ166371; 1GKKRTKD6GJ109877; 1GKKRTKD6GJ100595; 1GKKRTKD6GJ138148; 1GKKRTKD6GJ159324 | 1GKKRTKD6GJ140031 | 1GKKRTKD6GJ103335

1GKKRTKD6GJ194672; 1GKKRTKD6GJ181744 | 1GKKRTKD6GJ102864; 1GKKRTKD6GJ126386 | 1GKKRTKD6GJ125142 | 1GKKRTKD6GJ194073 | 1GKKRTKD6GJ108972 | 1GKKRTKD6GJ118840 | 1GKKRTKD6GJ104596 | 1GKKRTKD6GJ115890; 1GKKRTKD6GJ148307 | 1GKKRTKD6GJ121107; 1GKKRTKD6GJ182148; 1GKKRTKD6GJ199953 | 1GKKRTKD6GJ198236 | 1GKKRTKD6GJ146900 | 1GKKRTKD6GJ123391 | 1GKKRTKD6GJ198351 | 1GKKRTKD6GJ189441 | 1GKKRTKD6GJ156004 | 1GKKRTKD6GJ131202 | 1GKKRTKD6GJ159288 | 1GKKRTKD6GJ112357 | 1GKKRTKD6GJ109040 | 1GKKRTKD6GJ148162; 1GKKRTKD6GJ149327 | 1GKKRTKD6GJ159761 | 1GKKRTKD6GJ170971; 1GKKRTKD6GJ168914 | 1GKKRTKD6GJ177791

1GKKRTKD6GJ119583 | 1GKKRTKD6GJ115260 | 1GKKRTKD6GJ183574; 1GKKRTKD6GJ113668 | 1GKKRTKD6GJ167875 | 1GKKRTKD6GJ108079; 1GKKRTKD6GJ137811; 1GKKRTKD6GJ117347; 1GKKRTKD6GJ197118 | 1GKKRTKD6GJ159467 | 1GKKRTKD6GJ119339; 1GKKRTKD6GJ133824; 1GKKRTKD6GJ163650 | 1GKKRTKD6GJ172011 | 1GKKRTKD6GJ130390; 1GKKRTKD6GJ107949 | 1GKKRTKD6GJ122886 | 1GKKRTKD6GJ153880

1GKKRTKD6GJ104582; 1GKKRTKD6GJ192551; 1GKKRTKD6GJ187964; 1GKKRTKD6GJ107207 | 1GKKRTKD6GJ160537; 1GKKRTKD6GJ116411 | 1GKKRTKD6GJ165995 | 1GKKRTKD6GJ107093; 1GKKRTKD6GJ104288 | 1GKKRTKD6GJ126551 | 1GKKRTKD6GJ184143 | 1GKKRTKD6GJ145116 | 1GKKRTKD6GJ103626 | 1GKKRTKD6GJ167245; 1GKKRTKD6GJ197944 | 1GKKRTKD6GJ112424; 1GKKRTKD6GJ138473; 1GKKRTKD6GJ128803 | 1GKKRTKD6GJ148159 | 1GKKRTKD6GJ134665; 1GKKRTKD6GJ175703; 1GKKRTKD6GJ104114; 1GKKRTKD6GJ190511 | 1GKKRTKD6GJ155886; 1GKKRTKD6GJ127103; 1GKKRTKD6GJ118322 | 1GKKRTKD6GJ148985 | 1GKKRTKD6GJ167424 | 1GKKRTKD6GJ159355 | 1GKKRTKD6GJ193523; 1GKKRTKD6GJ136450 | 1GKKRTKD6GJ173899 | 1GKKRTKD6GJ173644; 1GKKRTKD6GJ128171

1GKKRTKD6GJ116344 | 1GKKRTKD6GJ180108; 1GKKRTKD6GJ159260 | 1GKKRTKD6GJ136285 | 1GKKRTKD6GJ197703 | 1GKKRTKD6GJ174230; 1GKKRTKD6GJ135430; 1GKKRTKD6GJ103285; 1GKKRTKD6GJ164331

1GKKRTKD6GJ155161 | 1GKKRTKD6GJ143284 | 1GKKRTKD6GJ141020; 1GKKRTKD6GJ176981 | 1GKKRTKD6GJ169190 | 1GKKRTKD6GJ174552 | 1GKKRTKD6GJ156827 | 1GKKRTKD6GJ113430 | 1GKKRTKD6GJ194347 | 1GKKRTKD6GJ156729; 1GKKRTKD6GJ180111 | 1GKKRTKD6GJ139140; 1GKKRTKD6GJ132849; 1GKKRTKD6GJ128445 | 1GKKRTKD6GJ198818

1GKKRTKD6GJ137369 | 1GKKRTKD6GJ192274 | 1GKKRTKD6GJ184322 | 1GKKRTKD6GJ117672; 1GKKRTKD6GJ149330; 1GKKRTKD6GJ107823; 1GKKRTKD6GJ119096; 1GKKRTKD6GJ160084 | 1GKKRTKD6GJ154818 | 1GKKRTKD6GJ190802 | 1GKKRTKD6GJ193389 | 1GKKRTKD6GJ135038; 1GKKRTKD6GJ178665; 1GKKRTKD6GJ196793; 1GKKRTKD6GJ171263; 1GKKRTKD6GJ109443; 1GKKRTKD6GJ136741; 1GKKRTKD6GJ160621 | 1GKKRTKD6GJ177581; 1GKKRTKD6GJ186765 | 1GKKRTKD6GJ172297 | 1GKKRTKD6GJ168170; 1GKKRTKD6GJ195434; 1GKKRTKD6GJ176933 | 1GKKRTKD6GJ170808; 1GKKRTKD6GJ101939; 1GKKRTKD6GJ157489 | 1GKKRTKD6GJ130440 | 1GKKRTKD6GJ124718 | 1GKKRTKD6GJ136108; 1GKKRTKD6GJ136304 | 1GKKRTKD6GJ188676 | 1GKKRTKD6GJ141065; 1GKKRTKD6GJ100211 | 1GKKRTKD6GJ120071; 1GKKRTKD6GJ171845 | 1GKKRTKD6GJ124153; 1GKKRTKD6GJ114898 | 1GKKRTKD6GJ163888 | 1GKKRTKD6GJ192162 | 1GKKRTKD6GJ165852; 1GKKRTKD6GJ101388 | 1GKKRTKD6GJ195899; 1GKKRTKD6GJ112214 | 1GKKRTKD6GJ163485; 1GKKRTKD6GJ104758; 1GKKRTKD6GJ186457; 1GKKRTKD6GJ196048

1GKKRTKD6GJ158531; 1GKKRTKD6GJ134262 | 1GKKRTKD6GJ142006; 1GKKRTKD6GJ180481

1GKKRTKD6GJ172798 | 1GKKRTKD6GJ174714 | 1GKKRTKD6GJ128493 | 1GKKRTKD6GJ138344 | 1GKKRTKD6GJ176074 | 1GKKRTKD6GJ109667 | 1GKKRTKD6GJ128476 | 1GKKRTKD6GJ130518; 1GKKRTKD6GJ107742 | 1GKKRTKD6GJ122502; 1GKKRTKD6GJ113024 | 1GKKRTKD6GJ186510; 1GKKRTKD6GJ127697; 1GKKRTKD6GJ169996 | 1GKKRTKD6GJ109345 | 1GKKRTKD6GJ104792 | 1GKKRTKD6GJ180299; 1GKKRTKD6GJ155192 | 1GKKRTKD6GJ175457; 1GKKRTKD6GJ170274 | 1GKKRTKD6GJ154673 | 1GKKRTKD6GJ118756

1GKKRTKD6GJ140272; 1GKKRTKD6GJ137601 | 1GKKRTKD6GJ191027 | 1GKKRTKD6GJ187107; 1GKKRTKD6GJ115016; 1GKKRTKD6GJ148565; 1GKKRTKD6GJ102735; 1GKKRTKD6GJ118594 | 1GKKRTKD6GJ178746 | 1GKKRTKD6GJ123309 | 1GKKRTKD6GJ151496 | 1GKKRTKD6GJ175202 | 1GKKRTKD6GJ123343; 1GKKRTKD6GJ109894 | 1GKKRTKD6GJ141096; 1GKKRTKD6GJ149487 | 1GKKRTKD6GJ107773; 1GKKRTKD6GJ189794 | 1GKKRTKD6GJ176639; 1GKKRTKD6GJ121799 | 1GKKRTKD6GJ184885 | 1GKKRTKD6GJ114514 | 1GKKRTKD6GJ164975; 1GKKRTKD6GJ162322 | 1GKKRTKD6GJ181274; 1GKKRTKD6GJ166158 | 1GKKRTKD6GJ182473; 1GKKRTKD6GJ102427 | 1GKKRTKD6GJ126467 | 1GKKRTKD6GJ138599 | 1GKKRTKD6GJ108728; 1GKKRTKD6GJ175989 | 1GKKRTKD6GJ136156; 1GKKRTKD6GJ160246 | 1GKKRTKD6GJ122211 | 1GKKRTKD6GJ180142 | 1GKKRTKD6GJ113475 | 1GKKRTKD6GJ109622; 1GKKRTKD6GJ104551; 1GKKRTKD6GJ195627 | 1GKKRTKD6GJ108163; 1GKKRTKD6GJ149859 | 1GKKRTKD6GJ106624

1GKKRTKD6GJ101911 | 1GKKRTKD6GJ128798; 1GKKRTKD6GJ165771; 1GKKRTKD6GJ198382; 1GKKRTKD6GJ140823 | 1GKKRTKD6GJ117784 | 1GKKRTKD6GJ104789

1GKKRTKD6GJ175281; 1GKKRTKD6GJ144385 | 1GKKRTKD6GJ138909

1GKKRTKD6GJ190539; 1GKKRTKD6GJ129627 | 1GKKRTKD6GJ152129 | 1GKKRTKD6GJ106221 | 1GKKRTKD6GJ193831 | 1GKKRTKD6GJ145228 | 1GKKRTKD6GJ187558 | 1GKKRTKD6GJ102542 | 1GKKRTKD6GJ121818 | 1GKKRTKD6GJ110401

1GKKRTKD6GJ138196 | 1GKKRTKD6GJ108373 | 1GKKRTKD6GJ117977 | 1GKKRTKD6GJ111273; 1GKKRTKD6GJ156035; 1GKKRTKD6GJ133273; 1GKKRTKD6GJ179864 | 1GKKRTKD6GJ143351; 1GKKRTKD6GJ182389 | 1GKKRTKD6GJ174289; 1GKKRTKD6GJ128039 | 1GKKRTKD6GJ140899; 1GKKRTKD6GJ114593 | 1GKKRTKD6GJ197801; 1GKKRTKD6GJ157055; 1GKKRTKD6GJ136528 | 1GKKRTKD6GJ120894 | 1GKKRTKD6GJ104064; 1GKKRTKD6GJ127375; 1GKKRTKD6GJ140711 | 1GKKRTKD6GJ126341; 1GKKRTKD6GJ159548 | 1GKKRTKD6GJ160909 | 1GKKRTKD6GJ128333 | 1GKKRTKD6GJ167925; 1GKKRTKD6GJ116926 | 1GKKRTKD6GJ191240 | 1GKKRTKD6GJ134052 | 1GKKRTKD6GJ110060 | 1GKKRTKD6GJ108681; 1GKKRTKD6GJ157556 | 1GKKRTKD6GJ112133 | 1GKKRTKD6GJ124671; 1GKKRTKD6GJ133645 | 1GKKRTKD6GJ189603 | 1GKKRTKD6GJ144404 | 1GKKRTKD6GJ162580 | 1GKKRTKD6GJ173451 | 1GKKRTKD6GJ190153 | 1GKKRTKD6GJ141986 | 1GKKRTKD6GJ153782 | 1GKKRTKD6GJ128624

1GKKRTKD6GJ147853 | 1GKKRTKD6GJ162630 | 1GKKRTKD6GJ107028 | 1GKKRTKD6GJ177497 | 1GKKRTKD6GJ163017 | 1GKKRTKD6GJ144449 | 1GKKRTKD6GJ100838; 1GKKRTKD6GJ181131 | 1GKKRTKD6GJ107191 | 1GKKRTKD6GJ138750

1GKKRTKD6GJ100435 | 1GKKRTKD6GJ193621 | 1GKKRTKD6GJ150381 | 1GKKRTKD6GJ151823 | 1GKKRTKD6GJ122676; 1GKKRTKD6GJ161168 | 1GKKRTKD6GJ135797 | 1GKKRTKD6GJ194204; 1GKKRTKD6GJ119390 | 1GKKRTKD6GJ139168 | 1GKKRTKD6GJ189147 | 1GKKRTKD6GJ188239 | 1GKKRTKD6GJ178813 | 1GKKRTKD6GJ168430 | 1GKKRTKD6GJ179914 | 1GKKRTKD6GJ169755 | 1GKKRTKD6GJ149375 | 1GKKRTKD6GJ110978; 1GKKRTKD6GJ167360 | 1GKKRTKD6GJ115372; 1GKKRTKD6GJ135699 | 1GKKRTKD6GJ145178 | 1GKKRTKD6GJ128011 | 1GKKRTKD6GJ103948 | 1GKKRTKD6GJ183008; 1GKKRTKD6GJ184773 | 1GKKRTKD6GJ100029; 1GKKRTKD6GJ149358; 1GKKRTKD6GJ133533; 1GKKRTKD6GJ196986 | 1GKKRTKD6GJ115467 | 1GKKRTKD6GJ140594 | 1GKKRTKD6GJ186216 | 1GKKRTKD6GJ194039 | 1GKKRTKD6GJ100547; 1GKKRTKD6GJ103013; 1GKKRTKD6GJ169058 | 1GKKRTKD6GJ146296 | 1GKKRTKD6GJ178522; 1GKKRTKD6GJ158738; 1GKKRTKD6GJ157072; 1GKKRTKD6GJ169285 | 1GKKRTKD6GJ129157; 1GKKRTKD6GJ109751; 1GKKRTKD6GJ128820 | 1GKKRTKD6GJ180691; 1GKKRTKD6GJ112262 | 1GKKRTKD6GJ151174 | 1GKKRTKD6GJ108034 | 1GKKRTKD6GJ199144 | 1GKKRTKD6GJ139252 | 1GKKRTKD6GJ146430 | 1GKKRTKD6GJ110950

1GKKRTKD6GJ125688 | 1GKKRTKD6GJ184532; 1GKKRTKD6GJ177189; 1GKKRTKD6GJ171599; 1GKKRTKD6GJ150395 | 1GKKRTKD6GJ188564 | 1GKKRTKD6GJ199354 | 1GKKRTKD6GJ174096 | 1GKKRTKD6GJ183672 | 1GKKRTKD6GJ118014; 1GKKRTKD6GJ143513; 1GKKRTKD6GJ114996; 1GKKRTKD6GJ158240; 1GKKRTKD6GJ162224 | 1GKKRTKD6GJ127814 | 1GKKRTKD6GJ162286; 1GKKRTKD6GJ150400 | 1GKKRTKD6GJ183588 | 1GKKRTKD6GJ102346 | 1GKKRTKD6GJ169044 | 1GKKRTKD6GJ189214 | 1GKKRTKD6GJ160313

1GKKRTKD6GJ145021 | 1GKKRTKD6GJ141387 | 1GKKRTKD6GJ138862 | 1GKKRTKD6GJ181789 | 1GKKRTKD6GJ125576 | 1GKKRTKD6GJ176883

1GKKRTKD6GJ188791 | 1GKKRTKD6GJ195224; 1GKKRTKD6GJ189892

1GKKRTKD6GJ121169 | 1GKKRTKD6GJ198804 | 1GKKRTKD6GJ114349 | 1GKKRTKD6GJ165978 | 1GKKRTKD6GJ151370; 1GKKRTKD6GJ137405 | 1GKKRTKD6GJ179430; 1GKKRTKD6GJ146606; 1GKKRTKD6GJ157296 | 1GKKRTKD6GJ181422 | 1GKKRTKD6GJ102590 | 1GKKRTKD6GJ181243

1GKKRTKD6GJ161591 | 1GKKRTKD6GJ170498 | 1GKKRTKD6GJ128381; 1GKKRTKD6GJ164930 | 1GKKRTKD6GJ157928; 1GKKRTKD6GJ198544 | 1GKKRTKD6GJ160876 | 1GKKRTKD6GJ157881 | 1GKKRTKD6GJ199001 | 1GKKRTKD6GJ101486 | 1GKKRTKD6GJ195269 | 1GKKRTKD6GJ168766 | 1GKKRTKD6GJ105103 | 1GKKRTKD6GJ146816 | 1GKKRTKD6GJ122709 | 1GKKRTKD6GJ114352 | 1GKKRTKD6GJ125691 | 1GKKRTKD6GJ193179 | 1GKKRTKD6GJ109314 | 1GKKRTKD6GJ185728; 1GKKRTKD6GJ132284 | 1GKKRTKD6GJ101875 | 1GKKRTKD6GJ178570 | 1GKKRTKD6GJ113136 | 1GKKRTKD6GJ176236 | 1GKKRTKD6GJ171795 | 1GKKRTKD6GJ170646; 1GKKRTKD6GJ117963 | 1GKKRTKD6GJ131751 | 1GKKRTKD6GJ152390 | 1GKKRTKD6GJ108258 | 1GKKRTKD6GJ156195

1GKKRTKD6GJ133483 | 1GKKRTKD6GJ142278 | 1GKKRTKD6GJ172140 | 1GKKRTKD6GJ192114 | 1GKKRTKD6GJ194753 | 1GKKRTKD6GJ181968 | 1GKKRTKD6GJ180271 | 1GKKRTKD6GJ186717 | 1GKKRTKD6GJ156987 | 1GKKRTKD6GJ125044; 1GKKRTKD6GJ103836 | 1GKKRTKD6GJ181646 | 1GKKRTKD6GJ145343; 1GKKRTKD6GJ181047 | 1GKKRTKD6GJ143575 | 1GKKRTKD6GJ124170 | 1GKKRTKD6GJ151322 | 1GKKRTKD6GJ143639 | 1GKKRTKD6GJ118739; 1GKKRTKD6GJ185003 | 1GKKRTKD6GJ102685; 1GKKRTKD6GJ186880; 1GKKRTKD6GJ121415 | 1GKKRTKD6GJ154947 | 1GKKRTKD6GJ161008 | 1GKKRTKD6GJ128221; 1GKKRTKD6GJ172932 | 1GKKRTKD6GJ143091 | 1GKKRTKD6GJ108633; 1GKKRTKD6GJ108731; 1GKKRTKD6GJ150669 | 1GKKRTKD6GJ194512; 1GKKRTKD6GJ187401 | 1GKKRTKD6GJ153006 | 1GKKRTKD6GJ198169 | 1GKKRTKD6GJ192677 | 1GKKRTKD6GJ145259 | 1GKKRTKD6GJ184269; 1GKKRTKD6GJ158366 | 1GKKRTKD6GJ185101

1GKKRTKD6GJ133919; 1GKKRTKD6GJ157900 | 1GKKRTKD6GJ187298 | 1GKKRTKD6GJ125867 | 1GKKRTKD6GJ159047 | 1GKKRTKD6GJ184563 | 1GKKRTKD6GJ120815 | 1GKKRTKD6GJ132639; 1GKKRTKD6GJ141857 | 1GKKRTKD6GJ166080 | 1GKKRTKD6GJ197099; 1GKKRTKD6GJ148338; 1GKKRTKD6GJ188127; 1GKKRTKD6GJ102654 | 1GKKRTKD6GJ178097 | 1GKKRTKD6GJ110026 | 1GKKRTKD6GJ132267 | 1GKKRTKD6GJ198401; 1GKKRTKD6GJ105361; 1GKKRTKD6GJ182053 | 1GKKRTKD6GJ156519 | 1GKKRTKD6GJ150252 | 1GKKRTKD6GJ176057; 1GKKRTKD6GJ189407; 1GKKRTKD6GJ197961

1GKKRTKD6GJ116070 | 1GKKRTKD6GJ123813 | 1GKKRTKD6GJ139929 | 1GKKRTKD6GJ192131 | 1GKKRTKD6GJ147934 | 1GKKRTKD6GJ139056; 1GKKRTKD6GJ100418; 1GKKRTKD6GJ171568 | 1GKKRTKD6GJ182313 | 1GKKRTKD6GJ101410; 1GKKRTKD6GJ184434 | 1GKKRTKD6GJ185079; 1GKKRTKD6GJ122435; 1GKKRTKD6GJ180268 | 1GKKRTKD6GJ158691 | 1GKKRTKD6GJ122757; 1GKKRTKD6GJ110611 | 1GKKRTKD6GJ149747 | 1GKKRTKD6GJ127876; 1GKKRTKD6GJ146248 | 1GKKRTKD6GJ157346 | 1GKKRTKD6GJ164801; 1GKKRTKD6GJ161784

1GKKRTKD6GJ166953 | 1GKKRTKD6GJ111483 | 1GKKRTKD6GJ150459

1GKKRTKD6GJ184790; 1GKKRTKD6GJ142250; 1GKKRTKD6GJ195482; 1GKKRTKD6GJ187608 | 1GKKRTKD6GJ176477; 1GKKRTKD6GJ199287 | 1GKKRTKD6GJ161087; 1GKKRTKD6GJ180528 | 1GKKRTKD6GJ130101; 1GKKRTKD6GJ182411 | 1GKKRTKD6GJ131426; 1GKKRTKD6GJ159940 | 1GKKRTKD6GJ196132 | 1GKKRTKD6GJ198513 | 1GKKRTKD6GJ168802 | 1GKKRTKD6GJ163356 | 1GKKRTKD6GJ147464 | 1GKKRTKD6GJ163051 | 1GKKRTKD6GJ101620 | 1GKKRTKD6GJ150588; 1GKKRTKD6GJ182571 | 1GKKRTKD6GJ155659 | 1GKKRTKD6GJ150106 | 1GKKRTKD6GJ142880 | 1GKKRTKD6GJ174227; 1GKKRTKD6GJ145391 | 1GKKRTKD6GJ198222; 1GKKRTKD6GJ135301 | 1GKKRTKD6GJ192887 | 1GKKRTKD6GJ115324

1GKKRTKD6GJ181632; 1GKKRTKD6GJ140286; 1GKKRTKD6GJ194025

1GKKRTKD6GJ134374 | 1GKKRTKD6GJ186460; 1GKKRTKD6GJ153863 | 1GKKRTKD6GJ136805 | 1GKKRTKD6GJ153748 | 1GKKRTKD6GJ191903 | 1GKKRTKD6GJ175250 | 1GKKRTKD6GJ195207 | 1GKKRTKD6GJ167570; 1GKKRTKD6GJ118319 | 1GKKRTKD6GJ129885 | 1GKKRTKD6GJ117400 | 1GKKRTKD6GJ154916 | 1GKKRTKD6GJ105599; 1GKKRTKD6GJ110382 | 1GKKRTKD6GJ100726 | 1GKKRTKD6GJ190606; 1GKKRTKD6GJ167116; 1GKKRTKD6GJ108485 | 1GKKRTKD6GJ160473 | 1GKKRTKD6GJ141812; 1GKKRTKD6GJ117834 | 1GKKRTKD6GJ159534; 1GKKRTKD6GJ188824 | 1GKKRTKD6GJ123536 | 1GKKRTKD6GJ148355 | 1GKKRTKD6GJ110995; 1GKKRTKD6GJ144337; 1GKKRTKD6GJ124749

1GKKRTKD6GJ124895 | 1GKKRTKD6GJ138182 | 1GKKRTKD6GJ150350 | 1GKKRTKD6GJ198494; 1GKKRTKD6GJ170257 | 1GKKRTKD6GJ162305 | 1GKKRTKD6GJ160179

1GKKRTKD6GJ148291 | 1GKKRTKD6GJ168864 | 1GKKRTKD6GJ179783 | 1GKKRTKD6GJ157783; 1GKKRTKD6GJ163096; 1GKKRTKD6GJ170324; 1GKKRTKD6GJ122466; 1GKKRTKD6GJ150185 | 1GKKRTKD6GJ174020

1GKKRTKD6GJ163499 | 1GKKRTKD6GJ156259; 1GKKRTKD6GJ159971

1GKKRTKD6GJ136013 | 1GKKRTKD6GJ150879; 1GKKRTKD6GJ122306; 1GKKRTKD6GJ148758 | 1GKKRTKD6GJ187060 | 1GKKRTKD6GJ165253 | 1GKKRTKD6GJ166709; 1GKKRTKD6GJ133841; 1GKKRTKD6GJ135959 | 1GKKRTKD6GJ162711 | 1GKKRTKD6GJ102265 | 1GKKRTKD6GJ135766 | 1GKKRTKD6GJ156021; 1GKKRTKD6GJ156892; 1GKKRTKD6GJ197555 | 1GKKRTKD6GJ157184

1GKKRTKD6GJ180190; 1GKKRTKD6GJ125982 | 1GKKRTKD6GJ187284 | 1GKKRTKD6GJ137842 | 1GKKRTKD6GJ122046; 1GKKRTKD6GJ178214 | 1GKKRTKD6GJ134178; 1GKKRTKD6GJ133578; 1GKKRTKD6GJ126193; 1GKKRTKD6GJ157119 | 1GKKRTKD6GJ168721

1GKKRTKD6GJ112617 | 1GKKRTKD6GJ168606; 1GKKRTKD6GJ118434; 1GKKRTKD6GJ187043 | 1GKKRTKD6GJ166676 | 1GKKRTKD6GJ139154 | 1GKKRTKD6GJ167732; 1GKKRTKD6GJ159839 | 1GKKRTKD6GJ143821; 1GKKRTKD6GJ183266 | 1GKKRTKD6GJ187088 | 1GKKRTKD6GJ102010 | 1GKKRTKD6GJ114559; 1GKKRTKD6GJ186121 | 1GKKRTKD6GJ175927; 1GKKRTKD6GJ181503; 1GKKRTKD6GJ103853 | 1GKKRTKD6GJ153104 | 1GKKRTKD6GJ156018 | 1GKKRTKD6GJ197216 | 1GKKRTKD6GJ199273; 1GKKRTKD6GJ196244

1GKKRTKD6GJ141325; 1GKKRTKD6GJ191190; 1GKKRTKD6GJ149165 | 1GKKRTKD6GJ193862 | 1GKKRTKD6GJ180674 | 1GKKRTKD6GJ162367 | 1GKKRTKD6GJ185096 | 1GKKRTKD6GJ125299 | 1GKKRTKD6GJ185163; 1GKKRTKD6GJ137128; 1GKKRTKD6GJ136349 | 1GKKRTKD6GJ118210 | 1GKKRTKD6GJ170310 | 1GKKRTKD6GJ140112 | 1GKKRTKD6GJ156617 | 1GKKRTKD6GJ126808 | 1GKKRTKD6GJ185406 | 1GKKRTKD6GJ102198 | 1GKKRTKD6GJ117817 | 1GKKRTKD6GJ189021 | 1GKKRTKD6GJ121267 | 1GKKRTKD6GJ163373; 1GKKRTKD6GJ168346; 1GKKRTKD6GJ115033; 1GKKRTKD6GJ194820 | 1GKKRTKD6GJ183168 | 1GKKRTKD6GJ168413 | 1GKKRTKD6GJ161980 | 1GKKRTKD6GJ139686; 1GKKRTKD6GJ165110

1GKKRTKD6GJ157606; 1GKKRTKD6GJ199080; 1GKKRTKD6GJ121396 | 1GKKRTKD6GJ168718 | 1GKKRTKD6GJ133743 | 1GKKRTKD6GJ104887 | 1GKKRTKD6GJ145987 | 1GKKRTKD6GJ133158; 1GKKRTKD6GJ156696 | 1GKKRTKD6GJ114013 | 1GKKRTKD6GJ150817; 1GKKRTKD6GJ172106 | 1GKKRTKD6GJ189911; 1GKKRTKD6GJ108518 | 1GKKRTKD6GJ111287; 1GKKRTKD6GJ142975; 1GKKRTKD6GJ160201 | 1GKKRTKD6GJ158111; 1GKKRTKD6GJ118885 | 1GKKRTKD6GJ149943 | 1GKKRTKD6GJ142961 | 1GKKRTKD6GJ115954 | 1GKKRTKD6GJ174650 | 1GKKRTKD6GJ149196; 1GKKRTKD6GJ186426 | 1GKKRTKD6GJ119602; 1GKKRTKD6GJ108356; 1GKKRTKD6GJ183705 | 1GKKRTKD6GJ177760; 1GKKRTKD6GJ115839 | 1GKKRTKD6GJ161610 | 1GKKRTKD6GJ129224

1GKKRTKD6GJ144855 | 1GKKRTKD6GJ186605 | 1GKKRTKD6GJ175622 | 1GKKRTKD6GJ167407 | 1GKKRTKD6GJ186331 | 1GKKRTKD6GJ138358; 1GKKRTKD6GJ180710 | 1GKKRTKD6GJ152843 | 1GKKRTKD6GJ122418 | 1GKKRTKD6GJ188953

1GKKRTKD6GJ134035 | 1GKKRTKD6GJ196258 | 1GKKRTKD6GJ149439 | 1GKKRTKD6GJ139428

1GKKRTKD6GJ156777; 1GKKRTKD6GJ197748; 1GKKRTKD6GJ128607

1GKKRTKD6GJ126727; 1GKKRTKD6GJ100807; 1GKKRTKD6GJ180514; 1GKKRTKD6GJ195045 | 1GKKRTKD6GJ196650; 1GKKRTKD6GJ118868 | 1GKKRTKD6GJ178830 | 1GKKRTKD6GJ186264 | 1GKKRTKD6GJ104940

1GKKRTKD6GJ177001

1GKKRTKD6GJ170128; 1GKKRTKD6GJ136092 | 1GKKRTKD6GJ112794 | 1GKKRTKD6GJ106543 | 1GKKRTKD6GJ102184 | 1GKKRTKD6GJ146508 | 1GKKRTKD6GJ134634 | 1GKKRTKD6GJ186202 | 1GKKRTKD6GJ163843; 1GKKRTKD6GJ128574 | 1GKKRTKD6GJ162644

1GKKRTKD6GJ136464 | 1GKKRTKD6GJ173675 | 1GKKRTKD6GJ158027 | 1GKKRTKD6GJ114187; 1GKKRTKD6GJ151093 | 1GKKRTKD6GJ139669 | 1GKKRTKD6GJ137548 | 1GKKRTKD6GJ173143; 1GKKRTKD6GJ116554 | 1GKKRTKD6GJ146704

1GKKRTKD6GJ131023 | 1GKKRTKD6GJ141731; 1GKKRTKD6GJ176351 | 1GKKRTKD6GJ184742; 1GKKRTKD6GJ118157 | 1GKKRTKD6GJ188533; 1GKKRTKD6GJ132995; 1GKKRTKD6GJ198124; 1GKKRTKD6GJ141695; 1GKKRTKD6GJ157198; 1GKKRTKD6GJ125416 | 1GKKRTKD6GJ133192; 1GKKRTKD6GJ177645 | 1GKKRTKD6GJ154706; 1GKKRTKD6GJ172414 | 1GKKRTKD6GJ135962; 1GKKRTKD6GJ177211; 1GKKRTKD6GJ104291; 1GKKRTKD6GJ123410 | 1GKKRTKD6GJ129997 | 1GKKRTKD6GJ163504; 1GKKRTKD6GJ161106 | 1GKKRTKD6GJ112990; 1GKKRTKD6GJ118787; 1GKKRTKD6GJ122659 | 1GKKRTKD6GJ114772 | 1GKKRTKD6GJ194171 | 1GKKRTKD6GJ172848 | 1GKKRTKD6GJ179511 | 1GKKRTKD6GJ100645 | 1GKKRTKD6GJ152440 | 1GKKRTKD6GJ138232

1GKKRTKD6GJ117235 | 1GKKRTKD6GJ158996

1GKKRTKD6GJ125187 | 1GKKRTKD6GJ137243; 1GKKRTKD6GJ159775 | 1GKKRTKD6GJ180867; 1GKKRTKD6GJ108843 | 1GKKRTKD6GJ102525 | 1GKKRTKD6GJ144838; 1GKKRTKD6GJ194199 | 1GKKRTKD6GJ189424 | 1GKKRTKD6GJ146718 | 1GKKRTKD6GJ134021 | 1GKKRTKD6GJ160635 | 1GKKRTKD6GJ174437 | 1GKKRTKD6GJ123939; 1GKKRTKD6GJ103111 | 1GKKRTKD6GJ106283 | 1GKKRTKD6GJ102492 | 1GKKRTKD6GJ160358; 1GKKRTKD6GJ158710 | 1GKKRTKD6GJ125464 | 1GKKRTKD6GJ158223 | 1GKKRTKD6GJ125139 | 1GKKRTKD6GJ168945 | 1GKKRTKD6GJ119289 | 1GKKRTKD6GJ131569 | 1GKKRTKD6GJ144595; 1GKKRTKD6GJ161431 | 1GKKRTKD6GJ111919 | 1GKKRTKD6GJ190881 | 1GKKRTKD6GJ184210; 1GKKRTKD6GJ159601 | 1GKKRTKD6GJ102377; 1GKKRTKD6GJ102802

1GKKRTKD6GJ157105; 1GKKRTKD6GJ173921 | 1GKKRTKD6GJ145407 | 1GKKRTKD6GJ178455; 1GKKRTKD6GJ141969; 1GKKRTKD6GJ118496 | 1GKKRTKD6GJ127294 | 1GKKRTKD6GJ199032

1GKKRTKD6GJ108941 | 1GKKRTKD6GJ156469; 1GKKRTKD6GJ176592; 1GKKRTKD6GJ160067; 1GKKRTKD6GJ183364; 1GKKRTKD6GJ108521; 1GKKRTKD6GJ198026 | 1GKKRTKD6GJ116702 | 1GKKRTKD6GJ130244; 1GKKRTKD6GJ184577 | 1GKKRTKD6GJ164491; 1GKKRTKD6GJ145990 | 1GKKRTKD6GJ173367; 1GKKRTKD6GJ119521 | 1GKKRTKD6GJ188015; 1GKKRTKD6GJ162126; 1GKKRTKD6GJ114528 | 1GKKRTKD6GJ192744 | 1GKKRTKD6GJ190427 | 1GKKRTKD6GJ135525; 1GKKRTKD6GJ187379 | 1GKKRTKD6GJ116750 | 1GKKRTKD6GJ164670 | 1GKKRTKD6GJ100421 | 1GKKRTKD6GJ162014; 1GKKRTKD6GJ180948 | 1GKKRTKD6GJ134911 | 1GKKRTKD6GJ165639 | 1GKKRTKD6GJ185681

1GKKRTKD6GJ178584 | 1GKKRTKD6GJ163891 | 1GKKRTKD6GJ149599 | 1GKKRTKD6GJ163518; 1GKKRTKD6GJ109605 | 1GKKRTKD6GJ187141; 1GKKRTKD6GJ173790 | 1GKKRTKD6GJ130874 | 1GKKRTKD6GJ113637 | 1GKKRTKD6GJ198625 | 1GKKRTKD6GJ130745; 1GKKRTKD6GJ153328; 1GKKRTKD6GJ158481 | 1GKKRTKD6GJ106638 | 1GKKRTKD6GJ175765 | 1GKKRTKD6GJ193392; 1GKKRTKD6GJ114965 | 1GKKRTKD6GJ178908; 1GKKRTKD6GJ132513

1GKKRTKD6GJ195613 | 1GKKRTKD6GJ179086; 1GKKRTKD6GJ141339; 1GKKRTKD6GJ140739 | 1GKKRTKD6GJ142720; 1GKKRTKD6GJ190797; 1GKKRTKD6GJ152468; 1GKKRTKD6GJ125433 | 1GKKRTKD6GJ123889 | 1GKKRTKD6GJ182893 | 1GKKRTKD6GJ135847

1GKKRTKD6GJ131927; 1GKKRTKD6GJ148842 | 1GKKRTKD6GJ150316 | 1GKKRTKD6GJ163535

1GKKRTKD6GJ191576; 1GKKRTKD6GJ191898 | 1GKKRTKD6GJ148999; 1GKKRTKD6GJ152275

1GKKRTKD6GJ164068 | 1GKKRTKD6GJ142622 | 1GKKRTKD6GJ112374 | 1GKKRTKD6GJ145004; 1GKKRTKD6GJ140417

1GKKRTKD6GJ190542 | 1GKKRTKD6GJ109801; 1GKKRTKD6GJ171876 | 1GKKRTKD6GJ187592; 1GKKRTKD6GJ157380 | 1GKKRTKD6GJ130678

1GKKRTKD6GJ133953 | 1GKKRTKD6GJ172459 | 1GKKRTKD6GJ123603 | 1GKKRTKD6GJ169772 | 1GKKRTKD6GJ115243 | 1GKKRTKD6GJ122077 | 1GKKRTKD6GJ147223 | 1GKKRTKD6GJ156343 | 1GKKRTKD6GJ151921; 1GKKRTKD6GJ118174 | 1GKKRTKD6GJ159159; 1GKKRTKD6GJ165124 | 1GKKRTKD6GJ176835 | 1GKKRTKD6GJ113072; 1GKKRTKD6GJ176740; 1GKKRTKD6GJ110740 | 1GKKRTKD6GJ152874 | 1GKKRTKD6GJ131328 | 1GKKRTKD6GJ154267 | 1GKKRTKD6GJ106574 | 1GKKRTKD6GJ121933 | 1GKKRTKD6GJ111225; 1GKKRTKD6GJ177967 | 1GKKRTKD6GJ149893 | 1GKKRTKD6GJ182487 | 1GKKRTKD6GJ188483; 1GKKRTKD6GJ104386; 1GKKRTKD6GJ152065; 1GKKRTKD6GJ134116; 1GKKRTKD6GJ187642 | 1GKKRTKD6GJ134391; 1GKKRTKD6GJ143155 | 1GKKRTKD6GJ185714 | 1GKKRTKD6GJ171957 | 1GKKRTKD6GJ116084 | 1GKKRTKD6GJ141132 | 1GKKRTKD6GJ139347 | 1GKKRTKD6GJ176060 | 1GKKRTKD6GJ149604 | 1GKKRTKD6GJ189598 | 1GKKRTKD6GJ103495 | 1GKKRTKD6GJ171022; 1GKKRTKD6GJ105618 | 1GKKRTKD6GJ193327 | 1GKKRTKD6GJ137453 | 1GKKRTKD6GJ113329 | 1GKKRTKD6GJ108146; 1GKKRTKD6GJ162501 | 1GKKRTKD6GJ165768; 1GKKRTKD6GJ195725 | 1GKKRTKD6GJ123634 | 1GKKRTKD6GJ148761; 1GKKRTKD6GJ178603 | 1GKKRTKD6GJ146847 | 1GKKRTKD6GJ102251 | 1GKKRTKD6GJ168928; 1GKKRTKD6GJ190976

1GKKRTKD6GJ113847 | 1GKKRTKD6GJ172347 | 1GKKRTKD6GJ195675 | 1GKKRTKD6GJ179377

1GKKRTKD6GJ115677; 1GKKRTKD6GJ191433 | 1GKKRTKD6GJ120667

1GKKRTKD6GJ109748 | 1GKKRTKD6GJ161090; 1GKKRTKD6GJ113265; 1GKKRTKD6GJ125125 | 1GKKRTKD6GJ100340 | 1GKKRTKD6GJ144659 | 1GKKRTKD6GJ188886; 1GKKRTKD6GJ191934 | 1GKKRTKD6GJ183722; 1GKKRTKD6GJ130809; 1GKKRTKD6GJ143494; 1GKKRTKD6GJ121172 | 1GKKRTKD6GJ110236; 1GKKRTKD6GJ160134 | 1GKKRTKD6GJ140188 | 1GKKRTKD6GJ155709 | 1GKKRTKD6GJ179184; 1GKKRTKD6GJ162739 | 1GKKRTKD6GJ137016 | 1GKKRTKD6GJ107515; 1GKKRTKD6GJ143012 | 1GKKRTKD6GJ145732 | 1GKKRTKD6GJ163406 | 1GKKRTKD6GJ140501; 1GKKRTKD6GJ189410 | 1GKKRTKD6GJ167861; 1GKKRTKD6GJ189701; 1GKKRTKD6GJ131555 | 1GKKRTKD6GJ146136 | 1GKKRTKD6GJ113069; 1GKKRTKD6GJ180349 | 1GKKRTKD6GJ149151; 1GKKRTKD6GJ114478 | 1GKKRTKD6GJ197278 | 1GKKRTKD6GJ113718; 1GKKRTKD6GJ144614 | 1GKKRTKD6GJ113654 | 1GKKRTKD6GJ161249; 1GKKRTKD6GJ177743 | 1GKKRTKD6GJ169383 | 1GKKRTKD6GJ109832; 1GKKRTKD6GJ196776 | 1GKKRTKD6GJ197779 | 1GKKRTKD6GJ151935; 1GKKRTKD6GJ117493; 1GKKRTKD6GJ165818 | 1GKKRTKD6GJ194932; 1GKKRTKD6GJ166919 | 1GKKRTKD6GJ179119 | 1GKKRTKD6GJ188063

1GKKRTKD6GJ196051; 1GKKRTKD6GJ120393 | 1GKKRTKD6GJ156567; 1GKKRTKD6GJ180853; 1GKKRTKD6GJ175359 | 1GKKRTKD6GJ166810 | 1GKKRTKD6GJ161557 | 1GKKRTKD6GJ164572 | 1GKKRTKD6GJ172753 | 1GKKRTKD6GJ149697

1GKKRTKD6GJ180769 | 1GKKRTKD6GJ171411 | 1GKKRTKD6GJ143334 | 1GKKRTKD6GJ122385 | 1GKKRTKD6GJ170369 | 1GKKRTKD6GJ195210 | 1GKKRTKD6GJ139591 | 1GKKRTKD6GJ194977; 1GKKRTKD6GJ154172; 1GKKRTKD6GJ196955 | 1GKKRTKD6GJ124041 | 1GKKRTKD6GJ164118 | 1GKKRTKD6GJ107952 | 1GKKRTKD6GJ130633 | 1GKKRTKD6GJ134651 | 1GKKRTKD6GJ117137 | 1GKKRTKD6GJ166421 | 1GKKRTKD6GJ105151 | 1GKKRTKD6GJ176849; 1GKKRTKD6GJ189875 | 1GKKRTKD6GJ179542

1GKKRTKD6GJ112908 | 1GKKRTKD6GJ164829; 1GKKRTKD6GJ178844 | 1GKKRTKD6GJ126954 | 1GKKRTKD6GJ117252 | 1GKKRTKD6GJ189620 | 1GKKRTKD6GJ176155 | 1GKKRTKD6GJ181212 | 1GKKRTKD6GJ103481 | 1GKKRTKD6GJ139316; 1GKKRTKD6GJ112889; 1GKKRTKD6GJ198320; 1GKKRTKD6GJ190704 | 1GKKRTKD6GJ173014 | 1GKKRTKD6GJ166094; 1GKKRTKD6GJ196907 | 1GKKRTKD6GJ162708 | 1GKKRTKD6GJ114402 | 1GKKRTKD6GJ151319 | 1GKKRTKD6GJ171859 | 1GKKRTKD6GJ185051 | 1GKKRTKD6GJ129398 | 1GKKRTKD6GJ187446 | 1GKKRTKD6GJ113007 | 1GKKRTKD6GJ166788 | 1GKKRTKD6GJ137081 | 1GKKRTKD6GJ130857; 1GKKRTKD6GJ106381 | 1GKKRTKD6GJ143303 | 1GKKRTKD6GJ115503 | 1GKKRTKD6GJ150025 | 1GKKRTKD6GJ134066 | 1GKKRTKD6GJ141549; 1GKKRTKD6GJ158044; 1GKKRTKD6GJ134214 | 1GKKRTKD6GJ167519 | 1GKKRTKD6GJ199130 | 1GKKRTKD6GJ153779 | 1GKKRTKD6GJ183820 | 1GKKRTKD6GJ128400 | 1GKKRTKD6GJ144726; 1GKKRTKD6GJ190850

1GKKRTKD6GJ191450 | 1GKKRTKD6GJ139414 | 1GKKRTKD6GJ197667; 1GKKRTKD6GJ148856

1GKKRTKD6GJ149912 | 1GKKRTKD6GJ184689 | 1GKKRTKD6GJ199161; 1GKKRTKD6GJ142507 | 1GKKRTKD6GJ158125; 1GKKRTKD6GJ138828 | 1GKKRTKD6GJ156990; 1GKKRTKD6GJ137534; 1GKKRTKD6GJ191514

1GKKRTKD6GJ101231 | 1GKKRTKD6GJ168086 | 1GKKRTKD6GJ146170 | 1GKKRTKD6GJ176799; 1GKKRTKD6GJ160070 | 1GKKRTKD6GJ112729; 1GKKRTKD6GJ158447 | 1GKKRTKD6GJ137775; 1GKKRTKD6GJ116828; 1GKKRTKD6GJ196924 | 1GKKRTKD6GJ171456; 1GKKRTKD6GJ164782 | 1GKKRTKD6GJ103397 | 1GKKRTKD6GJ173868 | 1GKKRTKD6GJ121074 | 1GKKRTKD6GJ139882

1GKKRTKD6GJ115646; 1GKKRTKD6GJ185650 | 1GKKRTKD6GJ176754 | 1GKKRTKD6GJ188967; 1GKKRTKD6GJ175409 | 1GKKRTKD6GJ136416 | 1GKKRTKD6GJ154320 | 1GKKRTKD6GJ115419 | 1GKKRTKD6GJ140305 | 1GKKRTKD6GJ157413 | 1GKKRTKD6GJ111967 | 1GKKRTKD6GJ189536 | 1GKKRTKD6GJ179556 | 1GKKRTKD6GJ112570; 1GKKRTKD6GJ165396 | 1GKKRTKD6GJ114447; 1GKKRTKD6GJ165382

1GKKRTKD6GJ131152 | 1GKKRTKD6GJ152079 | 1GKKRTKD6GJ129448 | 1GKKRTKD6GJ113377 |